Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 265

protokols Nr. 7, 56. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2021.gada 25.martā pieņēma lēmumu Nr.141 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 3846, kas sastāv no dzīvokļa Nr.24 ar kopējo platību 21 m2, kopīpašuma 2093/80156 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3716 002 un kopīpašuma 2093/80156 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3716, kura kopējā platība ir 666 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums), pārdošanu trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja trešās izsoles sākumcenu 8 880 euro (astoņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit euro), izsoles soli 622 euro (seši simti divdesmit divi euro) un izsoles reģistrācijas maksu 140 euro (viens simts četrdesmit euro).

Dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumi apstiprināti ar Domes 2020.gada 17.decembra lēmumu Nr.771 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli” (turpmāk – Izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2021.gada 11.maijā notika dzīvokļa īpašuma trešā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās 15 (piecpadsmit) izsoles dalībnieki. Divi izsoles dalībnieki piedāvāja vienādu augstāko cenu. Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar rakstiskas Izsoles noteikumu 5.6.apakšpunktu dzīvokļa īpašuma trešā rakstiskā izsole tika pabeigta 2021.gada 18.maijā. Par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.4 – SIA “DAIRS”, reģistrācijas Nr.40003291075, (turpmāk – izsoles uzvarētājs), kura piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir 12 612 euro (divpadsmit tūkstoši seši simti divpadsmit euro), kas paaugstināta par sešiem izsoles soļiem.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2021.gada 27.aprīlī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 888 euro (astoņi simti astoņdesmit astoņi euro) apmērā un 2021.gada 24.maijā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 11 724 euro (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit četri euro), līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2021.gada 11.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/10) un 2021.gada 18.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2021.gada 18.maijā notikušās dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 3846, kas sastāv no dzīvokļa Nr.24 ar kopējo platību 21 m2, kopīpašuma 2093/80156 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3716 002 un kopīpašuma 2093/80156 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3716, kura kopējā platība ir 666 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums), izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājam – SIA “DAIRS”, reģistrācijas Nr.40003291075, par pirkuma maksu 12 612 euro (divpadsmit tūkstoši seši simti divpadsmit euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF