Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 401

protokols Nr. 14, 52. punkts

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Rīgas iela 3726,
Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā
bez atlīdzības

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2021.gada 4.jūnijā ir saņemts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nami Rīgas 49”, reģistrācijas numurs 40103719110, (turpmāk – Sabiedrība) iesniegums (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-37/21s-10474), kurā Sabiedrība izsaka priekšlikumu par saviem finanšu līdzekļiem veikt autostāvvietu izbūvi 92 m2 platībā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošā zemes vienības Rīgas iela 3726, Jūrmalā, daļā (turpmāk – Infrastruktūras objekts), kā arī piedāvā izbūvēto Infrastruktūras objektu nodot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai bez atlīdzības. Izbūvējamā Infrastruktūras objekta provizoriskās izmaksas ir 12000 euro (divpadsmit tūkstoši euro), tās tiks precizētas pēc būvdarbu pabeigšanas.

Īpašuma tiesības uz zemes vienību Rīgas iela 3726, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 3726, ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 9.augusta lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000181369.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk - Apbūves noteikumi) zemes vienība Rīgas iela 3726, Jūrmala, kurā tiek plānots Infrastruktūras objekts, atrodas transporta infrastruktūras teritorijā (TR), kur galvenais izmantošanas veids ir inženiertehniskā infrastruktūra, transporta apkalpojošā infrastruktūra un transporta lineārā infrastruktūra - būves, ko veido ielas, ceļi, laukumi.

Ieguldījumi Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo ielu un ceļu infrastruktūrā, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija nolikumā Nr.12 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības Ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība” un Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.643 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības Ceļu fonda izlietojuma programmas prioritāšu apstiprināšanu un finanšu saistību uzņemšanos” noteikto, tiek plānoti un veikti atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Ceļu fonda izlietojuma programmā noteiktajam, kas tiek apstiprināta vidēja termiņa jeb trīs gadu periodam. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Ceļu fonda izlietojuma programmā, izvērtējot pašvaldības budžeta iespējas, tiek iekļautas Jūrmalas pilsētas satiksmes infrastruktūras pilnveides un attīstības prioritātes, kas noteiktas atbilstoši infrastruktūras lietotāju blīvumam un intensitātei, prioritāri ieguldījumus veicot satiksmes infrastruktūrā ar augstu nolietojuma pakāpi vai intensīvu izmantošanu.

Šobrīd spēkā esošajā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.-2023.gada Ceļu fonda izlietojuma programmā zemes vienībā Rīgas iela 3726, Jūrmalā, Infrastruktūras objekta būvniecība nav plānota.

Lai veicinātu vides un infrastruktūras attīstību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī ņemot vērā, ka pašvaldība neplāno Infrastruktūras objekta izbūvi zemes vienībā Rīgas iela 3726, Jūrmala, savukārt, atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21.panta otrajai daļai, Domes darbībai un lēmumiem ir jābūt maksimāli lietderīgiem un, lai nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana), ir lietderīgi atbalstīt Sabiedrības piedāvājumu, pilnvarot un piešķirt Sabiedrībai tiesības izbūvēt Infrastruktūras objektu, kas tiks izmantots sabiedriskā labuma vajadzībām.

Ņemot vērā iepriekš minēto, izvērtējot Sabiedrības iesniegumā minēto ieceri un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, otro daļu, Jūrmalas pilsētas domes Apvienotās Transporta un mājokļu jautājumu komitejas un Izglītības komitejas 2021.gada 23.augusta ārkārtas sēdes atzinumu (protokola Nr.1.2-28/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Sabiedrības “Nami Rīgas 49”, reģistrācijas numurs 40103719110, ieceri par saviem līdzekļiem izstrādāt, saskaņot, izbūvēt un nodot ekspluatācijā Infrastruktūras objektu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošās zemes vienības Rīgas iela 3726, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 008 3726, daļā. Izbūvēto Infrastruktūras objektu pieņemt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā, neatlīdzinot Sabiedrībai “Nami Rīgas 49” radušos izdevumus vai zaudējumus, kas saistīti ar Infrastruktūras objekta izbūvi.

2. Noteikt, ka Infrastruktūras objekta provizoriskā vērtība ir 12000 euro (divpadsmit tūkstoši euro) un tā var mainīties atkarībā no būvniecības tirgus cenu izmaiņām Infrastruktūras objekta izbūves laikā.

3. Uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai:

3.1. organizēt vienošanās (pielikums) ar Sabiedrību “ Nami Rīgas 49” par lēmuma 1.punktā minētā Infrastruktūras objekta projektēšanu, izbūvi un pieņemšanu pašvaldības īpašumā parakstīšanu;

3.2. pēc Infrastruktūras objekta nodošanas ekspluatācijā organizēt un nodrošināt tā uzskaiti Domes aktīvu sastāvā.

4. Uzdot Domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļai pārraudzīt Infrastruktūras objekta projektēšanas procesu.

5. Uzdot Domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas Būvniecības daļai pārraudzīt Infrastruktūras objekta izbūves procesu.

6. Pēc šī lēmuma 3.1.apakšpunktā minētās vienošanās noslēgšanas un nosacījumu izpildes, ar Domes 2019.gada 29.novembra rīkojumu Nr. 1.1-14.1/338 “Par ilgtermiņa ieguldījumu pieņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā komisijas izveidi” izveidotajai komisijai sniegt Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai apsekošanas aktu un aktu par izbūvētā Infrastruktūras objekta apjomu, vērtību un lietderīgās lietošanas laiku.

7. Pēc lēmuma 3.1.apakšpunktā minētās vienošanās noslēgšanas un nosacījumu izpildes, Domes 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.1.1-14/20/280 “Par instrukcijas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības ielu, tiltu un satiksmes pārvadu grāmatvedības uzskaites instrukcija” apstiprināšanu” noteiktajā kārtībā aktualizēt Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” apstiprināto Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ielu, tiltu un satiksmes pārvadu sarakstu.

8. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt šī lēmuma 3.1.apakšpunktā minēto vienošanos.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 26.augusta lēmumam Nr.401

(protokols Nr.14, 52.punkts)

VIENOŠANĀS Nr.____

Jūrmalā

2021.gada ___________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000056357, tās izpilddirektora __________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2021.gada ___________lēmumu Nr.____ “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Rīgas iela 3726, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības”, no vienas puses (turpmāk – PAŠVALDĪBA) un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nami Rīgas 49”, reģistrācijas numurs 40103719110, (turpmāk – PROJEKTA ĪSTENOTĀJS), kuras vārdā uz statūtu pamata rīkojas _________________, no otras puses, turpmāk abi kopā saukti – PUSES, ņemot vērā PROJEKTA ĪSTENOTĀJA 2021.gada 4.jūnija iesniegumu (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-37/21s-10474), noslēdz šādu vienošanos:

1. PAŠVALDĪBA piekrīt un piešķir tiesības PROJEKTA ĪSTENOTĀJAM veikt autostāvvietu izbūvi Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienības Rīgas iela 3726, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 3726, daļā (turpmāk – OBJEKTS), kas norādīts šīs vienošanās pielikumā pievienotajā ģenerālplāna skicē, atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, saskaņotam un akceptētam tehniskajam projektam un nodot to ekspluatācijā.

2. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS labprātīgi apņemas izbūvēt OBJEKTU un nodot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā. PROJEKTA ĪSTENOTĀJAM nav tiesību pieprasīt no PAŠVALDĪBAS jebkādu zaudējumu vai OBJEKTA izbūves izdevumu segšanu vai kompensāciju, savukārt PAŠVALDĪBAI nav pienākums jebkādā veidā atlīdzināt PROJEKTA ĪSTENOTĀJAM izdevumus vai zaudējumus, kas saistīti ar OBJEKTA izbūvi, tajā skaitā vienošanās izbeigšanas gadījumā.

3. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS apņemas iesniegt PAŠVALDĪBAS Būvvaldē OBJEKTA būvniecības ieceres iesniegumu ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no šīs vienošanās noslēgšanas dienas.

4. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS apņemas pirms būvdarbu uzsākšanas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem saņemt būvatļauju, saņemt un iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar OBJEKTA būvniecību.

5. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS apņemas uzsākt ar Objekta izbūvi saistītos darbus tikai pēc tam, kad PAŠVALDĪBAS izsniegtā būvatļauja ir kļuvusi neapstrīdama.

6. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS paredz, ka OBJEKTS tiks izbūvēts 12 mēnešu laikā no PAŠVALDĪBAS Būvvaldes atzīmes būvatļaujā datuma par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS nekavējoties informē PAŠVALDĪBU par nepieciešamību pagarināt šīs vienošanās 6.punktā noteikto termiņu. PUSĒM rakstveidā vienojoties, šis termiņš var tikt pagarināts.

8. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS pasūtīs izbūvētā OBJEKTA izpildmērījuma plānu, kurš izstrādāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tajā papildus iekļaujot informāciju par inženierbūves apjoma rādītājiem (raksturlielumiem) atbilstoši nosacījumiem:

8.1. kas noteikti normatīvajos aktos būvju kadastrālās uzmērīšanas jomā;

8.2. par inženierbūves lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai;

8.3. izpildmērījuma plānā norādīti inženierbūves apjoma rādītāji, eksplikācija un to sadalījumus pa zemes kadastra vienībām;

8.4. izpildmērījuma plānam jābūt saskaņotam PAŠVALDĪBAS Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļā.

9. Pēc OBJEKTA izbūvēšanas PROJEKTA ĪSTENOTĀJS apņemas nodot to ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, rakstiski paziņojot par to PAŠVALDĪBAI 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc OBJEKTA nodošanas ekspluatācijā un sniedzot precīzus OBJEKTA izbūves parametrus pa zemes vienībām (brauktuvju platība, gājēju ietves platība u.c.) un to izbūves izmaksas.

10. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā kā OBJEKTA īpašnieks (kadastra subjekts) tiek norādīta PAŠVALDĪBA.

11. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS apņemas nodot PAŠVALDĪBAI īpašumā izbūvēto OBJEKTU, ievērojot šīs vienošanās 7.punktā noteikto, divu mēnešu laikā pēc OBJEKTA nodošanas ekspluatācijā, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu. OBJEKTU pieņem ar PAŠVALDĪBAS rīkojumu izveidota komisija.

12. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS ir atbildīgs pret PAŠVALDĪBU un/vai trešajām personām par zaudējumiem, kas radušies saistībā ar PROJEKTA ĪSTENOTĀJA vai PROJEKTA ĪSTENOTĀJA iesaistīto trešo personu prettiesisku rīcību (kā vainas, tā arī jebkura veida neuzmanības dēļ) un ir saistīti ar šīs vienošanās izpildi.

13. PROJEKTA ĪSTENOTĀJAM nav tiesību uzstādīt satiksmes organizācijas ceļazīmes, kas apgrūtina un ierobežo OBJEKTA lietošanu trešajām personām pēc OBJEKTA izbūves un nodošanas ekspluatācijā. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS ir tiesīgs uzstādīt tādas satiksmes organizācijas ceļazīmes, kas ir paredzētas būvprojektā.

14. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS apņemas par saviem līdzekļiem atbilstoši vides prasībām sakārtot zemes vienības un būves, kuras tiks skartas, veicot OBJEKTA izbūvi.

15. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS apņemas pēc PAŠVALDĪBAS rakstveida pieprasījuma saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā atlīdzināt visus izdevumus, kas saistīti ar OBJEKTA zemesgabala daļas sakārtošanu, gadījumā, ja PROJEKTA ĪSTENOTĀJS neizpilda šīs vienošanās 12.punktu.

16. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šīs vienošanās, 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš paziņojot par to PAŠVALDĪBAI.

17. PAŠVALDĪBAI ir tiesības:

17.1. uzraudzīt un dot PROJEKTA ĪSTENOTĀJAM norādījumus saistībā ar tā veicamajiem darbiem šīs vienošanās ietvaros;

17.2. pieprasīt PROJEKTA ĪSTENOTĀJAM sakārtot visu OBJEKTA teritoriju par PROJEKTA ĪSTENOTĀJA līdzekļiem, gadījumā, ja OBJEKTS netiek savlaicīgi pabeigts un nodots ekspluatācijā;

17.3. sakārtot OBJEKTU par saviem līdzekļiem un piedzīt no PROJEKTA ĪSTENOTĀJA izdevumus, ja PROJEKTA ĪSTENOTĀJS ir uzsācis OBJEKTA izbūves darbus, bet nav pabeidzis tos šajā vienošanās norādītajā termiņā vai PROJEKTA ĪSTENOTĀJS ir atkāpies no šīs vienošanās pēc OBJEKTA būvdarbu uzsākšanas;

17.4. neatlīdzinot PROJEKTA ĪSTENOTĀJAM radušos zaudējumus, izbeigt šo vienošanos, ja PAŠVALDĪBA ir nosūtījusi brīdinājumu PROJEKTA ĪSTENOTĀJAM par šīs vienošanās izbeigšanu un 20 (divdesmit) darba dienu laikā nav novērsta saistību neizpilde vai rasts cits PUSĒM pieņemams risinājums, šādos gadījumos:

17.4.1. ja PROJEKTA ĪSTENOTĀJS nepilda savas saistības un šis pārkāpums ir vērtējams kā būtisks;

17.4.2. ja būvatļaujā noteiktā termiņā netiek pabeigta OBJEKTA izbūve un OBJEKTS netiek nodots ekspluatācijā un PROJEKTA ĪSTENOTĀJA kavējums pārsniedz vienu mēnesi ;

17.4.3. ja OBJEKTA izbūve tiek pārtraukta uz termiņu, kas pārsniedz vienu mēnesi.

18. PAŠVALDĪBA apliecina, ka PROJEKTA ĪSTENOTĀJA veiktie ieguldījumi OBJEKTA izbūvē tiks uzskaitīti PAŠVALDĪBAS aktīvu uzskaitē, atbilstoši vienošanās 11.punktā minētajam pieņemšanas-nodošanas aktam.

19. PUSES apliecina, ka OBJEKTA izbūve par PROJEKTA ĪSTENOTĀJA naudas līdzekļiem ir atzīstama par ieguldījumiem pilsētas publiskajā infrastruktūrā.

20. Šī vienošanās ietver pilnīgu labprātīgu PUŠU gribas izpausmi attiecībā uz vienošanās minētajiem noteikumiem.

21. Jebkādi grozījumi vai papildinājumi pie šīs vienošanās ir spēkā tikai, ja tie noslēgti rakstveidā un abas PUSES tos parakstījušas.

22. Visus ar šo vienošanos saistītos strīdus un domstarpības PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

23. Šī vienošanās sagatavota un parakstīta uz trīs lapām, divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens atrodas pie PAŠVALDĪBAS, viens pie PROJEKTA ĪSTENOTĀJA.

24. Vienošanās kā neatņemama tās sastāvdaļa pievienots pielikums – ģenerālplāna skice uz vienas lapas.

25. PUŠU rekvizīti un paraksti:

PAŠVALDĪBA

Jūrmalas pilsētas dome,

reģistrācijas Nr.90000056357,

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

_____________________________

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ Nami Rīgas 49”

reģistrācijas Nr. 40103719110

Rīgas iela 49-6 , Jūrmala, LV - 2015

Kontakttālrunis: ___________

_______________________________

Ģenerālplāna skice PDF


Lejupielāde: DOC un PDF