Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 29.jūlijāNr. 279

protokols Nr. 12, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Papildināt Lēmuma 2.pielikumu (Jūrmalas Aspazijas pamatskolas darbinieku skaita saraksts) ar 1.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

1.1

Grāmatvedis

0.50

722

361

1.2. Lēmuma 6.pielikumā (Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” darbinieku skaita saraksts):

1.2.1. Izteikt 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

1.

Pirmsskolas izglītības skolotājs*

22,00

900

19800

2.

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1,80

900

1620


1.2.2. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

9.

Skolotāja palīgs

11,00

535

5885

1.2.3. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

12.

Virtuves darbinieks

2,00

500

1000

1.3. Papildināt Lēmuma 33.pielikumu (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts) ar 158.1 punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

158.1

Administratīvo procesu analītiķis

1,00

1382

1382

2. Šī lēmuma 1.1. un 1.3.apakšpunkts stājas spēkā 2021.gada 2.augustā.

3. Šī lēmuma 1.2.apakšpunkts stājas spēkā 2021.gada 1.septembrī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF