Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 373

protokols Nr. 14, 22. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
transporta infrastruktūras, tai skaitā ceļu un to kompleksa,
investīciju projektiem

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu viena no pašvaldības autonomajā funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). Jūrmalas pilsētas dome Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmā 2014.-2020.gadam ir noteikusi prioritātes P2.1. “Ceļu un ielu, to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība” rīcības virzienu R2.1.1. “Ielu un ceļu rekonstrukcija, satiksmes drošības uzlabošana” un Jūrmalas pilsētas investīciju plānā 2021.- 2023.gadam aktivitātēs “Seguma remonts, atjaunošana publiskās vietās un pašvaldības teritorijās”, “Grantēto ielu asfaltēšana” un “Seguma atjaunošana, teritorijas labiekārtošana pilsētas iekškvartālos” 2021.gadā cita starpā ieplānojusi darbus – pilsētas maršruta autobusa pieturvietas atjaunošana Ventspils šosejā no Salnas ielas līdz Varoņu ielai, Andreja ielas seguma nomaiņa posmā no Mellužu prospekta līdz Kāpu ielai.

Ar Ministru kabineta 2021.gada 17.augusta rīkojumu Nr.582 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai” investīciju projekti “Andreja ielas posma no Mellužu prospekta līdz Kāpu ielai seguma nomaiņa no grants seguma uz asfaltbetona segumu, Jūrmalā” un “Pieturvietas atjaunošana Ventspils šosejā posmā no Salnas ielas līdz Varoņu ielai, Jūrmalā” ir iekļauti pašvaldību iesniegto investīciju projektu sarakstā valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī, ievērojot likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta ceturto daļu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumu Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai ” 8. punktu, Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P2.1. “Ceļu un ielu, to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība” rīcības virzienu R2.1.1. “Ielu un ceļu rekonstrukcija, satiksmes drošības uzlabošana” un Jūrmalas valstspilsētas investīciju plāna 2021.-2023.gadam 14, 18. un 19.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.41 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, zemāk norādītajiem transporta infrastruktūras, tai skaitā ceļu un to kompleksa, investīciju projektiem:

1.1 “Andreja ielas posma no Mellužu prospekta līdz Kāpu ielai seguma nomaiņa no grants seguma uz asfaltbetona segumu, Jūrmalā” 68 079 euro (sešdesmit astoņi tūkstoši septiņdesmit deviņi euro) apmērā ar izņemšanu vidējā termiņā 2021. un 2022.gadā;

1.2 “Pieturvietas atjaunošana Ventspils šosejā posmā no Salnas ielas līdz Varoņu ielai, Jūrmalā” 154 735 euro (viens simts piecdesmit četri tūkstoši septiņi simti trīsdesmit pieci euro) apmērā ar izņemšanu vidējā termiņā 2021. un 2022.gadā.

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams:

2.1. investīciju projektam “Andreja ielas posma no Mellužu prospekta līdz Kāpu ielai seguma nomaiņa no grants seguma uz asfaltbetona segumu, Jūrmalā” četru gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža ar atlikto pamatsummas maksājumu uz trim gadiem;

2.2. investīciju projektam “Pieturvietas atjaunošana Ventspils šosejā posmā no Salnas ielas līdz Varoņu ielai, Jūrmalā” piecu gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža ar atlikto pamatsummas maksājumu uz trim gadiem;

3. Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžetā prioritārā kārtā paredzēt līdzfinansējumu 2022.gada budžetā zemāk norādīto transporta infrastruktūras, tai skaitā ceļu un to kompleksa, investīciju projektu īstenošanai:

4.1. “Andreja ielas posma no Mellužu prospekta līdz Kāpu ielai seguma nomaiņa no grants seguma uz asfaltbetona segumu, Jūrmalā” 497 euro (četri simti deviņdesmit septiņi euro);

4.2. Pieturvietas atjaunošana Ventspils šosejā posmā no Salnas ielas līdz Varoņu ielai, Jūrmalā” 1 075 euro (viens tūkstotis septiņdesmit pieci euro) apmērā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF