Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 26.augusta 361.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2020.gada 27.augustāNr. 397

protokols Nr. 13, 23. punkts

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības
programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte
mācību nolūkos” projekta “Bring out the different!”/
“Izcelsim dažādo!” īstenošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” vadlīnijām, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.162 “Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā”, saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2020.gada 20.jūlija lēmumu Nr.2-5/326 “Par projekta “Bring out the different!” pieteikuma Nr.2020-2-LV02-KA105-003358 apstiprināšanu”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam un atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmuma Nr.58 “Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Jūrmalas pilsētas Jaunatnes politikas attīstības plāns 2018.-2020.gadam” rīcības plāna pasākumiem P 1.1.3. “Finansiāls un/vai materiāls atbalsts jauniešu dalībai nacionālās un starptautiskās konferencēs, semināros, pasākumos”, P 3.3.1 “Organizēt neformālās izglītības seminārus, apmācības, projektus”, P 5.4.2. “Jauniešu ar īpašām vajadzībām un sabiedrībā atstumto grupu jauniešu iesaistīšana pasākumos, kas veicina šo jauniešu iesaistīšanos aktivitātēs un sabiedriskajos procesos” un rīcību U 5.1.“Veidot izpratni par neformālās izglītības būtību un izmantošanas iespējām”, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.: “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.180 “Jauniešu līdzdalība pilsētas sabiedriski politiskajos, sociāli ekonomiskajos, kultūras, sporta un izglītības procesos, izstrādājot priekšlikumus un iniciējot attiecīgās darbības to īstenošanai” un aktivitāti Nr.170 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projektu “Bring out the different!”/ “Izcelsim dažādo!” (turpmāk – projekts) kā projekta vadošajam partnerim partnerībā ar projekta partneriem, biedrībām – “Asociatia DGT” no Rumānijas, “Youth center of Geogia YCG” no Gruzijas, “Youth MIX YM” no Armēnijas, “Hromadska organizatsiya Logos Znannya” no Ukrainas, “Ticket2Europe” no Spānijas, “Organized Youth Association” no Ziemeļmaķedonijas Republikas.

2. Noteikt projekta mērķi – veicināt jauniešos izpratni par grupu dinamikas procesu nozīmīgumu cīņā ar mobingu, izmantojot āra dzīves un pieredzes izglītības metodes.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas –

3.1. jauniešiem veicināta apziņa par grupu dinamikas un saliedēšanas nozīmīgumu mobinga novēršanā;

3.2. veicināta jauniešu izpratne par cilvēktiesību jautājumiem un pieredzes izglītību;

3.3. apzināti jauniešu sociālās atstumtības cēloņi un radītas rekomendācijas to novēršanai;

3.4. veicināta starpkultūru pieredzes apmaiņa;

3.5. nostiprināta starptautiskā sadarbība jaunatnes jomā Jūrmalas pilsētai ar Armēnijas, Gruzijas, Rumānijas, Spānijas, Ukrainas un Ziemeļu Maķedonijas jauniešu organizācijām un jauniešu centriem.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.augustam. Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 361.lēmumu

5. Noteikt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra kā projekta vadošā partnera projekta kopējās izmaksas 22 847.00 EUR (divdesmit divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk attiecināmo izmaksu summa 22 847.00 EUR (divdesmit divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi euro un 00 centi), kur Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piešķirtais Eiropas Savienības budžeta finansējums ir 100%.

6. Projekta priekšfinansējumu 4 569.40 EUR (četri tūkstoši pieci simti sešdesmit deviņi euro un 40 centi) jeb 20% apmērā no lēmuma 5.punktā minētajām attiecināmām izmaksām segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžeta. Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 361.lēmumu

7. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram.

8. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 361.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF