Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 398

protokols Nr. 14, 49. punkts

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu
1300 004 8301 daļas nomu

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2021.gada 14.jūnijā saņemts Vārds Uzvārds e-pasta iesniegums (reģistrēts Domē ar lietas Nr.1.1-39/21S-11084) un 2021.gada 6.augusta iesniegums (reģistrēts Domē ar lietas Nr.1.1-39/21S-14204), ar lūgumu pagarināt 2016.gada 25.maija ūdenstilpes nomas līgumu Nr.1.2-16.3/725.

Pamatojoties uz Domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.185 “Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 8301 daļas nomas līguma noslēgšanu”, starp Domi un Vārds Uzvārds 2016.gada 25.maijā tika noslēgts Ūdenstilpes nomas līgums Nr.1.2-16.3/725 par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 8301 ūdenstilpes daļas 201 m2 platībā nomu līdz 2021.gada 25.maijam, laivas novietnes izvietošanai privātām vajadzībām.

Saskaņā ar Domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.386 “Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību” teritorijā no Lielupes grīvas līdz Pērkona ielai ūdenstilpes nomas maksa noteikta 0,71 euro/m2 (papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli). Ūdenstilpes daļai 201 m2 platībā nomas maksa gadā ir aprēķināta 142,71 euro, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8.punkts noteic, ja pagarina ūdenstilpes nomas līguma vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma termiņu, priekšroka dodama iepriekšējam ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekam, kas nomas līguma darbības laikā ir pildījis visus līguma nosacījumus.

Ņemot vērā minēto un to, ka Vārds Uzvārds labticīgi pildījis nomas līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, ir lietderīgi turpināt nomas attiecības ar Vārds Uzvārds.

Ņemot vērā, ka 2016.gada 25.maija Ūdenstilpes nomas līguma Nr.1.2-16.3/725 termiņš ir beidzies 2021.gada 25.maijā ir noslēdzams jauns ūdenstilpes nomas līgums un maksa par ūdenstilpes faktisko lietošanu veicama no 2021.gada 26.maija.

Pamatojoties uz Vārds Uzvārds 2021.gada 14.jūnija iesniegumu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8. un 9.punktu, kā arī ņemot vērā Domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2021.gada 7.jūlija lēmumu Nr.2 (protokols Nr.8-2-3/25), un Domes Pilsētsaimniecības komitejas 2021.gada 10.augusta atzinumu (protokols Nr.1.2-29/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt Vārds Uzvārds, personas kods, zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 8301, ūdenstilpes daļu 201 m2 platībā uz pieciem gadiem laivas novietnes izvietošanai privātām vajadzībām.

2. Noteikt ūdenstilpes daļas nomas maksu gadā 0,71 euro/m2 (papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli).

3. Maksājumi par ūdenstilpes faktisko lietošanu veicami no 2021.gada 26.maija.

4. Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt ūdentilpes nomas līguma noslēgšanu (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma pielikumā).

5. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt 4.punktā minēto ūdenstilpes nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


P ielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 26.augusta lēmumam Nr.398

(protokols Nr.14, 49.punkts)

ŪDENSTILPES NOMAS LĪGUMS Nr.____________

2021.gada_____________ Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – Iznomātājs), tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada ____lēmumu Nr._________ “Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 8301 daļas nomu”, no vienas puses, un

Vārds Uzvārds, personas kods (turpmāk – Nomnieks), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī Puse/-es,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada ____ lēmumu Nr._________ “Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 8301 daļas nomu” (lēmuma noraksts 1.pielikumā), savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Iznomātājs iznomā un Nomnieks pieņem nomā zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 003 1105, kopējā platība 813,76 ha, daļu, kas sastāv no zemes vienības ūdenstilpes daļas Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 8301 (upes posms starp 6 km un 7 km) 201 m2 platībā (turpmāk – Objekts), saskaņā ar Līguma 2.pielikumā pievienoto plānu.

1.2. Objekta izmantošanas mērķis ir laivas novietnes izvietošana privātām vajadzībām.

2. Pušu saistības

2.1. Iznomātājs apņemas:

2.1.1. nodot Nomniekam Objektu ar nodošanas – pieņemšanas aktu nomas lietošanā no Līguma spēkā stāšanās brīža;

2.1.2. sniegt Nomniekam atbalstu Līguma īstenošanā un ar savu rīcību vai cita nomas līguma noslēgšanu nepieļaut tādu trešās personas darbību, kas varētu kaitēt Nomniekam;

2.1.3. nodod Objektu nomai tādā stāvoklī, kādā tas ir uz Līguma slēgšanas brīdi.

2.2. Nomnieks apņemas:

2.2.1. nodrošināt Objekta lietošanu atbilstoši Līguma nosacījumiem;

2.2.2. jebkuras darbības Objektā organizēt, ievērojot normatīvos aktus, tai skaitā, Jūrmalas pilsētas domes saistošos noteikumus, kas nosaka teritorijas, namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības noteikumus;

2.2.3. nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un pašvaldības dienestu prasību ievērošanu;

2.2.4. veikt peldbūvju izvietošanu Objektā tikai ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu un saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2.2.5. atļaut Iznomātāja pārstāvjiem veikt Objekta pārbaudi un nodrošināt Nomnieka pārstāvju piedalīšanos pārbaudes aktu sastādīšanā un to parakstīšanā;

2.2.6. netraucēt Objektā veikt izpētes darbus, kas saskaņoti ar Iznomātāju;

2.2.7. kopt un uzturēt ūdenstilpes piegulošo teritoriju;

2.2.8. nodrošināt bezmaksas tauvas joslas (krastmalas) lietošanu: kājāmgājēju, zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai un izpētei, robežapsardzībai, vides aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai;

2.2.9. nodrošināt brīvu pieeju pie ūdenstilpes (Objekta), lai to varētu izmantot: atpūtai (t.sk., peldēšanos ūdeņos), kultūrvēsturiskās ainavas un dabas objektu apskatei, dzeramā ūdens apgādei, rekreācijai un makšķerēšanai, rūpnieciskai zvejai;

2.2.10. ievērot Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus (pieejami: www.jurmalasosta.lv) un citus normatīvos aktus, kas nosaka Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu, un izmantot Objektu tikai Līgumā paredzētajam mērķim;

2.2.11. pārņemot no Iznomātāja Objektu, nodrošināt Objekta uzraudzību, īstenot kārtības nodrošināšanu tauvas joslā un piegulošajā zemesgabalā, konstatējot piesārņojuma noplūdi ūdenstilpē nodrošināt zivju bojāejas un slāpšanas novēršanu un nekavējoties ziņot Iznomātājam un kompetentām valsts institūcijām;

2.2.12. Līguma ietvaros saņemtos fizisko personu datus izmantot un uzglabāt tikai saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām un no Līguma izrietošo saistību pienācīgai izpildei. Nomnieks apņemas informēt Iznomātāju par jebkuru trešo personu pieprasījumu izsniegt personas datus, kā arī neizsniegt tos bez Iznomātāju informēšanas, un pēc Līguma saistību izpildes iznīcināt dokumentus, kas satur personas datus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2.3. Nomniekam nav tiesību, bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas, iznomāt trešajām personām vai citādi apgrūtināt (slēgt sadarbības vai cita veida līgumus) Objektu vai tā daļu.

2.4. Nomniekam aizliegts Iznomātajā Objektā būvēt (arī ierīkot vai uzstādīt) būves kā patstāvīgus īpašuma objektus.

2.5. Nomnieks var veikt nomājamās ūdenstilpes daļas krasta stiprinājumus atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam un saskaņojot to ar Iznomātāju.

2.6. Organizējot atrakcijas, publiskus pasākumus utml. aktivitātes uz ūdens, Nomnieks ir atbildīgs par spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu, drošības un glābšanas pasākumu organizēšanu un nodrošināšanu.

2.7. Iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt no Nomnieka paskaidrojumus par Objekta stāvokli.

2.8. Iznomātājam ir tiesības tauvas joslā vai piegulošajā zemesgabalā izvietot pašvaldības norādes, labiekārtojuma objektus.

2.9. Nomniekam ir aizliegts Objektā izvietot un publiski izmantot būvniecības stadijā esošas peldbūves, tai skaitā peldošas konstrukcijas, neatkarīgi no tā, vai tās ir reģistrētas Latvijas Kuģu reģistrā vai nav.

3. Maksājumi un norēķinu veikšanas kārtība

3.1. Puses saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.386 „Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību” vienojas noteikt Objekta nomas maksu gadā 142,71 euro (viens simts četrdesmit divi euro un 71 centi) apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā .

3.2. Iznomātājam Līguma darbības laikā ir tiesības vienpusēji mainīt ūdenstilpes daļas nomas maksas apmēru, ja tiek veikti grozījumi Līguma 3.1.punktā minētajā Jūrmalas pilsētas domes lēmumā, pieņemts cits lēmums vai normatīvie akti attiecībā uz ūdenstilpes nomas maksas apmēru, bez grozījumu izdarīšanas Līgumā, attiecīgi divus mēnešus iepriekš nosūtot Nomniekam attiecīgu rakstisku paziņojumu ar koriģētu nomas maksas aprēķinu. Ja Nomnieks atsakās maksāt jauno nomas maksu, Līgums zaudē spēku, sākot no trešā mēneša pēc iepriekš minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas .

3.3. Par kārtējo kalendāro gadu, Objekta nomas maksa un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk kopā – nomas maksājumi) tiek samaksāti ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 10.februārim ar pārskaitījumu Iznomātāja kontā: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, AS „Citadele banka”, SWIFT kods: PARXLV22; kontā LV51PARX0002484575117.

3.4. Puses vienojas, ka maksājumu par Objekta lietošanu par periodu no 2021.gada 26.maija līdz 2021.gada 31.decembri, Nomnieks veic divu nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas brīža, pamatojoties uz Iznomātāja izrakstīto rēķinu.

3.5. Iznomātājs rēķinu sagatavo elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. Pēc Līguma spēkā stāšanās Iznomātāja sagatavotais rēķins uzskatāms par saistošu Nomniekam, ja tas satur atsauci uz Līgumu un to, ka tas sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Iznomātājs rēķinu elektroniski nosūta Nomniekam uz e-pasta adresi: e-pasts.

3.6. Maksājumu dokumentos Nomniekam jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā informācija, lai Iznomātājs saprastu, par ko maksājums tiek veikts.

3.7. Nomniekam ir pienākums savlaicīgi saņemt rēķinus un veikt nomas maksājumus. Ja Nomnieks nav saņēmis Iznomātāja izsūtīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Iznomātājs ir saņēmis maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.8. Ja maksājumi tiek kavēti, Nomnieks maksā nokavējuma procentus 0,1 (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.

Līgumā noteiktie kārtējie maksājumi tiek uzskatīti par apmaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un nokavējuma procentu nomaksāšanas.

Ja Nomniekam ir nomas maksājumu parāds, tad Nomnieka kārtējo maksājumu saskaņā ar Civillikuma 1843.pantu vispirms ieskaita procentu maksājumos un tikai pēc tam dzēš atlikušo nomas maksas parādu.

3.9. Nomnieks maksā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības un valsts budžetā visus normatīvajos aktos paredzētos nodokļu maksājumus.

3.10. Visos oficiālajos valsts naudas un cenu mērogu izmaiņu gadījumos, kā arī pēc Iznomātāja iniciatīvas nomas maksa tiek koriģēta valdības noteiktajā kārtībā un termiņos. Nomas maksa tiek pārrēķināta inflācijas gadījumā, iepriekšējā nomas gada inflācijas koeficientam pārsniedzot 10% likmi. Nomas maksas pareizību pārbauda abas puses pēc stāvokļa uz esošā gada 1.janvāri, un, nepieciešamības gadījumā, izdara attiecīgas korekcijas maksājumos. Nomas maksas pārskatīšana pēc Iznomātāja iniciatīvas var notikt ne biežāk kā reizi gadā.

4. Līguma spēkā stāšanās kārtība un darbības laiks

4.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

4.2. Iznomātājs nodod Nomniekam nomā Objektu no Līguma spēkā stāšanās brīža uz pieciem gadiem.

5. Līguma grozījumi un izbeigšana

5.1. Izdarīt grozījumus Līguma noteikumos var tikai pēc abpusējas vienošanās. Līguma grozījumi stājas spēkā, ja tie ir rakstiski noformēti un abu Pušu parakstīti.

5.2. Līgums pirms termiņa var tikt izbeigts pēc Nomnieka pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to Iznomātājam ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš. Šādā gadījumā Nomniekam ir pienākums maksāt nomas maksu līdz Līguma izbeigšanai. Nomas maksa tiek aprēķināta kalendārā gada nomas maksu dalot ar 365 dienām un reizinot ar dienu skaitu līdz Līguma izbeigšanai.

5.3. Iznomātājs Līguma darbību vienpusēji var izbeigt 10 (desmit) dienas iepriekš brīdinot, ja:

5.3.1. Nomnieks nepilda vai pārkāpj Līguma nosacījumus, izmanto Objektu pretēji Līgumā noteiktajiem mērķiem, veic būvniecību vai objektu izvietošanu bez saskaņota projekta un/vai neievērojot būvniecības regulējošo normatīvo aktu prasības;

5.3.2. Nomnieks vairāk par mēnesi ir aizkavējis Objekta nomas maksas maksājumus un tos nesamaksā divu nedēļu laikā pēc atgādinājuma saņemšanas no Iznomātāja;

5.3.3. saskaņā ar vides aizsardzības institūcijas atzinumu vai zinātniskajiem ieteikumiem veiktie valsts institūciju zivju resursu aizsardzības pasākumi, ūdenstilpes un tās piekrastes joslas hidroekoloģiskais stāvoklis dara neiespējamu Līguma turpmāku izpildi;

5.3.4. Nomnieks bojā vai posta Objektu vai arī izmanto Objektu mērķiem, kādiem tas nav paredzēts;

5.3.5. Līguma neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod Iznomātājam pamatu uzskatīt, ka viņš nevar paļauties uz Nomnieka saistību izpildīšanu nākotnē.

5.4. Ja Iznomātājs vienpusēji atkāpjas un izbeidz Līgumu saskaņā ar 5.3.apakšpunktu, Nomnieks atlīdzina Iznomātājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu trīs mēnešu nomas maksājumu summas apmērā divu nedēļu laikā, saskaņā ar Iznomātāja izrakstīto rēķinu.

5.5. Iznomātājam ir tiesības izbeigt Līgumu, rakstiski informējot Nomnieku sešus mēnešus iepriekš, un pieprasīt demontēt izvietotās ūdenstilpes labiekārtojuma elementus un atbrīvot Objektu, ja tas nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. Izvietotās ūdenstilpes labiekārtojuma elementi tiek demontēti par Nomnieka līdzekļiem, ja Objekts nepieciešams Iznomātāja funkciju veikšanai.

5.6. Objekts jānodod ar nodošanas un pieņemšanas aktu, sakārtotā stāvoklī, atbrīvotam no atkritumiem un Nomnieka piederošām lietām.

5.7. Jebkādi neaizvākti priekšmeti pēc Līguma izbeigšanās tiek uzskatīti par pamestiem, kurus Iznomātājs ir tiesīgs izmantot pēc saviem ieskatiem.

5.8. Jebkādi apstākļi un Līguma izbeigšana nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nenomaksāšanai.

5.9. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu pirms tajā noteiktā termiņa, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Nomniekam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

6. Atbildība un strīdu izšķiršanas kārtība

6.1. Nomnieks atlīdzina Iznomātājam radušos materiālos zaudējumus, kas tam vai trešajām personām radušās Nomnieka vainas dēļ;

6.2. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.

6.3. Par katru Līguma noteikuma pārkāpšanas gadījumu Iznomātājam ir tiesības piemērot Nomniekam līgumsodu 100 euro (viens simts euro) apmērā.

6.4. Iznomātājs ir tiesīgs piemērot Nomniekam maksu par faktisko Objekta lietošanu divkāršā apmērā no Līgumā noteikto nomas maksājumu apmēra dienā (gada nomas maksājumi/365) par katru kavējuma dienu, kā arī pieprasīt Nomniekam segt visa veida izdevumus, kādi Iznomātājam radīsies, ja Līguma darbībai beidzoties, Nomnieks kavē Objekta nodošanu vai nodod to neatbilstošā kārtībā.

6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Nomnieku no Līguma saistību pienācīgas izpildes.

6.6. Pušu strīdi tiek izskatīti, tiem savstarpēji vienoties, bet, ja nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.7. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ, piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas ierobežo vai aizliedz Līgumā paredzēto darbību. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas dēļ viena Puse rakstiski informē otru septiņu dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās, ko apliecina kompetenta institūcija, un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu. Minēto apstākļu iestāšanās jāpierāda tai Pusei, kura uz tiem atsaucas.

7. Citi noteikumi

7.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

7.2. Ja kāda no Pusēm maina Līgumā minētos rekvizītus, tai piecu darba dienu laikā rakstiski jāinformē otra Puse.

7.3. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz Līgumā norādītajām Pušu adresēm, kur to pienākums ir sūtījumus saņemt.

7.4. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti Līgumā, Puses piemēro spēkā esošos normatīvos aktus.

7.5. Līgums sagatavots un parakstīts latviešu valodā divos eksemplāros uz ______ lapām, no kuriem viens atrodas pie Iznomātāja, otrs pie Nomnieka.

7.6. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienoti šādi pielikumi:

7.6.1. 1.pielikums – ūdenstilpes daļas plāns uz vienas lapas;

7.6.2. 2.pielikums - uz Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada _________ lēmuma Nr._____ “Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 8301 daļas nomu” noraksts uz ____ lapas/ām.

7.6.3. 3.pielikums – Nodošans – pieņemšanas akts uz vienas lapas

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

Tālr.:67093816,e-pasts: pasts@jurmala.lv

____________________________

(E.Stobovs)

NOMNIEKS

Vārds Uzvārds

personas kods

Adrese

Tālr.:,e-pasts:

____________________________

( Vārds Uzvārds )


3.pielikums

2021.gada _______________

Ūdenstilpes nomas līgumam

Nr.________________________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalā,

2021.gada ____._____________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada _______ lēmumu Nr_____ “Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 8301 daļas nomu” un savstarpēji 2021.gada ______________ noslēgto Ūdenstilpes nomas līgumu Nr.____________,

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada ______lēmumu Nr.__ “Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 8301 daļas nomu”, nodod lietošanā un

Vārds Uzvārds, personas kods, pieņem lietošanā:

Zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 010 1105, kopējā platība 813,76 ha, daļu, kas sastāv no zemes vienības ūdenstilpes daļas Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 8301 (upes posms starp 6 km un 7 km) 201 m2 platībā.

NODOD

_________________________

E.Stobovs

PIEŅEM

_________________________

Vārds Uzvārds


Lejupielāde: DOC un PDF