Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 355

protokols Nr. 14, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija noteikumiem Nr.498 „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”” (spēkā stāsies 2021.gada 1.septembrī), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 2.pielikumā (Jūrmalas Aspazijas pamatskolas darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. Izteikt 9.amata vienību šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

9.

Apkopējs

7.00

500

3500

1.1.2. Izteikt 12.amata vienību šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

12.

Dežurants

1.00

535

535

1.1.3. Izteikt 22.amata vienību šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

22.

Izglītības un skolu psihologs

1.00

830

830

1.1.4. Izteikt 30.amata vienību šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

30.

Skolotājs logopēds

1.00

830

830

1.2. Izteikt Lēmuma 15.pielikuma (Jūrmalas Sporta skolas darbinieku skaita saraksts) 10., 11. un 12.amata vienību šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

10.

Vecākais sporta treneris

2,00

919

1838

11.

Sporta treneris (profesionālā ievirze)

10,00

830

8300

12.

Sporta treneris (interešu izglītība)

1,867

830

1550

1.3. Izteikt Lēmuma 21.pielikuma (Jūrmalas Mūzikas vidusskolas darbinieku skaita saraksts) 16.amata vienību šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

16.

Profesionālās ievirzes izglītības skolotājs

5,57

830

4623

1.4. Izteikt Lēmuma 35.pielikuma (Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” darbinieku skaita saraksts) 1.amata vienību šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga (EUR)

Piemaksa par specifiku (EUR)

Kopā

(euro)

1.

Pirmsskolas izglītības metodiķis

0,50

984

492

50

542

1.5. Izteikt Lēmuma 39.pielikuma (Jūrmalas Futbola skolas darbinieku skaita saraksts) 4.amata vienību šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

4.

Sporta treneris (interešu izglītībā)

0,766

830

636

1.6. Aizstāt visā tekstā amatam „Izglītības metodiķis” algas likmi „874” ar „919”;

1.7. Aizstāt visā tekstā amatam „Pagarinātās dienas grupas skolotājs” algas likmi „790” ar „830”;

1.8. Aizstāt visā tekstā amatam „Koncertmeistars” algas likmi „790” ar „830”;

1.9. Aizstāt visā tekstā amatam „Izglītības iestādes bibliotekārs” algas likmi „790” ar „830”;

1.10. Aizstāt visā tekstā amatam „Interešu izglītības skolotājs” algas likmi „790” ar „830”;

1.11. Aizstāt visā tekstā amatam „Profesionālās ievirzes izglītības skolotājs” algas likmi „790” ar „830”.

2. Lēmuma 1.1.1. un 1.1.2.apakšpunkts stājas spēkā 2021.gada 1.oktobrī.

3. Lēmuma 1.1.3., 1.1.4.apakšpunkts un 1.2. – 1.11.apakšpunkts stājas spēkā 2021.gada 1.septembrī.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF