Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 384

protokols Nr. 14, 35. punkts

Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta
piešķiršanu

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – Likums) 26.1panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pašvaldībai ir tiesības domes saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā un apmērā piešķirt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu (turpmāk – pabalsts) personām, kuras atbrīvo dzīvojamo telpu, kura atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un kuru tās ir lietojušas līdz īpašuma tiesību atjaunošanai.

Likuma 26.1panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības piesaistīt dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajai nodrošināšanai denacionalizēto un likumīgajiem īpašniekiem atdoto māju īpašnieku finanšu līdzekļus atbilstoši pušu noslēgtajam līgumam.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2007.gada 8.februāra saistošo noteikumu Nr.7 “Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs” (turpmāk – Noteikumi) 2.1.punktam Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) 7.reģistrā atbrīvošanas pabalsta saņemšanai reģistrē personas, kas atbrīvo dzīvojamo telpu, kura atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un kuru tās ir lietojušas līdz īpašumu tiesību atjaunošanai, un kuras saskaņā ar Likumu un Noteikumiem ir tiesīgas saņemt Likuma 3.panta 1. un 2.punktā paredzēto palīdzību, un kuru ienākumi viena cilvēka ģimenē nepārsniedz divas minimālās algas, turklāt šo personu lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas Latvijas Republikas teritorijā.

Atbilstoši Noteikumu 3.3.1.apakšpunktam pabalsta saņēmējam pabalsta apmērs tiek noteikts līdz 14 229 euro.

Vārds Uzvārds ar Domes Dzīvokļu komisijas 2017.gada 10.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.1-1/1) reģistrēts pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā 7.reģistrā vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanai. Kā arī, Vārds Uzvārds ir tiesības saņemt Likuma 3.panta 1.punktā paredzēto palīdzību un ar Domes Dzīvokļu komisijas 2018.gada 19.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.1-1/6) ir reģistrēts pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā 1.reģistrā dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām.

Domes Dzīvokļu komisija 2021.gada 20.jūlija sēdē (protokols Nr.8.1-1/12), izvērtējot Vārds Uzvārds tiesības saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā pabalsta piešķiršanai, konstatēja:

- starp namu pārvaldi “Majori” kā izīrētāju un Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds māte, mirusi datums) kā īrnieku 1973.gada 12.novembrī noslēgts beztermiņa Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1661 par dzīvojamās telpas adrese, īri;

- pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 9.decembra lēmumu Nr.747 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Jomas ielā 84”, nekustamais īpašums Jomas ielā 84, Jūrmalā, ir denacionalizēts;

- Vārds Uzvārds deklarētā dzīvesvieta no 1983.gada 23.jūnija līdz šim brīdim ir deklarētā dzīvesvieta (tostarp, līdz īpašuma tiesību atjaunošanai);

- Vārds Uzvārds 2021.gada 16.jūlijā Domē ir iesniedzis apliecinājumu (reģistrēts ar lietvedības Nr.8.1-12.18/138), ka viņa īpašumā vai lietošanā nav citas dzīvojamās telpas Latvijas Republikas teritorijā;

- namīpašuma adrese, Jūrmalā, īpašniece Vārds Uzvārds 2021.gada 17.jūnijā Domē ir iesniegusi apliecinājumu (reģistrēts ar Nr.8.1-12.18/137), ka Vārds Uzvārds dzīvo adrese, uz īres līguma pamata, kas bija spēkā uz īpašuma denacionalizācijas brīdi, vienlaikus apliecinot, ka neņems dalību pabalsta finansiālajā nodrošinājumā Vārds Uzvārds;

- starp denacionalizētā nekustamā īpašumā dzīvojošo personu Vārds Uzvārds un namīpašnieci Vārds Uzvārds 2016.gada 30.septembrī noslēgta notariāli apstiprināta vienošanās par pašvaldības pabalsta saņemšanas kārtību un par īrētā dzīvokļa adrese, atbrīvošanas kārtību;

- Domes Labklājības pārvaldes 2021.gada 16.jūlija lēmumā Nr.1.1-5/3333 “Par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu” norādīts, ka Vārds Uzvārds mājsaimniecībā ir viena persona un mājsaimniecības kopējie ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz divas minimālās darba algas, kas atbilst Noteikumu 2.1.punktam;

- Vārds Uzvārds īpašumā nav citas dzīvojamās telpas Latvijas Republikas teritorijā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka Vārds Uzvārds atbilst Noteikumu 2.1.punktā noteiktajam, lai viņam tiktu piešķirts vienreizējs dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts.

Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 28.punktu, Domes 2007.gada 8.februāra saistošo noteikumu Nr.7 “Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs” 1.7.punktu, ņemot vērā Domes Dzīvokļu komisijas 2021.gada 20.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/12) un Domes Finanšu komitejas 2021.gada 24.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-20/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt Vārds Uzvārds, personas kods, pabalstu 14 229 euro apmērā.

2. Noteikt Vārds Uzvārds pienākumu divu mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas veikt nepieciešamās darbības un iesniegt dokumentus pabalsta saņemšanai saskaņā ar Noteikumu 3.7., 3.8. un 3.9.punktiem.

3. Lēmums par pabalsta piešķiršanu atbilstoši Noteikumu 1.8.punktam ir spēkā līdz 2021.gada 26.novembrim.

4. Domes Centralizētajai grāmatvedībai nodrošināt šī lēmuma 1.punktā minētā pabalsta izmaksu saskaņā ar Noteikumu 3.10.punktu.

5. Domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai desmit darba dienu laikā pēc pabalsta izmaksas nosūtīt Ekonomikas ministrijai dokumentus, lai saņemtu valsts līdzfinansējumu pabalsta izmaksai.

6. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF