Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.oktobrīNr. 476

protokols Nr. 17, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.658
”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā
atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei
ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
nodrošināšanai Jūrmalā”
(Nr.9.3.1.1/19/I/031)
īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, starp Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.900000812928, (turpmāk – CFLA) 2020.gada 17.janvārī noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.9.3.1.1/19/I/031 (turpmāk – Vienošanās par projekta īstenošanu) projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (turpmāk – projekts) darbības īstenošanu.

Projekta ietvaros, atbilstoši 2020.gada 10.decembra pakalpojumu līgumam Nr.1.2-16.4.3/20-1635, kas noslēgts starp Domi un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “5.IELA”, reģistrācijas Nr. 40003276682, tiek veikta būvprojekta izstrāde ēku pārbūvei Dūņu ceļš 2, Jūrmalā sabiedrība balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem un paredzēta tā realizācijā veicamo būvdarbu autoruzraudzība un atbilstoši 2020.gada 10.decembra pakalpojumu līgumam Nr. 1.2-16.4.3/20-1636, kas noslēgts starp Domi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “5.IELA”, reģistrācijas Nr. 40003276682, tiek veikta būvprojekta izstrāde jaunu grupu dzīvokļu izveidi Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem un paredzēta tā realizācijā veicamo būvdarbu autoruzraudzība.

Būvprojektu izstrādes ietvaros ir aktualizējusies nepieciešamība veikt papildus projektēšanas darbus:

Dūņu ceļš 2 ēkās, jo būvprojekta izstrādes gaitā ir konstatēts, ka ēkai, kurā jau šobrīd tiek sniegts grupu dzīvokļa pakalpojums un projekta ietvaros papildus plānots izveidot divas klientu istabas “atelpas brīža” pakalpojuma nodrošināšanai, ir 2018.gada 12.jūnija Ministru kabineta noteikumos “Būvju klasifikācijas noteikumi” noteiktajam neatbilstošs ēkas lietošanas veids, kas ne vien pēc ēkas pārbūves Sociālo pakalpojumu reģistrā liegs reģistrēt projekta ietvaros izveidoto jauno “atelpas brīža” pakalpojumu, bet liegs arī pārreģistrēt jau ēkā esošo grupu dzīvokļa pakalpojumu tālākai pakalpojuma nodrošināšanai. Tā kā ēkas lietošanas veida maiņa ir nepieciešama neatkarīgi no “atelpas brīža” pakalpojuma izveides un risinājumi ēkas lietošanas veida maiņai ir saistīti ar nepieciešamību veikt pārbūvi arī citās ēkas telpās, kur tas sākotnēji netika plānots, racionālākais risinājums ir tehnisko dokumentāciju ēkas lietošanas veida maiņai izstrādāt vienlaikus ar būvprojekta dokumentāciju, kā rezultātā projektēšanas darbiem nepieciešams papildus laiks. Tāpat, būvprojekta izstrādes gaitā secināts, ka ēkā, kurā tiks veidotas telpas individuālo un grupu nodarbību nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem, līdz ar inženierkomunikāciju maiņu visā ēkās apjomā būtiski tiks skartas arī ēdamzāles un virtuves telpas, kurām attiecīgi papildus nepieciešams paredzēt to atjaunošanu;

Hercoga Jēkaba ielā 4, jo, saskaņā ar Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldes izsniegtajiem Tehniskajiem noteikumiem (vēstule Nr.1.1-37/21N-3733), nepieciešams izstrādāt papildu risinājumu – izveidot no komerciāliem pakalpojumu sniedzējiem neatkarīgu sakaru kanalizācijas ievadu no sakaru kanalizācijas akas Leona Paegles un Raiņa ielas krustojumā, lai ēkas ekspluatācijas laikā neradītu papildus ekspluatācijas izdevumus.

Saskaņā ar spēkā esošo Vienošanos par projekta īstenošanu, projekta īstenošanas termiņš ir noteikts 2022.gada 30.jūnijs, bet atbilstoši 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.871 ”Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 52.punktā noteikto ”Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023.gada 31.decembrim”.

Ņemot vērā augstāk minēto un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteiktajam, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.658 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr.9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Projekta īstenošanas laiku no 2020.gada 17.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim (48 (četrdesmit astoņi) mēneši).”.

2. Aizstāt pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF