Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 17.decembrīNr. 771

protokols Nr. 23, 41. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu
un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 24.septembrī pieņēma lēmumu Nr.494 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 3846, kas sastāv no dzīvokļa Nr.24 ar kopējo platību 21 m2, kopīpašuma 2093/80156 domājamām daļām no daudzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3716 002 un kopīpašuma 2093/80156 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3716, kura kopējā platība ir 666 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 14 800 EUR, izsoles soli 1 036 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR, kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 20.novembrim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2020.gada 26.novembrī paredzēto dzīvokļa īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2.apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to dzīvokļa īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.

Dzīvokļa īpašumam ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Vindeks”

noteiktā tirgus vērtība

2020.gada 18.augustā

Pirmās izsoles

sākumcena

Piedāvātā otrās izsoles

sākumcena (samazinājums

20% apmērā)

VZD zemes

Kadastrālā vērtība

2020.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2020.gada 4.septembrī

14 800

14 800

11 840

6 263

4 701,75

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2020.gada 2.decembra sēdē (protokols Nr.8.2-7/15) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 11 840 EUR (cenas samazinājums 20% apmērā), izsoles soli (7 %) – 829 EUR, noapaļojot līdz veselam EUR, izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumu Nr.494 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, 8.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2020.gada 2.decembra sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/15) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 9.decembra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 3846, (turpmāk – dzīvokļa īpašums) pirmo izsoli.

2. Atsavināt dzīvokļa īpašumu, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 11 840 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro);

2.2. otrās izsoles soli – 829 EUR (astoņi simti divdesmit deviņi euro);

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro);

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10% apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 1 184 EUR (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit četri euro).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF