Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 363

protokols Nr. 14, 11. punkts

Par Psihoemocionālā atbalsta programmas – “Supervīzija pedagogiem
Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”
ietvaros īstenošanu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 27.maija rīkojumu Nr.350 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2014.-2022.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), 2. daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II. nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu “Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena “R3.2.3. Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.157 “Pašvaldības atbalsts pedagogu tālākizglītībai” un saskaņā ar Jūrmalas izglītības attīstības koncepciju 2015.-2020.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumu Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” un kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.550 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” un Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu”, nosakot darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, II. sējuma 2.daļas “Rīcības plāns” 5.nodaļas “Rīcības plāns” rīcības virziena 3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” rīcību Nr.2 “Pašvaldības atbalsts pedagogu tālākizglītībai”, 2021. gada 1.jūnija Izglītības kvalitātes valsts dienesta vēstuli reģ.nr.1.1-19/21S-10175 “Par supervīziju nodrošināšanu pedagogiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Psihoemocionālās atbalsta programmas–“Supervīzija pedagogiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” (turpmāk – Programma) ietvaros aktivitātes partnerībā ar Programmas finansējuma saņēmēju – Izglītības kvalitātes valsts dienestu (turpmāk – IKVD).

2. Noteikt Programmas mērķi –  sniegt psihoemocionālo atbalstu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu un privātās izglītības iestādes pedagogiem.

3. Noteikt ieguvumus no Programmas īstenošanas – Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs nodarbinātie pedagogi saņēmuši mērķtiecīgi organizētu un izglītojošu atbalstu viņu profesionālās kompetences un profesionālās darbības kvalitātes pilnveidošanai.

4. Noteikt Programmas īstenošanas laiku no šī lēmuma 5.punktā minētā sadarbības līguma spēkā stāšanās dienas līdz 2021.gada 31.decembrim.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļai organizēt sadarbības līguma par Programmas īstenošanu noslēgšanu ar IKVD.

6. Programmas ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas valstspilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm, vispārējās izglītības iestādēm un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm, kā arī ar privāto pirmsskolas izglītības iestādi “Montesori skola”.

7. Programmas norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF