Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 378

protokols Nr. 14, 28. punkts

Par zemes vienību Dāvja ielā 94A, Jūrmalā, un Vaivari 1111, Jūrmalā,
apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu

Izskatot nekustamo īpašumu Dāvja ielā 94A, Jūrmalā un Vaivari 1111, Jūrmalā, īpašnieka 2021.gada 19.aprīļa iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2021.gada 20.aprīlī reģistrēts ar Nr.1.1-39/21S-7286 un 2021.gada 5.augusta iesniegumu, kas Domē reģistrēts ar Nr.1.1-39/21S-14141, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes vienību Dāvja ielā 94A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 017 0106, un Vaivari 1111, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 017 0108 (turpmāk – zemes vienības) apvienošanu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Dāvja ielā 94A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 017 0001 Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000443040 nostiprinātas vienai personai. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 2590 m2, kadastra apzīmējums 1300 017 0106.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Vaivari 1111, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 017 0003 Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000443054 nostiprinātas vienai personai. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 691 m2, kadastra apzīmējums 1300 017 0108.

Nekustamo īpašumu Dāvja ielā 92, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 017 3405, Dāvja ielā 92A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 017 3415, Dāvja ielā 94, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 017 3404, īpašnieki ir devuši rakstveida piekrišanu zemes vienību apvienošanai.

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts noteic, ka zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Nekustamie īpašumi nav apgrūtināti ar kredītsaistībām. Par zemes vienību īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un uz tiem nav atklājies mantojums.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemes vienības atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS4).

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļās 2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 “Adresācijas noteikumi” 9. un 15.punktu, 19.1.apakšpunktu, 20.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta trešo daļu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 16.punktu un 2021.gada 18.augusta Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu Nr.1.2-21/9, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Dāvja ielā 94A, Jūrmalā, ar kopējo platību 2590 m2, kadastra apzīmējums 1300 017 0106, un Vaivari 1111, Jūrmalā, ar kopējo platību 691 m2, kadastra apzīmējums 1300 017 0108, apvienošanu saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Apvienotajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 1300 017 0212, ar platību 3281 m2 saglabāt adresi Dāvja iela 94A, Jūrmala.

3. Noteikt zemes vienības Dāvja iela 94A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

4. Zemes vienībai Dāvja iela 94A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

5. Uzdot zemes vienības Dāvja ielā 94A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemes vienības teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6. Likvidēt nosaukumu Vaivari 1111, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF