Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Ir grozījumi ar domes 2021.gada 26.augusta 369.lēmumu

2020.gada 23.aprīlīNr. 152

protokols Nr. 6, 3. punkts

Par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna
2020. - 2026.gadam apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 6.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.825 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam apstiprināšanu”, 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 8.maija rīkojumu Nr.1.1-14/150 “Par darba grupas izveidošanu Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2019.-2025.gadam projekta izvērtēšanai” un ņemot vērā 2020.gada 15.aprīļa Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5) un 2020.gada 16.aprīļa Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-23/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plānu 2020.-2026.gadam (turpmāk – Plāns) (pielikums).

2. Uzdot Jūrmalas Sporta servisa centram:

2.1. Plāna īstenošanu un ieviešanu;

2.2. katru gadu līdz 1.aprīlim iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai ikgadējo uzraudzības ziņojumu par Plānā noteikto uzdevumu un rīcību īstenošanu, rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, un sagatavot priekšlikumus par Plāna rīcības virzienu aktualizēšanu.

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija lēmumu Nr.406 “Par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2008.-2020.gadam apstiprināšanu”.

4. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldei nodrošināt šī lēmuma publicitāti un Plāna pieejamību Jūrmalas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram kontrolēt šī lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF