Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 29.jūlijāNr. 307

protokols Nr. 12, 36. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu
pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
“Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka”

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībām, pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu publiskā persona privāto tiesību jomā darbojas veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai, sniedzot pakalpojumus un veicot komercdarbību. Atvasinātas publiskas personas, izveidojot privāto tiesību juridiskās personas, arī tādas, kurām nav pelņas gūšanas rakstura, nevar izvairīties no šajā likumā noteiktās atbildības un izvirzīt tām citus mērķus, kas neizriet no attiecīgās publiskās personas funkcijām.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.panta pirmajai daļai, publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem.

Lai pārvērtētu pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļu turētājs ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, un noteiktu tās atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra kārtības “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” (apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumu Nr.647) 39.punktam, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības komisija (izveidota ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora 2020.gada 4.decembra rīkojumu Nr.1.1-14/20-312) ir veikusi izvērtējumu attiecībā uz pašvaldības līdzdalību pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” (vienotais reģistrācijas numurs 50003220021) (turpmāk arī - kapitālsabiedrība) atbilstību normatīvo aktu nosacījumiem. Izvērtēšanas rezultātā tika konstatēts sekojošais:

a) viena no pašvaldības autonomajām funkcijām saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.), kā arī saskaņā ar minētā likuma 15.panta pirmās daļas 6.punktu nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;

b) saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.decembra lēmumu Nr.1090 „Par PSIA „Slokas slimnīca” izveidošanu par veselības un sociālās aprūpes centru”, kapitālsabiedrība tika reorganizēta, lai veiktu noteiktu valsts pārvaldes uzdevumu pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros, proti, nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi);

c) pašvaldības vispārējie stratēģiskie mērķi, kas izriet no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. un 7.punkta autonomās funkcijas, ir noteikti Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam (apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16. decembra lēmumu Nr.825), prioritātes “Jūrmalnieks” pasākumu kopumā “J10. Sociāli drošas vides nodrošināšana” un “J8. “Iedzīvotāju veselība”, un Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam (apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 un ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 pagarināts tās darbības termiņš līdz 2022.gada 31.decembrim) vidēja termiņa mērķim “Sociālā infrastruktūra” prioritātē P3.5. “Kvalitatīvs sociālais atbalsts” rīcības virziens 3.5.1.: “Sociālo pakalpojumu attīstība” un prioritātē P3.6. “Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi” rīcības virziens 3.6.1.: “Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība”;

d) saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumu Nr.459 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizāciju” tika apstiprināts Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centralizēšanas un institūciju optimizēšanas plāns, kas paredz optimizācijas 2.posmā līdz 2025.gadam, pēc kapitālsabiedrības infrastruktūras objektu Dzirnavu ielā 36/38, Jūrmalā atjaunošanas un būvniecības pilnas pabeigšanas, centralizēt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka”;

e) kapitālsabiedrības darbība noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros ir uzskatāma par komercdarbību un kapitālsabiedrība veic darbību, kas atbilst gan Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktam gadījumam, kad tiek novērsta tirgus nepilnība sociālās palīdzības (sociālās aprūpes) pakalpojumu jomā, gan arī 88.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajam gadījumam , kad publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var saglabāt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radīti tādi pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai un izriet no pašvaldības vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanā;

f) kapitālsabiedrībai ir patstāvīga neatkarīga struktūra ar nepieciešamajiem personāla resursiem un infrastruktūru;

g) kapitālsabiedrība attiecīgos pārvaldes uzdevumus (sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana) veic efektīvi un tādejādi no sabiedrības interešu viedokļa pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā pašlaik ir labākais risinājums un tas ir samērīgs sabiedrības labklājības uzlabošanas veids.

Ņemot vērā minēto un to, ka attiecīgās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros veicamie uzdevumi, sasniedzamie mērķi un rezultāti ir izvērtēti, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek īstenota komercdarbības veidā, kapitālsabiedrības darbības turpināšana ir pamatota un pašvaldības līdzdalības saglabāšana kapitālsabiedrībā atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 88.panta pirmās daļas 1. un 2.punkta nosacījumiem, kā arī 4.panta nosacījumiem.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.panta pirmo un otro daļu, ņemot vērā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības komisijas 2021.gada 2.jūlija apstiprināto izvērtējumu un ievērojot Jūrmalas pilsētas domes Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas 2021.gada 15.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt, ka pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka”, vienotais reģistrācijas numurs 50003220021, darbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktiem nosacījumiem, kad publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var saglabāt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja tiek novērsta tirgus nepilnība un kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radīti tādi pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai.

2. Saglabāt pašvaldības tiešo līdzdalību pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka”, vienotais reģistrācijas numurs 50003220021, un turpināt šīs kapitālsabiedrības darbību esošajā statusā.

3. Saskaņā ar “Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju 2010.-2030.gadam” un “Jūrmalas pilsētas Attīstības programmu 2014.-2020.gadam” (ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 pagarināts tās darbības termiņš līdz 2022.gada 31.decembrim) v sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā noteikt kapitālsabiedrībai šādus vispārējos stratēģiskos mērķus:

3.1. Sociālas aprūpes pakalpojumu attīstība un pieejamības nodrošināšana;

3.2. Sociālās rehabilitācijas un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana.

4. Atbalstīt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildības “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021.-2025.gadam piedāvātā rīcības plāna īstenošanu lēmuma 3.punktā noteikto vispārējo stratēģisko mērķu sasniegšanai.

5. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram uzraudzīt kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF