Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 30.septembrīNr. 416

protokols Nr. 16, 23. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625
“Par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas
2014.–2022.gadam apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un 15.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 6. un 7.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 3.panta otro daļu, 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo un trešo daļu, Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmu 2014.–2022.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu””, nosakot Attīstības programmas darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim.

Lai veicinātu Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgu attīstību, plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu, ievērojot lietderības principu, rīkojoties saimnieciski ar publiskās personas finanšu līdzekļiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā saskaņā ar Attīstības programmu, nepieciešams veikt aktualizēšanu plānotajā finansējumā attīstības prioritātes projektiem 2021.gadā Attīstības programmas 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” h) apakšnodaļas “Investīciju plāns” Jūrmalas valstspilsētas investīciju plānā 2021.–2023.gadam.

Ņemot vērā Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 22.septembra atzinumu (Nr.1.2-21/10) un Finanšu komitejas 2021.gada 28.septembra atzinumu (Nr.1.2-20/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.–2022.gadam apstiprināšanu” šādu grozījumu:

Aizstāt Attīstības programmas 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” h) apakšnodaļas “Investīciju plāns” Jūrmalas valstspilsētas investīciju plānu 2021.–2023.gadam ar aktualizētu Jūrmalas valstspilsētas investīciju plānu 2021.-2023.gadam, saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai šo lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam un ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF