Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 379

protokols Nr. 14, 29. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Medņu ielā 74, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijasmernieks.lv”, vienotais reģistrācijas Nr.40003783960 (turpmāk – Sabiedrība) 2021.gada 12.aprīļa iesniegumu Nr.11OG-03.3/16, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts 2021.gada 12.aprīlī ar Nr.1.1-37/21S-6758, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Medņu ielā 74, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 017 3703 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu un 2021.gada 29.jūlijā Domē pieņemto lēmumu Nr.324 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.593 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 74, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu un saistošo noteikumu izdošanu” un Domes 2021.gada 29.jūlija saistošo noteikumu Nr.33 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija saistošo noteikumu Nr.52 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 74, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem”, Dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Medņu ielā 74, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 017 3703 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5730 nostiprinātas vienai personai. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 9011 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 017 3703.

Sabiedrība 2021.gada 6.janvārī ir saņēmusi Nekustamā īpašuma īpašnieka pilnvarotās personas (pilnvara 2019.gada 30.aprīlī iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistra grāmatā ar Nr.811) iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2020.gada 29.jūlija darba uzdevumu - nosacījumiem Nr.14-15/26 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma administrēšanas sistēmā norādīto informāciju, zemes vienības daļa 4800 m2 platībā ir meža teritorija (meža zeme).

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2451.7.apakšpunkts nosaka, ka detālplānojumu obligāti izstrādā, ja zemes vienību plānots sadalīt vairāk kā divās zemes vienībās un apbūvēt esošu meža teritoriju, kas Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā noteikta kā apbūves teritorija. Savukārt zemes vienības reālā sadale divās daļās veicama izstrādājot zemes ierīcības projektu, atbilstoši Zemes ierīcības likumam un Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas zemes vienības 4490 m2 un 4521 m2 platībā.

Zemes ierīcības projekts ir saskaņots ar Nekustamā īpašuma īpašnieku.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu un 35.punktu, Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 “Adresācijas noteikumi” 12., 15. un 20.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.1. un 28.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13.punktu un 4.1.3.4 . apakšpunktu, un 2021.gada 18.augusta Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Medņu ielā 74, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 017 3703, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Medņu ielā 74, Jūrmalā, ar kopējo platību 9011 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 4521 m2 platībā un piešķirot adresi Cīruļu iela 73, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 017 0214, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Medņu ielā 74, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 4490 m2, kadastra apzīmējums 1300 017 0213, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Medņu ielā 74, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Atcelt zemes vienībai Medņu ielā 74, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5730 III. daļas 1.1. un 2.1.iedaļas ierakstos ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 017 0213 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

6. Uzdot zemes vienības Medņu ielā 74, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Cīruļu iela 73, Jūrmala, ar kopējo platību 4521 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Cīruļu ielā 73, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Cīruļu ielā 73, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 017 0214 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Cīruļu ielā 73, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF