Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 268

protokols Nr. 7, 59. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
“Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve”
investīciju projektam

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.). Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virzienam R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi”, Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2021.-2023.gadam aktivitātei Nr.62 “Lielupe pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve”.

Saskaņā ar 2021.gada 26.maija Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli Nr.4-34e/21/11 minētais investīciju projekts ir izvērtēts un atbalstīts saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.258 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai”.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī ievērojot likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta trešo daļu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2021.gada 23.aprīļa noteikumu Nr.258 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai” 12.punktu, Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virzienu R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi”, Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2021.- 2023.gadam aktivitāti Nr.62 “Lielupe pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve”, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas pilsētas pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu 10 249 560 euro (desmit miljoni divi simti četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti sešdesmit euro) apmērā ar izņemšanu vidējā termiņā 2021. un 2022.gadā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, investīciju projekta “Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve” īstenošanai.

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams 17 (septiņpadsmit) gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža ar atlikto pamatsummas maksājumu uz diviem gadiem.

3. Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF