Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 376

protokols Nr. 14, 26. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Rubeņu ielā 78, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, (turpmāk – Sabiedrība) 2021.gada 19.jūlija iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts 2021.gada 19.jūlijā ar Nr.1.1-37/21S-13114, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Rubeņu ielā 78, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 017 4401 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Rubeņu ielā 78, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 017 4401 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5575 nostiprinātas divām personām. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 9259 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 017 4401.

Sabiedrība 2021.gada 10.jūnijā ir saņēmusi Nekustamā īpašuma īpašnieku pilnvarotās personas (pilnvara iereģistrēta 2021.gada 9.martā Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Līgas Eglītes aktu un apliecinājumu reģistrā ar reģ.Nr.1378) iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2021.gada 10.jūnija darba uzdevumu - nosacījumiem Nr.14-15/17 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana, izveidojot divas zemes vienības 6172 m2 un 3087 m2 platībā.

Zemes ierīcības projekts ir saskaņots ar Nekustamā īpašuma īpašnieku pilnvaroto personu.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemes vienība atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS4). Minimālā jaunizveidojamā zemes vienības platība šajā teritorijā ir 3000 m2.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu un 35.punktu, Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 “Adresācijas noteikumi” 12. un 15.punktu, 19.1.apakšpunktu, 20.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.1. un 28.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13.punktu un 4.1.4.4.apakšpunktu, un 2021.gada 18.augusta Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Rubeņu ielā 78, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 017 4401, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Rubeņu ielā 78, Jūrmalā, ar kopējo platību 9259 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 3087 m2 platībā un piešķirot adresi Skautu iela 41, Jūrmala, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Rubeņu ielā 78, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 6172 m2, kadastra apzīmējums 1300 017 0224, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Rubeņu ielā 78, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Zemes vienībai Rubeņu ielā 78, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 017 0224 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Rubeņu ielā 78, Jūrmalā, īpašniecei nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Skautu ielā 41, Jūrmala, ar kopējo platību 3087 m2, kadastra apzīmējums 1300 017 0223, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Skautu ielā 41, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Skautu ielā 41, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 017 0223 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Skautu ielā 41, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF