Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 30.septembrīNr. 422

protokols Nr. 16, 29. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma
ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka”
pamatkapitālā

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” 2021.gada 10.maijā Jūrmalas pilsētas domē iesniedza ierosinājumu (2021.gada 8.maija vēstule Nr.1-12/112) (reģistrācijas Nr.1.1-37/21S-8611) ieguldīt pamatkapitāla pašvaldībai piederošo zemesgabalu Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 9508.

Zemesgabals Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā (kadastra Nr.13000219508) ar kopējo platību 1344 m2 tiek uzskaitīts Jūrmalas pilsētas domes bilances aktīvu sastāvā ar vērtību 2021.gada 1.septembrī 16 895,18 EUR (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit pieci euro un 18 centi). Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 29.jūlija lēmumu Nr.307 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” tika atbalstīta pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildības “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021.-2025.gadam piedāvātā rīcības plāna īstenošana, kurā paredzēta zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 34 nodošana kapitālsabiedrības īpašumā jauna sociālās aprūpes centra korpusa būvniecībai.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 40.pantu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta pirmo daļu, lai racionāli un lietderīgi pārvaldītu un apsaimniekotu nekustamo īpašumu, kurā paredzēts veikt ieguldījumus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai un attīstīšanai, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ieguldīt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka”, vienotais reģistrācijas numurs 50003220021, pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes gabalu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 34 (kadastra Nr.1300 021 9508) 26 800 euro vērtībā, kura noteikta atbilstoši mantisko ieguldījumu novērtēšanas eksperta Arvīda Badūna (sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vindeks” īpašumu vērtētājs), kas iekļauts komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā, novērtējumam, palielinot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ieguldījumu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” pamatkapitālā par 26 800 euro (divdesmit seši tūkstoši astoņi simti euro).

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā norādītais nekustamais īpašums pēc tā ieguldīšanas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” pamatkapitālā izmantojams pastarpināti nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļai un Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt pamatkapitāla palielinājuma reģistrēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, nekustamā īpašuma nodošanu un īpašumu tiesību izmaiņu reģistrēšanu zemesgrāmatā.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF