Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 30.septembrīNr. 432

protokols Nr. 16, 39. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.marta lēmumā Nr.148
“Par 5.starptautisko Baltijas jūras koru konkursu un
Jasmīnas kora koncertu” un ilgtermiņa
saistību uzņemšanos

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta otro daļu, Ministru kabineta 2020.gada 9.maija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 14.punktu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Baltic Choir Association” (reģ.Nr. 40103966297) (turpmāk – SIA “Baltic Choir Association”) elektroniskā pasta vēstuli par pasākuma norises pārcelšanu (Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā reģistrēta 2021.gada 20.augustā ar dok.nr. 1.1-37/21S-14961) un Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 16.septembra Kultūras komitejas atzinumu Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.marta lēmumā Nr.148 “Par 5.starptautisko Baltijas jūras koru konkursu un Jasmīnas kora koncertu” un ilgtermiņa saistību uzņemšanos” šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt 1.punktā vārdus un skaitļus “no 2021.gada 24. līdz 26.septembrim” ar vārdiem un skaitļiem “no 2022.gada 23. līdz 25.septembrim”.

1.2. Aizstāt 1.punktā vārdus un skaitli “10 641 euro (desmit tūkstoši seši simti četrdesmit viens euro)” ar vārdiem un skaitli “11 121,00 euro (vienpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit viens euro)”.

1.3. Aizstāt 3.punktā vārdus un skaitļus “laika periodā no 2021.gada 24. līdz 26.septembrim” ar vārdiem un skaitļiem “laika periodā no 2022.gada 23. līdz 25.septembrim” un aizstāt vārdus un skaitli “10 641 euro (desmit tūkstoši seši simti četrdesmit viens euro)” ar vārdiem un skaitli “11 121,00 euro (vienpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit viens euro).”

1.4. Aizstāt lēmuma 1.pielikumu ar šī lēmuma 1.pielikumu.

2. Uzdot un pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru 2022.gadā pēc SIA “Baltic Choir Association” iesnieguma saņemšanas par pasākuma īstenošanu noslēgt vienošanos par grozījumiem 2020.gada 8.aprīļa līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu Nr. 1.2-16.5.5/20-486, ievērojot lēmuma 1.1.punktā minēto (2.pielikums).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 30.septembra lēmumam Nr.432

(protokols Nr.16, 39.punkts)

PDF

2.pielikums** Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 30.septembra lēmumam Nr.432

(protokols Nr.16, 39.punkts)

**Pielikuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju:

1) par fiziskām personām, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

2) saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 3.punktu.


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF