Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 366

protokols Nr. 14, 14. punkts

Par maksas apstiprināšanu Jūrmalas Aspazijas pamatskolas
darbinieku un pedagogu ēdināšanai

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra nolikuma Nr.50 “Jūrmalas Aspazijas pamatskolas nolikums” 43.2.apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības komitejas 2021.gada 19.augusta ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-31/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Aspazijas pamatskolas darbinieku un pedagogu maksu par ēdināšanas pakalpojumiem saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Aspazijas pamatskolas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei.

4. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu Jūrmalas pilsētas informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 26.augusta lēmumam Nr.366

(protokols Nr.14, 14.punkts)

Jūrmalas Aspazijas pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Pakalpojuma cena bez PVN

(EUR)

1.

Ēdināšanas pakalpojumi skolas darbinieku un pedagogu ēdināšanai, t.sk.

1 personai

3,41

1.1.

brokastis

1 personai

1,15

1.2.

pusdienas

1 personai

2,26

2.

Ēdināšanas pakalpojumi pirmsskolas darbinieku un pedagogu ēdināšanai, t.sk.

1 personai

4,12

2.1.

brokastis

1 personai

1,28

2.2.

pusdienas

1 personai

2,52

2.3.

launags

1 personai

0,32


Lejupielāde: DOC un PDF