Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 266

protokols Nr. 7, 57. punkts

Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas)
zemesgabalā Slokas ielā 47A, Jūrmalā
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2021.gada 22.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.213 “Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu zemesgabalā Slokas ielā 47A, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums), par Domei piederošās kustamās mantās – sagatavoto kokmateriālu (papīrmalka un malka), apjoms – 340 m3 atsavināšanu rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli 100,00 euro (viens simts euro 00 centi), kā arī apstiprināja izsoles noteikumus (turpmāk – Izsoles noteikumi).

Izpildot Lēmumu 2021.gada 14.maijā tika rīkota kustamās mantas izsole, kurā tika reģistrēti divi izsoles dalībnieki. Izsolē augstāko cenu 14 600,00 euro (četrpadsmit tūkstoši seši simti euro 00 centi) piedāvāja sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FOREST NRG”.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 2.1.5.apakšpunktam sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FOREST NRG” Domes norēķinu kontā 2021.gada 13.maijā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 800,00 euro (astoņi simti euro 00 centi) un atbilstoši Izsoles noteikumu 5.12.apakšpunktam atlikušo pirkuma summas daļu 13 800,00 euro (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti euro 00 centi) iemaksāja 2021.gada 20.maijā. Līdz ar to piedāvātā cena ir apmaksāta pilnā mērā – 14 600,00 euro (četrpadsmit tūkstoši seši simti euro 00 centi) un Domei ir pamats apstiprināt kokmateriālu (kustamās mantas) izsoles rezultātus.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otrā daļa noteic pienākumu institūcijai, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprināt ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc minēto maksājumu nokārtošanas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 22.aprīļa Lēmumu apstiprināto Izsoles noteikumu 5.11.apakšpunktu, Kustamās mantas atsavināšanas komisijas 2021.gada 14.maija izsoles protokolu Nr.4, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2021.gada 14.maijā notikušās kustamās mantas – sagatavoto kokmateriālu izsoles rezultātus un pārdot sagatavotos kokmateriālus par 14 600,00 euro (četrpadsmit tūkstoši seši simti euro 00 centi) izsoles uzvarētājam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “FOREST NRG” (reģ. Nr.40103954508).

2. Uzdot Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļai virzīt parakstīšanai Kokmateriālu pirkuma līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “FOREST NRG” (reģ. Nr.40103954508).

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt Kokmateriālu pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF