Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2021.gada 29.jūlijāNr. 10

protokols Nr. 12, 28. punkts

Jūrmalas pašvaldības policijas nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
28.pantu un likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas pašvaldības policijas (turpmāk – Pašvaldības policija) kompetenci un struktūru.

2. Pašvaldības policija ir Jūrmalas domes (turpmāk – Dome) izveidota iestāde sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā diennakts režīmā.

3. Pašvaldības policijai ir savs zīmogs, kurā attēlots pašvaldības ģerboņa attēls un pilns Pašvaldības policijas nosaukums, Pašvaldības policijas karogs, vienota parauga veidlapas un norēķinu konti kredītiestādē.

II. Pašvaldības policijas kompetence

4. Pašvaldības policija veic likumā “Par policiju” un citos ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un uzdevumus.

5. Pašvaldības policija, papildus ārējos normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām un uzdevumiem, veic šādas pašvaldības deleģētās funkcijas un uzdevumus:

5.1. uzraudzību pār lēmumu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem izpildi;

5.2. transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanu uz citu – stāvēšanai atļautu – vietu;

5.3. transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa un tā piespiedu pārvietošanu uz speciālu stāvvietu;

5.4. nolietota transportlīdzekļa atzīšanu par atmestu un atmesta transportlīdzekļa nodošanu apstrādes uzņēmumam;

5.5. kontroli pār transportlīdzekļu pārvietošanos, apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā;

5.6. kontroli pār makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu un licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtības ievērošanu;

5.7. kontroli pār rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos;

5.8. glābšanas darbus uz ūdens peldvietās iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos.

6. Pašvaldības policija piedalās civilās aizsardzības pasākumu kopuma īstenošanā.

7. Pašvaldības policija ir tiesīga sniegt fiziskajām un juridiskajām personām Domes noteiktos maksas pakalpojumus.

III. Pašvaldības policijas struktūra un personālsastāvs

8. Pašvaldības policiju vada tās priekšnieks, kurš ir tieši pakļauts pašvaldības izpilddirektoram. Pašvaldības policijas priekšnieku pieņem darbā un ar viņu izbeidz darba tiesiskās attiecības pašvaldības izpilddirektors pēc Domes lēmuma pieņemšanas.

9. Pašvaldības policijas priekšniekam var būt vietnieki. Pašvaldības policijas priekšnieku un viņa vietniekus pieņem darbā, atbilstoši likuma “Par policiju” noteiktajām prasībām, ja ir saņemta iekšlietu ministra rakstveida piekrišana.

10. Pašvaldības policijas priekšnieks, nodrošinot iestādes vadību, autonomi izdod iekšējos normatīvos aktus, rīkojumus, dod uzdevumus pašvaldības policijas darbiniekiem, izdod pilnvaras un slēdz līgumus Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai.

11. Pašvaldības policijas darbinieku skaitu apstiprina Dome.

12. Pašvaldības policijas priekšnieks nosaka Pašvaldības policijas struktūrvienību izveidi un to pakļautību.

13. Pašvaldības policijas darbinieks ir:

13.1. amatpersona, kura ieņem noteiktu amatu Pašvaldības policijā ar atbilstošu amata pakāpi, ir nokārtojusi Pašvaldības policijas noteiktās teorētiskās un fiziskās sagatavotības prasības un nodevusi Pašvaldības policijas darbinieka zvērestu (pielikums) (turpmāk – amata pienākumus pildošais darbinieks);

13.2. amatpersona vai darbinieks, kurš savus darba pienākumus Pašvaldības policijā pilda bez amata pakāpes. Pašvaldības policijas amatpersonu un darbinieku kompetenci, pienākumus un atbildību nosaka darba līgumā un amata aprakstā.

14. Pašvaldības policijas priekšnieks pieņem darbā, apstirina amatā un izbeidz darba tiesiskās attiecības ar darbiniekiem.

IV. Pašvaldības policijas finansiālā un saimnieciskā darbība

15. Pašvaldības policijas finansēšanas avoti ir:

15.1. pašvaldības budžeta līdzekļi;

15.2. ieņēmumi no Pašvaldības policijas sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

16. Pašvaldības policijas finansiālā un saimnieciskā darbība tiek veikta saskaņā ar Domes apstiprināto ieņēmumu un izdevumu tāmi.

17. Pašvaldības policijas priekšnieks atbild par Pašvaldības policijas finanšu resursu lietderīgu izlietojumu un nodrošina piešķirto budžeta līdzekļu mērķtiecīgu un efektīvu izmantošanu.

18. Pašvaldības policijai atbilstoši apstiprinātajam budžetam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegādāties savu uzdevumu veikšanai nepieciešamo mantu un segt citus ar iestādes darbību saistītus izdevumus.

19. Pašvaldības policijai, Domes pilnvarojumā, ir tiesības veikt tās valdījumā nodoto nekustamo īpašumu pārbūvi, pārplānošanu vai izbūvi.

20. Pašvaldības policijas maksas pakalpojumu cenas ar lēmumu apstiprina Dome.

V. Darbības kontrole un uzraudzība, tiesiskuma nodrošināšana

21. Pašvaldības policija ne retāk kā reizi gadā sniedz Domei pārskatu par funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina gada publiskā pārskata sagatavošanu.

22. Pašvaldības policijas priekšnieks nosaka individuālo pilnvarojumu un tā saņemšanas kārtību amatpersonām kārtot lietas Pašvaldības policijas vārdā.

23. Pašvaldības policijas amatpersonas pieņemtā lēmuma iepriekšējo pārbaudi un pēcpārbaudi veic hierarhiski augstāka vai cita Pašvaldības policijas priekšnieka norīkota amatpersona.

24. Administratīvā pārkāpuma procesā Pašvaldības policijas amatpersonas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Pašvaldības policijas augstākai amatpersonai.

25. Administratīvā pārkāpuma procesā Pašvaldības policijas priekšnieka pieņemto lēmumu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā.

26. Pašvaldības policijas darbinieka un amatpersonas faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu privātpersona var apstrīdēt Pašvaldības policijas priekšniekam.

27. Pašvaldības policijas priekšnieka lēmumu par faktisko rīcību un lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

28. Pašvaldības policijas priekšnieka faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu privātpersona var apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram.

29. Šajā nolikumā neatrunātos jautājumus Pašvaldības policija risina normatīvo aktu noteiktā kārtībā, kā arī saskaņā ar Domes lēmumiem un rīkojumiem.

VI. Noslēguma jautājumi

30. Šis nolikums stājas spēkā 2021.gada 1.augustā.

31. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta nolikums Nr.26 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 29.jūlija nolikumam Nr.10

(protokols Nr.12, 28.punkts)

ZVĒRESTS

Es, ............................................., zvēru būt uzticīgs Latvijas Republikai, pildīt Latvijas Republikas Satversmi, likumus un pašvaldības lēmumus, apņemos godprātīgi veikt man uzticētos amata pienākumus, netaupot spēkus kalpot Jūrmalas labā.

____________

__________________________

(datums)

(paraksts, paraksta atšifrējums)


Lejupielāde: DOC un PDF