Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 369

protokols Nr. 14, 17. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.152
“Par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna
2020.-2026.gadam apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 6.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta otro daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 8.panta trešo daļu un 2021.gada 23.augusta Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-23/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.152 “Par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020. - 2026.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. aizstāt nosaukumā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”;

2. aizstāt visā Lēmuma un pielikuma tekstā vārdus “Jūrmalas pilsētas pašvaldība” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība” (attiecīgā locījumā);

3. aizstāt pielikuma nosaukumā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”;

4. izteikt pielikuma sadaļu “II. Stratēģiskā daļa” 2.“Rīcības plāns” jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu;

5. svītrot pielikuma sadaļu “II. Stratēģiskā daļa” 3.nodaļu - “3.Rīcības plāna izmaksu apkopojums”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF