Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 368

protokols Nr. 14, 16. punkts

Par “Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna
2020.–2026.gadam” 2020.gada uzraudzības ziņojuma
apstiprināšanu

Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.panta otrās daļas 7.punktu, Sporta likuma 3.panta 4.punktu un 7.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmuma Nr.152 “Par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020. – 2026.gadam apstiprināšanu” 2.2 apakšpunktu, lai izvērtētu Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020. – 2026.gadam noteikto mērķu izpildi un īstenoto aktivitāšu efektivitāti atbilstoši sasniedzamo rezultatīvo rādītāju rādījumiem, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2021.gada 23.augusta sēdes (protokols Nr.1.2-23/9) atzinumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt “Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020. – 2026.gadam” 2020.gada uzraudzības ziņojumu (pielikums).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF