Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2021.gada 29.jūlijāNr. 9

protokols Nr. 12, 26. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29
“Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma
“Par pašvaldībām” 41.panta otro daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 “Jūrmalas pilsētas domes Administratīvas komisijas nolikums” šādus grozījumus:

1. Svītrot 4.punktā vārdus “pamatojoties uz sastādītājiem protokoliem par administratīvajiem pārkāpumiem”.

2. Izteikt 5.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.1.4. pie administratīvās atbildības saucamās personas, sodītās personas, aizskartās mantas īpašnieka, cietušā, viņa pārstāvja un aizstāvja lūgumus un izlemt to tālāku virzību”.

3. Aizstāt 5.2.2.apakšpunktā vārdus “vainas pakāpi” ar vārdu “vainojamību”.

4. Papildināt ar 10.1punktu šādā redakcijā:

“10.1 Administratīvās komisijas priekšsēdētāja pienākumus viņa uzdevumā vai prombūtnes laikā pilda Administratīvās komisijas juriskonsults”.

5. Svītrot 11.1.apakšpunktu.

6. Papildināt 11.6.apakšpunktu aiz vārdiem “Latvijas Republikas Sodu reģistra Integrētajā Informācijas sistēmā” ar vārdiem “un tās apakšsistēmā “Administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēma””.

7. Svītrot 17.punktā vārdus “pamatojoties uz sastādītājiem protokoliem par administratīvajiem pārkāpumiem”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF