Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 29.jūlijāNr. 323

protokols Nr. 12, 52. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 6.decembra lēmuma Nr.1090
“Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 94
galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu
un saistošo noteikumu izdošanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2007.gada 6.decembra lēmumu Nr.1090 “ Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 94 galīgās redakcijas apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.1090) tika apstiprināta detālplānojuma galīgā redakcija. Ar Domes 2007.gada 6.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.74 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 94 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.74) tika apstiprināta detālplānojuma zemesgabalam Dāvja ielā 94, Jūrmalā, projekta grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – Apbūves noteikumi) 2495.punkts nosaka, ka pirms šo noteikumu spēkā stāšanās apstiprināto detālplānojumu īstenošana jāuzsāk divu gadu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās vai atbilstoši noslēgtajam administratīvajam līgumam par detālplānojuma īstenošanu. Par detālplānojuma īstenošanas uzsākšanu uzskatāma plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšana (ja tā termiņš nav beidzies) vai būvatļaujas izsniegšana.

Apbūves noteikumu noteiktajā termiņā nav uzsākta detālplānojuma īstenošana - nav apstiprināta projekta dokumentācija un nav izsniegta būvatļauja.

Domē 2021.gada 20.aprīlī reģistrēts zemesgabala Dāvja ielā 94, Jūrmalā īpašnieka iesniegums (reģistrācijas Nr.1.1-39/21S-7286) ar lūgumu atcelt detālplānojumu. Iesniegumam pievienota detālplānojuma teritorijā esošo un ar detālplānojuma risinājumiem saistīto zemesgabalu īpašnieku piekrišana detālplānojuma atcelšanai. Pamatojoties uz to, ka saskaņā ar Apbūves noteikumu 2495.punktu detālplānojums nav piemērojams kopš 2018.gada 5.aprīļa, ir jāatceļ Lēmums Nr.1090 un jāizdod saistošie noteikumi par Saistošo noteikumu Nr.74 atzīšanu par spēku zaudējušiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 21.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt Lēmumu Nr.1090 un izdot saistošos noteikumus par Domes Saistošo noteikumu Nr.74 atzīšanu par spēku zaudējušiem.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt paziņojuma par šī lēmuma 1.punktā norādītā lēmuma atcelšanu un saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par šī lēmuma 1.punktā norādītā lēmuma atcelšanu un saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas valstspilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

4. Domes Administratīvi Juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF