Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 16.02.2021. Stājas spēkā 17.02.2021.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2022.gada 31.marta 14.saistošajiem noteikumiem

2021.gada 28.janvārīNr. 2

protokols Nr. 1, 19. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73
“Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 13.punktu, 43.panta pirmās daļas 1.punktu
un 13.punktu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 6.pantu,
13.panta sesto, septīto un astoto daļu un 26.panta
trešo un 7.1 daļu, Ministru kabineta 2012.gada
24.aprīļa noteikumu Nr.281 “Augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas un
tās centrālās datu bāzes noteikumi”
69. un 79.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr.164, 2020, Nr.147) šādu grozījumu:

Izteikt 2.pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Topogrāfiskās informācijas aprites pakalpojumu cenrādis Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (*)”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2
“Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73
“Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Grozījums izdarīts Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.73 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 2.pielikumā.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Neskatoties uz to, ka Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.73 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 2.pielikumā visiem minētiem pakalpojuma veidiem, konstatēts, ka atsauce par pievienotās vērtības nodokļa nepiemērošanu norādīta nekorekti un ir nepieciešams precizēt saistošo noteikumu 2.pielikuma nosaukumu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav veiktas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis