Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 380

protokols Nr. 14, 30. punkts

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Kāpu ielā 29, Jūrmalā

Ievērojot Aizsargjoslu likuma 6.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1.apakšpunktu, 96.punktu un 98.punktu, un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2451.1.apakšpunktu un izskatot zemesgabala kopīpašnieka Vārds Uzvārds 2021.gada 28.jūlija iesniegumu (reģistrācijas Nr.14-3/3370) par detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Kāpu ielā 29, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 014 0703, kam piekrišanu ir snieguši arī pārējie zemesgabala kopīpašnieki, saskaņā ar Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 18.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Kāpu ielā 29, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 014 0703 (turpmāk – detālplānojums).

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei saskaņā ar 1.pielikumu.

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu saskaņā ar 2.pielikumu.

5. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

7. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 26.augusta lēmumam Nr.380

(protokols Nr.14, 30.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

zemesgabalam Kāpu ielā 29, Jūrmalā

(kadastra numurs 13000140703, zemesgabala platība 6727kv.m)

1. Zemesgabala īpašnieki:

Vārds Uzvārds (3685/6727 d.d.)

Vārds Uzvārds (1/3 d.d.)

Vārds Uzvārds (2399/20181 d.d.)

2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs:

Vārds Uzvārds

3. Detālplānojuma izstrādes pamatojums

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Aizsargjoslu likums, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1.apakšpunkts un Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2451.1.apakšpunkts.

4. Detālplānojuma izstrādes mērķis

Detālplānojumā izstrādāt teritorijas iekšējo plānojumu, piekļuves risinājumus, labiekārtojuma izvietojumu un izvērtēt jaunas apbūves iespējas, atbilstoši spēkā esošajam Teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS22), kā arī izvērtēt un noteikt pasākumus Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā esošo dabas vērtību aizsardzībai.

5. Detālplānojuma teritorija

PDF

6. Zemesgabala Kāpu ielā 29, Jūrmalā, raksturojums

6.1. Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Mellužos, kvartālā starp Kāpu ielu, Gundegas ielu, Magoņu ielu, un kāpu teritoriju.

6.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Teritorijas plānojumu zemesgabals atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS22), Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, daļēji – Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas daļā bez apbūves.

6.3. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

7. Prasības detālplānojuma izstrādei
(saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”)

7.1. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju no:

7.1.1. Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes;

7.1.2. VAS “Latvijas Valsts ceļi”;

7.1.3. Veselības inspekcijas;

7.1.4. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

7.1.5. SIA „TET”;

7.1.6. SIA „Jūrmalas ūdens”;

7.1.7. AS “Sadales tīkls”;

7.1.8. AS „Gaso”;

7.1.9. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas būvniecības daļas un Vides nodaļas;

7.1.10. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

7.1.11. Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības;

7.1.12. Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes.

7.2. Detālplānojuma sastāvs veidojams atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 44., 45., 46., 47.punktiem.

7.3. Izstrādājot detālplānojumu, par pamatu ņemt mērniecībā sertificētu personu izstrādātus topogrāfiskos uzmērījums, kas izstrādāti digitālā Microstation V8 versijā *.dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, bet pēc 2015.gada 1.janvāra Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu un kadastra informācijai jāatbilst Valsts zemes dienesta kadastra kartei. Ja detālplānojuma dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri plānos ar augstuma atzīmēm piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta detālplānojuma dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.

7.4. Detālplānojuma izstrāde notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

7.5. Papildus prasības detālplānojumam, kas saistīts ar plānojamās teritorijas specifiku:

7.5.1. ievērot Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas noteikumus;

7.5.2. veikt dabas vērtību izpēti un izstrādāt noteikumus Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā esošo dabas vērtību (ainaviski vērtīgie koki, kāpu reljefs un biotopi u.c.) saglabāšanai un aizsardzībai;

7.5.3. plānojot jaunu apbūvi Baltijas jūras un Rīgas līča krasta kāpu aizsargjoslā, ievērot krasta kāpu aizsargjoslas daļu bez apbūves, atbilstoši Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartē „Aizsargjoslas un citi apgrūtinājumi” norādītajai, izvērtēt nepieciešamību precizēt krasta kāpu aizsargjoslas daļu bez apbūves atbilstoši 7.5.2.apakšpunktā norādītajai izpētei.

8. Detālplānojuma iesniegšana izskatīšanai

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma projektu un pārskatu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem, to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo ziņojumu par tā turpmāko virzību.

Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona), digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafiskā daļa arī kā telpiski piesaistīts attēls (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami divi eksemplāri (1CD un 1USB datu nesējs), no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Eiropas parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula; turpmāk – Datu regula). Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar Datu regulu. Publiskās apspriešanas planšetē ietverama vispusīga, viegli uztverama informācija par detālplānojuma risinājumiem.

Publiskās apspriešanas laikā organizēt sanāksmi. Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.pantu, detālplānojuma publisko apspriešanu organizē neklātienes formā, tai skaitā organizējot publiskās apspriešanas sanāksmi, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku. Minimālais publiskās apspriešanas laiks – četras nedēļas.

Apstiprināšanai sagatavoto detālplānojumu, pārskatu par detālplānojuma izstrādi, ziņojumu par saņemtajiem priekšlikumiem un atzinumiem, ziņojumu par publiskās apspriešanas laikā veiktajām izmaiņām detālplānojuma redakcijā, kā arī saskaņoto administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projektu, izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafisko daļu arī kā telpiski piesaistītu attēlu (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri (1CD un 1USB datu nesējs), no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Datu regulu.

Detālplānojuma izskatīšana, nodošana publiskajai apspriešanai un apstiprināšana notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

9. Citas prasības

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības.

Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Apstiprināto detālplānojumu noformēt 3 sējumos saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 ”Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, kur vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Datu regulu un elektroniskā formātā (1CD un 1USB), kur pievienots eksemplārs, kurā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Datu regulu.


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 26.augusta lēmumam Nr.380

(protokols Nr.14, 30.punkts)

Līgums Nr.____________

par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu

Jūrmalā,

2021.gada__________________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada ___ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 29, Jūrmalā” (prot.Nr.___.punkts) (turpmāk – Lēmums), saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs (turpmāk – Dome), no vienas puses, un

Vārds Uzvārds, personas kods, (turpmāk - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā - Puses,

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) un Lēmumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar Lēmumu Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs finansē zemesgabalam Kāpu ielā 29, Jūrmalā (kadastra numurs 13000140703) detālplānojuma (turpmāk – Detālplānojums) izstrādi 100 (viens simts procentu) apmērā, kā arī sedz Domei izdevumus, kas saistīti ar Detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu.

2. Pašvaldības izdevumu detālplānojuma izstrādes
procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs, pamatojoties uz Domes izrakstītājiem rēķiniem, apņemas segt Domei izdevumus 711,44 euro (septiņi simti vienpadsmit euro, četrdesmit četri centi) apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli (PVN), par Detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu šādā kārtībā:

2.1.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā (355,72 euro), papildus maksājot PVN;

2.1.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Detālplānojuma projekta apstiprināšanas Domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā (355,72 euro), papildus maksājot PVN.

2.2. Pievienotās vērtības nodokļa samaksa tiek veikta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2.3. Dome rēķinus sagatavo elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. Elektroniski sagatavots rēķins uzskatāms par saistošu Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam, ja tas satur atsauci uz Līgumu un to, ka tas sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta. Dome rēķinu elektroniski nosūta Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam uz e-pasta adresi e-pasts.

2.4. Maksājuma dokumentos Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam jāuzrāda maksājuma mērķis, Līguma numurs, datums un cita nepieciešamā informācija, lai Dome saprastu par ko konkrētais maksājums tiek veikts.

2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Dome ir saņēmusi maksājumu rēķinā norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

2.6. Ja Līgumā noteiktie maksājumi tiek kavēti , Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs maksā Domei nokavējuma procentus 1% (viena procenta) apmērā par katru nokavēto dienu.

3. Pušu saistības un atbildība

3.1. Pusēm ir tiesības organizēt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums:

3.2.1. organizēt un nodrošināt Detālplānojuma izstrādi atbilstoši MK noteikumu Nr.628 un darba uzdevuma prasībām;

3.2.2. finansēt Detālplānojuma izstrādi pilnā apmērā un veikt maksājumus Domei Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā;

3.2.3. pēc Detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma sniegt Domei informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmumu pieņemšanai par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, apstiprināšanu un tā īstenošanu;

3.2.4. rakstveidā nekavējoties informēt Domi par visiem apstākļiem, kas atklājušies Detālplānojuma izstrādes procesā un var neparedzēti ietekmēt Līguma izpildi, kā arī rakstveidā saskaņot ar Domi jebkuru Līguma izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līguma noteikumiem.

3.3. Dome nodrošina:

3.3.1. Detālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, par Detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprinot Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ritu Ansuli;

3.3.2. Detālplānojuma teritorijas un tai piegulošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku informēšanu, nosūtot paziņojumus par Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un publiskās apspriešanas pasākumiem;

3.3.3. nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Domes komitejās un sēdēs;

3.3.4. nepieciešamo paziņojumu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, vietējā laikrakstā, pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu par Detālplānojuma apstiprināšanu arī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”;

3.3.5. Detālplānojuma izstrādei nepieciešamo nosacījumu pieprasīšanu no institūcijām, kas minētas darba uzdevuma 7.1.apakšpunktā.

3.4. Pēc Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja lūguma Dome nodod šādus dokumentus vai to kopijas:

3.4.1. saņemto valsts institūciju nosacījumu un atzinumu kopijas;

3.4.2. sanāksmes protokolu kopijas.

3.5. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas, un piecu darbdienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

4. Darbu izpilde

4.1. Detālplānojuma redakciju publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai iesniegt Domē ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma izstrādi.

4.2. Izstrādāto detālplānojuma redakciju, par kuru ir notikusi publiskā apspriešana, Domē iesniegt ne vēlāk kā 23 (divdesmit trīs) mēnešus pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma izstrādi.

5. Citi noteikumi

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei izņemot 5.2.apakšpunktā noteikto.

5.2. Līgums zaudē spēku pirms saistību izpildes, ja Pusēm nav nekādu pretenziju vienai pret otru saistībā ar šī Līguma saistību izpildi un Dome pieņem lēmumu par Lēmuma atcelšanu. Šādā gadījumā atsevišķa vienošanās par šī Līguma izbeigšanu nav nepieciešama un Puses vienojas, ka šis Līgums zaudēs spēku datumā, kādā stāsies spēkā Domes lēmums par Lēmuma atcelšanu.

5.3. Ja detālplānojuma izstrādes gaitā mainās zemesgabala īpašnieks, var slēgt pārjaunojuma līgumu un pārņemt līguma saistības.

5.4. Jebkuras izmaiņas Līgumā, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

5.5. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.6. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses risina pārrunu ceļā, sastādot par to protokolu, vai nosūtot rakstveida pretenzijas. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīds risināms normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.7. Līguma izpildes laikā iegūtā informācija ir konfidenciāla un to nedrīkst izpaust trešajām personām. Ja kāda no Pusēm neievēro šo noteikumu, un tā rezultātā kādai no Pusēm rodas materiāli zaudējumi vai morāls kaitējums, tie vainīgajai Pusei jākompensē.

5.8. Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros uz trīs lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un viens eksemplārs - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam.

6. Pušu rekvizīti un paraksti

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357

Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Konta Nr. LV81PARX0002484577002

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

Tālrunis: 67093816

e-pasts: pasts@jurmala.lv

_________________________

/ E.Stobovs /

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese:

Tālrunis:

e-pasts:

________________________________

/ Vārds Uzvārds /


Lejupielāde: DOC un PDF