Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 259

protokols Nr. 7, 50. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Aizkraukles ielā 2, Jūrmalā

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktam, zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu. Atbilstoši minētā likuma 9.panta trešajai daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem uz zemes vienības Aizkraukles ielā 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 5107, ar kopējo platību 3895 m2 (turpmāk – Zemes vienība) atrodas: bērnu dārza ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5107 001, kuras galvenais lietošanas veids ir Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas (kods 1263), ar kopējo platību 193,20 m2, bērnu dārza ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5107 002, kuras galvenais lietošanas veids ir Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas (kods 1263), ar kopējo platību 416,20 m2 un ēkas ar kadastra apzīmējumiem 1300 009 5107 003, 1300 009 5107 004, 1300 009 5107 005, 1300 009 5107 007, kuras paredzēts nojaukt.

Zemes vienībai NĪVKIS ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Izglītības un zinātnes iestāžu ēkas (kods 0901).

Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) būvvalde 2021.gada 8.aprīlī ir izdevusi būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-2021-2448 (812) bērnu dārza ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5107 001 pārbūvei par arhiereja māju un ēku ar kadastra apzīmējumiem 1300 009 5107 003, 1300 009 5107 004, 1300 009 5107 005, 1300 009 5107 007 nojaukšanai. Būvatļaujā paredzētais arhiereja mājas galvenais lietošanas veids ir Kulta ēkas (kods 1272) un kopējā platība 486,70 m2.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Noteikumu Nr.496 17.3.1.apakšpunkts noteic, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim. Noteikumu Nr.496. 27.1.apakšpunkts noteic, ka zemes vienībai, uz kuras atrodas būves, ja ēkas nešķērso zemes vienības robežu un zemes plānā nav nodalīto platību, nosakot vairākus lietošanas mērķus, visu zemes vienības platību sadala proporcionāli to ēku un telpu grupu kopējo platību attiecībai, uz kurām pamatojas lietošanas mērķu noteikšana. Saskaņā ar noteikumu Nr.496 2.pielikumā norādīto, apbūvētai zemes vienībai, uz kuras, esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir “Kulta ēkas” […] zemei zem šīm ēkām un ar tām saistītām palīgēkām […] nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Reliģisko organizāciju ēku apbūve (kods 0905). Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Zemes vienība atrodas Publiskās apbūves teritorijā (P1), kur viens no teritorijas galvenajiem izmantošanas veidiem ir: reliģisko organizāciju ēku apbūve: apbūve, ko veido tradicionālo konfesiju kulta ēkas, lūgšanu nami, klosteri u.c. kulta rituālu ēkas un zemes.

Zemes vienībai NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901) neatbilst būvatļaujā paredzētajam arhiereja ēkas galvenajam lietošanas veidam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 17.3.1.apakšpunktu, 18.punktu, 27.1.apakšpunktu un jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 12.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2/21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Zemes vienībai Aizkraukles ielā 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 5107, ar kopējo platību 3895 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901) uz Reliģisko organizāciju ēku apbūve (kods 0905) 2100 m2 platībā, atstājot spēkā lietošanas mērķi Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901) 1795 m2 platībā.

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF