Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 361

protokols Nr. 14, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.397
“Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās
Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1
(KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta
“Bring out the different!”/ “Izcelsim dažādo!”
īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, un saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2020.gada 31.augustā noslēgto dotācijas līgumu NR.2020-2-LV02-KA105-003358, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2021.gada 19.jūlija vēstuli Nr.1-7/25 “Par projekta “Bring out the different!” īstenošanas termiņa pagarināšanu”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2021.gada 28.jūlija vēstuli Nr. 2-5/121 “Par projekta Nr.2020-2-LV02-KA105-003358 īstenošanas termiņa pagarināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.397 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Bring out the different!”/ “Izcelsim dažādo!” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2020.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.augustam.”;

2. Aizstāt Lēmuma 6.punktā skaitli un vārdu “2021.gada” ar skaitli un vārdu “2022.gada”;

3. Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF