Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2021.gada 30.septembrīNr.16

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Rita Sproģe, Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Andris Čuda, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Rolands Parasigs-Parasiņš, Irēna Kausiniece, Andrejs Morozovs, Ieva Taranda, Inese Kārkliņa, Ints Dālderis

Sēdē nepiedalās deputāti:

Uldis Kronblūms (veselības stāvokļa dēļ)

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Īpašumu pārvaldes vadītājs

Arturs Grants

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Jekaterina Milberga

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldes vadītājs

Mārtiņš Rikšis

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Kultūras nodaļas vecākā referente

Kristīne Zelicka

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elvis Venters

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja p.i.

Edīte Homka

Mežmalas vidusskolas direktore

Andžela Zubkovska

Kauguru vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā

Zaiga Dambe

Pumpuru vidusskolas direktore

Ausma Bruņeniece

Jūrmalas pilsētas pamatskolas direktors

Indulis Skudra

Sporta skolas direktors

Sandis Bērziņš

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Una Andersone

Centrālās bibliotēkas direktore

Sarmīte Brence

Jūrmalas pilsētas muzeja direktora vietniece saimniecības jautājumos

Silvija Prihodko

PI “Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vadītājs

Uģis Iskrovs

Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vadītājs

Jānis Rāfelds

Sporta servisa centra Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

Jānis Mucenieks

Pašvaldības policijas priekšnieks

Uldis Bēniņš

Piedalās:

Gundars Ūķis (Kultūrtelpas un vides dizaina centra vadītāja amata kandidāts), Ieva Šponberga (Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja amata kandidāte), preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 “Īpašumu pārvaldes nolikums”

3.

Pilsētplānošanas pārvaldes nolikums

4.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Kultūrtelpas un vides dizaina centrs” izveidi

5.

“Kultūrtelpas un vides dizaina centrs” nolikums

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.42 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālo pakalpojumu centrs "Kauguri"" nolikums"

7.

Jūrmalas Kauguru vidusskolas nolikums

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.23 “Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums”

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija nolikumā Nr.17 “Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

13.

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības vadītāja apstiprināšanu amatā

14.

Par Kultūrtelpas un vides dizaina centra vadītāja iecelšanu amatā

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra lēmumā Nr.396 “Par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanu”

16.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” noslēgumu

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu”

19.

Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam aktualizāciju

20.

Grozījumi “Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.–2022.gadam apstiprināšanu”

21.

Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns

22.

Par “Jūrmalas videonovērošanas konceptuālais ziņojums” uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

23.

Par “Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2022. gadam” uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

24.

Par “Jūrmalas valstspilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna 2016.-2022.gadam” uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšanu

25.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.308 “Par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna apstiprināšanu”

26.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”

27.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” pamatkapitālā

28.

Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu interneta nodrošinājuma uzlabošanai Jūrmalas valstspilsētas dibinātajām izglītības iestādēm 2021. gadā

29.

Par pārtikas paku nodrošināšanu izglītojamajiem Jūrmalas domes dibinātājās izglītības iestādēs 2021./2022. mācību gadā

30.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.115 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā”

31.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.221 "Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu"

32.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu”

33.

Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu

34.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.372 “Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu”

35.

Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta “AR SPĒLI DIGITĀLI TUVĀK MŪSDIENU SKOLĒNAM” īstenošanu

36.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.556 “Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “Eiropas jaunieši DOMĀ. DARA. ZINA. IZVĒRTĒ” īstenošanu”

37.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.marta lēmumā Nr.148 “Par 5.starptautisko Baltijas jūras koru konkursu un Jasmīnas kora koncertu” un ilgtermiņa saistību uzņemšanos

38.

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei

39.

Par starptautiskās volejbola federācijas (Federation Internationale de Volleyball (FIVB)) 3* čempionāta pludmales volejbolā pārcelšanu uz 2022.gadu un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

40.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā

41.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.341 "Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem"

42.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.53 "Par Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem"

43.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā"

44.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

45.

Par nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, daļas nomas līguma noslēgšanu

46.

Par brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

47.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenēm

48.

Par sociālās palīdzības pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

49.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”

50.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.340 “Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam apstiprināšanu”

51.

Par “Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam” 2020.gada uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšanu

52.

Par būves nojaukšanu Meža prospektā 16, Jūrmalā

53.

Par būvju nojaukšanu Stirnu ielā 11, Jūrmalā

54.

Par būves nojaukšanu Pulkveža Brieža ielā 44A, Jūrmalā

55.

Par būves nojaukšanu Baļķu ielā 4, Jūrmalā

56.

Par būves nojaukšanu Brikšķu ielā 4, Jūrmalā

57.

Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu zemesgabala Dzintaru prospektā 55, Jūrmalā, apbūvei

58.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Andreja Upīša ielā 9A, Jūrmalā, un Robežu ielā 11, Jūrmalā

59.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vasku ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

60.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 30, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

61.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Vīksnas ielā 1A, Jūrmalā, un Grīvas ielā 7B, Jūrmalā

62.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jaunā ielā 82, Jūrmalā, un Jaunā ielā 84, Jūrmalā

63.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmuma Nr.416 „Par vidi degradējošu dzīvojamās ēkas sakārtošanu vai nojaukšanu Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

64.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Silu ielā 37, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

65.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ernesta ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu

66.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 51, Jūrmalā

67.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jēkaba ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, un darba uzdevuma precizēšanu

68.

Par dzīvojamās telpas Meža prospektā 58A-43, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

69.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 8-40, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

70.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-54, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

71.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 11-34, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

72.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-64, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

73.

Grozījumi 2016.gada 5.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1621 (Ievu ielā 9, Jūrmalā)

74.

Par zemesgabala daļas Ievu ielā 9, Jūrmalā iznomāšanu

75.

Par zemesgabala Viestura ielā 15A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

76.

Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, daļas nodošanu Kultūrtelpas un vides dizaina centra valdījumā

77.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Brīvības prospektā 80, Jūrmalā

78.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kanālu ielā 34, Jūrmalā

79.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sloka 7605, Jūrmalā

80.

Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Buļļuciems 2229, Jūrmalā

81.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.597 “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”

82.

Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai

G.Truksnis no sēdes darba kārtības noņem jautājumu:

· Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns

Un ierosina iekļaut sēdes darba kārtību šādus papildu jautājumus:

· Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” nolikums

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.30 "Dzimtsarakstu nodaļas nolikums "

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta nolikumā Nr.22 "Jūrmalas pilsētas pamatskolas nolikums"

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr.576 “Par Jūrmalas Sporta skolas maksas pakalpojumiem”

· Par Jūrmalas Sporta servisa centra peldbaseina Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā maksas pakalpojumiem

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

apstiprināt darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 “Īpašumu pārvaldes nolikums”

3.

Pilsētplānošanas pārvaldes nolikums

4.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Kultūrtelpas un vides dizaina centrs” izveidi

5.

“Kultūrtelpas un vides dizaina centrs” nolikums

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.42 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālo pakalpojumu centrs "Kauguri"" nolikums"

7.

Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” nolikums

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.30 "Dzimtsarakstu nodaļas nolikums "

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta nolikumā Nr.22 "Jūrmalas pilsētas pamatskolas nolikums"

10.

Jūrmalas Kauguru vidusskolas nolikums

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums”

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.23 “Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums”

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija nolikumā Nr.17 “Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums”

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

16.

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības vadītāja apstiprināšanu amatā

17.

Par Kultūrtelpas un vides dizaina centra vadītāja iecelšanu amatā

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra lēmumā Nr.396 “Par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanu”

19.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” noslēgumu

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.5573 “Par Darbības programmas 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu”

22.

Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam aktualizāciju

23.

Grozījumi “Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.–2022.gadam apstiprināšanu”

24.

Par “Jūrmalas videonovērošanas konceptuālais ziņojums” uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

25.

Par “Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2022. gadam” uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

26.

Par “Jūrmalas valstspilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna 2016.-2022.gadam” uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšanu

27.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.308 “Par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna apstiprināšanu”

28.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”

29.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” pamatkapitālā

30.

Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu interneta nodrošinājuma uzlabošanai Jūrmalas valstspilsētas dibinātajām izglītības iestādēm 2021. gadā

31.

Par pārtikas paku nodrošināšanu izglītojamajiem Jūrmalas domes dibinātājās izglītības iestādēs 2021./2022. mācību gadā

32.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.115 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā”

33.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.221 "Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu"

34.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu”

35.

Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu

36.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.372 “Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu”

37.

Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta “AR SPĒLI DIGITĀLI TUVĀK MŪSDIENU SKOLĒNAM” īstenošanu

38.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.556 “Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “Eiropas jaunieši DOMĀ. DARA. ZINA. IZVĒRTĒ” īstenošanu”

39.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.marta lēmumā Nr.148 “Par 5.starptautisko Baltijas jūras koru konkursu un Jasmīnas kora koncertu” un ilgtermiņa saistību uzņemšanos

40.

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei

41.

Par starptautiskās volejbola federācijas (Federation Internationale de Volleyball (FIVB)) 3* čempionāta pludmales volejbolā pārcelšanu uz 2022.gadu un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

42.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā

43.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.341 "Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem"

44.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.53 "Par Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem"

45.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā"

46.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

47.

Par nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, daļas nomas līguma noslēgšanu

48.

Par brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

49.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenēm

50.

Par sociālās palīdzības pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

51.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”

52.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.340 “Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam apstiprināšanu”

53.

Par “Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam” 2020.gada uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšanu

54.

Par būves nojaukšanu Meža prospektā 16, Jūrmalā

55.

Par būvju nojaukšanu Stirnu ielā 11, Jūrmalā

56.

Par būves nojaukšanu Pulkveža Brieža ielā 44A, Jūrmalā

57.

Par būves nojaukšanu Baļķu ielā 4, Jūrmalā

58.

Par būves nojaukšanu Brikšķu ielā 4, Jūrmalā

59.

Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu zemesgabala Dzintaru prospektā 55, Jūrmalā, apbūvei

60.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Andreja Upīša ielā 9A, Jūrmalā, un Robežu ielā 11, Jūrmalā

61.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vasku ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

62.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 30, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

63.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Vīksnas ielā 1A, Jūrmalā, un Grīvas ielā 7B, Jūrmalā

64.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jaunā ielā 82, Jūrmalā, un Jaunā ielā 84, Jūrmalā

65.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmuma Nr.416 „Par vidi degradējošu dzīvojamās ēkas sakārtošanu vai nojaukšanu Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

66.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Silu ielā 37, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

67.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ernesta ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu

68.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 51, Jūrmalā

69.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jēkaba ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, un darba uzdevuma precizēšanu

70.

Par dzīvojamās telpas Meža prospektā 58A-43, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

71.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 8-40, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

72.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-54, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

73.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 11-34, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

74.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-64, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

75.

Grozījumi 2016.gada 5.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1621 (Ievu ielā 9, Jūrmalā)

76.

Par zemesgabala daļas Ievu ielā 9, Jūrmalā iznomāšanu

77.

Par zemesgabala Viestura ielā 15A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

78.

Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, daļas nodošanu Kultūrtelpas un vides dizaina centra valdījumā

79.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Brīvības prospektā 80, Jūrmalā

80.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kanālu ielā 34, Jūrmalā

81.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sloka 7605, Jūrmalā

82.

Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Buļļuciems 2229, Jūrmalā

83.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.597 “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”

84.

Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai

85.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr.576 “Par Jūrmalas Sporta skolas maksas pakalpojumiem”

86.

Par Jūrmalas Sporta servisa centra peldbaseina Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā maksas pakalpojumiem

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 “Īpašumu pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.14)

Ziņotājs:

A.Grants

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 “Īpašumu pārvaldes nolikums”

3. Pilsētplānošanas pārvaldes nolikums (nolikums Nr.15)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt Pilsētplānošanas pārvaldes nolikumu.

4. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Kultūrtelpas un vides dizaina centrs” izveidi (lēmums Nr.407)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Kultūrtelpas un vides dizaina centrs” izveidi.

5. “Kultūrtelpas un vides dizaina centrs” nolikums (nolikums Nr.16)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – 1 (I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt Kultūrtelpas un vides dizaina centra nolikumu.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.42 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālo pakalpojumu centrs "Kauguri"" nolikums" (nolikums Nr.17)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.42 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālo pakalpojumu centrs "Kauguri"" nolikums".

7. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” nolikums (nolikums Nr.18)

Ziņotājs:

U.Iskrovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” nolikumu.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.30 "Dzimtsarakstu nodaļas nolikums " (nolikums Nr.19)

Ziņotājs:

E.Homka

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.30 "Dzimtsarakstu nodaļas nolikums".

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta nolikumā Nr.22 "Jūrmalas pilsētas pamatskolas nolikums" (nolikums Nr.20)

Ziņotājs:

I.Skudra

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta nolikumā Nr.22 "Jūrmalas pilsētas pamatskolas nolikums".

10. Jūrmalas Kauguru vidusskolas nolikums (nolikums Nr.21)

Ziņotājs:

Z.Dambe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas Kauguru vidusskolas nolikumu.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums” (nolikums Nr.22)

Ziņotājs:

A.Zubkovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums”.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.23 “Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums” (nolikums Nr.23)

Ziņotājs:

S.Prihodko

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.23 “Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums”.

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija nolikumā Nr.17 “Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums” (nolikums Nr.24)

Ziņotājs:

U.Andersone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija nolikumā Nr.17 “Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums”.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.37)

Ziņotājs:

I.Gulbe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”.

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.408)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

16. Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības vadītāja apstiprināšanu amatā (lēmums Nr.409)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības vadītāja apstiprināšanu amatā.

17. Par Kultūrtelpas un vides dizaina centra vadītāja iecelšanu amatā (lēmums Nr.410)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Kultūrtelpas un vides dizaina centra vadītāja iecelšanu amatā.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra lēmumā Nr.396 “Par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanu” (lēmums Nr.411)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra lēmumā Nr.396 “Par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanu”.

19. Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” noslēgumu (lēmums Nr.412)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” noslēgumu.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (lēmums Nr.413)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”.

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu” (lēmums Nr.414)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu”.

22. Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam aktualizāciju (lēmums Nr.415)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam aktualizāciju.

23. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.–2022.gadam apstiprināšanu” (lēmums Nr.416)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.–2022.gadam apstiprināšanu”.

24. Par “Jūrmalas videonovērošanas konceptuālais ziņojums” uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr.417)

Ziņotājs:

M.Rikšis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Jūrmalas videonovērošanas konceptuālais ziņojums” uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.

25. Par “Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2022.gadam” uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr.418)

Ziņotājs:

M.Rikšis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2022.gadam” uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.

26. Par Jūrmalas valstspilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna 2016.-2022.gadam” uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšanu (lēmums Nr.419)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna 2016.-2022.gadam” uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšanu.

27. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.308 “Par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna apstiprināšanu” (lēmums Nr.420)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.308 “Par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna apstiprināšanu”.

28. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” (lēmums Nr.421)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”.

29. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” pamatkapitālā (lēmums Nr.422)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” pamatkapitālā.

30. Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu interneta nodrošinājuma uzlabošanai Jūrmalas valstspilsētas dibinātajām izglītības iestādēm 2021.gadā (lēmums Nr.423)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu interneta nodrošinājuma uzlabošanai Jūrmalas valstspilsētas dibinātajām izglītības iestādēm 2021.gadā.

31. Par pārtikas paku nodrošināšanu izglītojamajiem Jūrmalas domes dibinātājās izglītības iestādēs 2021./2022.mācību gadā (lēmums Nr.424)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par pārtikas paku nodrošināšanu izglītojamajiem Jūrmalas domes dibinātājās izglītības iestādēs 2021./2022.mācību gadā.

32. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.115 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā” (lēmums Nr.425)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.115 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā”.

33. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.221 "Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu" (lēmums Nr.426)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.221 "Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu".

34. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu” (lēmums Nr.427)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu”.

35. Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu (lēmums Nr.428)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu.

36. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.372 “Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu” (lēmums Nr.429)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.372 “Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu”.

37. Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta “AR SPĒLI DIGITĀLI TUVĀK MŪSDIENU SKOLĒNAM” īstenošanu (lēmums Nr.430)

Ziņotājs:

A.Bruņeniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta “AR SPĒLI DIGITĀLI TUVĀK MŪSDIENU SKOLĒNAM” īstenošanu.

38. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.556 “Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “Eiropas jaunieši DOMĀ. DARA. ZINA. IZVĒRTĒ” īstenošanu” (lēmums Nr.431)

Ziņotājs:

A.Bruņeniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.556 “Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “Eiropas jaunieši DOMĀ. DARA. ZINA. IZVĒRTĒ” īstenošanu”.

39. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.marta lēmumā Nr.148 “Par 5.starptautisko Baltijas jūras koru konkursu un Jasmīnas kora koncertu” un ilgtermiņa saistību uzņemšanos (lēmums Nr.432)

Ziņotājs:

K.Zelicka

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.marta lēmumā Nr.148 “Par 5.starptautisko Baltijas jūras koru konkursu un Jasmīnas kora koncertu” un ilgtermiņa saistību uzņemšanos.

40. Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei (lēmums Nr.433)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei.

41. Par starptautiskās volejbola federācijas (Federation Internationale de Volleyball (FIVB)) 3* čempionāta pludmales volejbolā pārcelšanu uz 2022.gadu un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos (lēmums Nr.434)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par starptautiskās volejbola federācijas (Federation Internationale de Volleyball (FIVB)) 3* čempionāta pludmales volejbolā pārcelšanu uz 2022.gadu un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

42. Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā (lēmums Nr.435)

Ziņotājs:

S.Brence

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā.

43. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.341 "Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem" (lēmums Nr.436)

Ziņotājs:

S.Brence

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.341 "Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem".

44. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.53 "Par Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem" (lēmums Nr.437)

Ziņotājs:

E.Homka

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.53 "Par Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem".

45. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā" (saistošie noteikumi Nr.38)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Izsakās:

A.Čuda aicina atbalstīt priekšlikumu iebraukšanas nodevu noteikt 5 EUR apmērā, bet ar papildu nosacījumu, ka to maksā tikai tad, ja transportlīdzeklis šķērso Jūrmalu ne ilgāk par 2 stundām.

A.Lindermane – līdzīgā aspektā tas jau tika vērtēts, un, lai ieviestu šāda veida uzskaites sistēmas darbību, pašvaldības budžetā ir nepieciešami apmēram 100 000 EUR un 12 mēneši tehniskā aprīkojuma iegādei, programmēšanai u.c. ieviešanas darbībām.

A.Čuda uzskata, ka palielinot iebraukšanas maksu līdz 5 EUR, ienākumi palielināsies un, ir iespējams īstenot šādu aktivitāti, tādā veidā tieši norādot vēlmi samazināt transportlīdzekļu tranzīta plūsmu caur pilsētu, kas nav vēlama pilsētas ceļu infrastruktūrai un rada vides piesārņojumu.

A.Čuda – ņemot vērā ziņotāja izteikto, ka iebraukšanas maksas apmērs nekādā veidā neietekmētu tūristu plūsmu, izsaka priekšlikumu iebraukšanas maksu palielināt līdz 5 EUR, kas noteikti nodrošinātu tranzīta plūsmas caur pilsētu samazinājumu un iekasēto budžeta līdzekļu izmantošanu pilsētas vides labiekārtošanai.

R.Parasigs – Parasiņš aicina atlikt šī jautājuma izskatīšanu, jo uzskata, ka, nav veikta pienācīga priekšizpēte un tas varētu atstāt negatīvas sekas gan uz uzņēmējdarbības, gan uz tūrisma attīstību pilsētā. Izsaka viedokli, ka, pirms šādu lēmumu pieņemšanas, vajadzētu konsultēties ne tikai ar domes speciālistiem, bet arī ar Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi un pilsētas iedzīvotājiem, veicot aptauju, lai noskaidrotu viņu viedokli.

G.Truksnis - informē, ka iepriekš ir veiktas aptaujas un iedzīvotāji ir izteikuši savu viedokli. Pārsvarā tas ir bijis par to, ka ievērojami ir palielinājusies transporta plūsma caur pilsētu. Tāpēc ir jādara viss, lai samazāk brauktu caur Jūrmalu, un pilsētas tūristi un viesi nokļūšanai uz Jūrmalu vairāk izmantotu sabiedrisko transportu. Jāņem vērā, ka autostāvvietas pilsētā ir bez maksas un un arī tūrisma nodeva ir atcelta. Iebraukšanas nodevas palielināšanas mērķis ir nevis slēgt transporta plūsmu, bet gan to samazināt. Jūrmala kā citas pilsētas Eiropā rūpējas par vidi un klimata mērķu sasniegšanu. Sabalansējot inflāciju un maksātspēju uz doto brīdi 3 EUR ir optimāli, tādēļ A.Čudas priekšlikumu neatbalsta, jo tas nav samērīgi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par A.Čudas priekšlikumu (“par” – 2 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā".

46. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.39)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka, atbilstoši Finanšu komitejas atzinumam, papildu ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam. Aicina deputātus papildu atbalstīt saņemtā aizņēmuma finansēšanas koda precizējumu atbilstoši darījumu ekonomiskajai būtībai Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana projekta īstenošanai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”.

47. Par nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.435)

Ziņotājs:

U.Bēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, daļas nomas līguma noslēgšanu.

48. Par brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā (saistošie noteikumi Nr.40)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis)), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā.

49. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenēm (saistošie noteikumi Nr.41)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenēm.

50. Par sociālās palīdzības pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā (saistošie noteikumi Nr.42)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par sociālās palīdzības pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā.

51. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” (saistošie noteikumi Nr.43)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”.

52. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.340 “Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam apstiprināšanu” (lēmums Nr.439)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.340 “Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam apstiprināšanu”.

53. Par “Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam” 2020.gada uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšanu (lēmums Nr.440)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam” 2020.gada uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšanu.

54. Par būves nojaukšanu Meža prospektā 16, Jūrmalā (lēmums Nr.441)

55. Par būvju nojaukšanu Stirnu ielā 11, Jūrmalā (lēmums Nr.442)

56. Par būves nojaukšanu Pulkveža Brieža ielā 44A, Jūrmalā (lēmums Nr.443)

57. Par būves nojaukšanu Baļķu ielā 4, Jūrmalā (lēmums Nr.444)

58. Par būves nojaukšanu Brikšķu ielā 4, Jūrmalā (lēmums Nr.445)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par būves nojaukšanu Meža prospektā 16, Jūrmalā.

2. Par būvju nojaukšanu Stirnu ielā 11, Jūrmalā.

3. Par būves nojaukšanu Pulkveža Brieža ielā 44A, Jūrmalā.

4. Par būves nojaukšanu Baļķu ielā 4, Jūrmalā.

5. Par būves nojaukšanu Brikšķu ielā 4, Jūrmalā.

59. Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu zemesgabala Dzintaru prospektā 55, Jūrmalā, apbūvei (lēmums Nr.446)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par pārjaunojuma līguma noslēgšanu zemesgabala Dzintaru prospektā 55, Jūrmalā, apbūvei .

60. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Andreja Upīša ielā 9A, Jūrmalā, un Robežu ielā 11, Jūrmalā (lēmums Nr.447)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Andreja Upīša ielā 9A, Jūrmalā, un Robežu ielā 11, Jūrmalā.

61. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vasku ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.448)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vasku ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

62. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 30, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.449)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 30, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

63. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Vīksnas ielā 1A, Jūrmalā, un Grīvas ielā 7B, Jūrmalā (lēmums Nr.450)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Vīksnas ielā 1A, Jūrmalā, un Grīvas ielā 7B, Jūrmalā.

64. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jaunā ielā 82, Jūrmalā, un Jaunā ielā 84, Jūrmalā (lēmums Nr.451)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jaunā ielā 82, Jūrmalā, un Jaunā ielā 84, Jūrmalā.

65. Par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmuma Nr.416 „Par vidi degradējošu dzīvojamās ēkas sakārtošanu vai nojaukšanu Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.452)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmuma Nr.416 „Par vidi degradējošu dzīvojamās ēkas sakārtošanu vai nojaukšanu Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu.

66. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Silu ielā 37, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.453)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Silu ielā 37, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

67. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ernesta ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu (lēmums Nr.454)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ernesta ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu.

68. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 51, Jūrmalā (lēmums Nr.455)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs – Parasiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 51, Jūrmalā.

69. Par detālplānojuma zemesgabalam Jēkaba ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, un darba uzdevuma precizēšanu (lēmums Nr.456)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jēkaba ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, un darba uzdevuma precizēšanu.

70. Par dzīvojamās telpas Meža prospektā 58A-43, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.457)

71. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 8-40, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.458)

72. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-54, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.459)

73. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 11-34, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā (lēmums Nr.460)

74. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-64, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.461)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Meža prospektā 58A-43, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 8-40, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-54, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

4. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 11-34, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā.

5. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-64, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

75. Grozījumi 2016.gada 5.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1621 (Ievu ielā 9, Jūrmalā) (lēmums Nr.462)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem 2016.gada 5.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1621 (Ievu ielā 9, Jūrmalā).

76. Par zemesgabala daļas Ievu ielā 9, Jūrmalā iznomāšanu (lēmums Nr.463)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Ievu ielā 9, Jūrmalā iznomāšanu.

77. Par zemesgabala Viestura ielā 15A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.464)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Viestura ielā 15A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

78. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, daļas nodošanu Kultūrtelpas un vides dizaina centra valdījumā (lēmums Nr.465)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, daļas nodošanu Kultūrtelpas un vides dizaina centra valdījumā.

79. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Brīvības prospektā 80, Jūrmalā (lēmums Nr.466)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Brīvības prospektā 80, Jūrmalā.

80. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kanālu ielā 34, Jūrmalā (lēmums Nr.467)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kanālu ielā 34, Jūrmalā.

81. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sloka 7605, Jūrmalā (lēmums Nr.468)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sloka 7605, Jūrmalā.

82. Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Buļļuciems 2229, Jūrmalā (lēmums Nr.469)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Buļļuciems 2229, Jūrmalā.

83. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.597 “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību” (lēmums Nr.470)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.597 “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”.

84. Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai (lēmums Nr.471)

Ziņotājs:

S.Brauere ziņo, ka, saskaņā ar Finanšu komitejā lemto, ir nepieciešams precizēt lēmuma projekta nosaukumu, izsakot šādā redakcijā:

“Par atsavināšanai prognozēto pašvaldības īpašumu sarakstu”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš), nolēma:

pieņemt lēmumu par atsavināšanai prognozēto pašvaldības īpašumu sarakstu.

85. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr.576 “Par Jūrmalas Sporta skolas maksas pakalpojumiem” (lēmums Nr.472)

Ziņotājs:

S.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr.576 “Par Jūrmalas Sporta skolas maksas pakalpojumiem”.

86. Par Jūrmalas Sporta servisa centra peldbaseina Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.473)

Ziņotājs:

J.Mucenieks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Sporta servisa centra peldbaseina Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā maksas pakalpojumiem.

Sēde slēgta plkst.11.30

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2021.gada 28.oktobrī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2021.gada 5.oktobrī.


Lejupielāde: DOC un PDF