Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 26.oktobra 506.lēmumu
Grozījumi ar domes 2023.gada 24.augusta 377.lēmumu
Grozījumi ar domes 2023.gada 26.janvāra 4.lēmumu
Grozījumi ar domes 2022.gada 15.septembra 444.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 28.oktobra 476.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2019.gada 19.decembrīNr. 658

protokols Nr. 16, 23. punkts

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā
atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei
ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
nodrošināšanai Jūrmalā”
(Nr.9.3.1.1/19/I/031)
īstenošanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumu Nr.564 “Par dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” projektā” un 2016.gada 29.decembrī starp Rīgas plānošanas reģionu un Jūrmalas pilsētas pašvaldību noslēgto Sadarbības līgumu “Par ES struktūrfonda projektu Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu” ir izstrādāts un ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumu Nr.299 “Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” projekta Nr.9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020.gadam” 2.redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu”, apstiprināts “Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.–2020.gadam” (turpmāk – DI plāns).

DI plāna spēkā esošā redakcija paredz, ka Jūrmalas pašvaldība DI plāna ietvaros Jūrmalas pilsētā nodrošinās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību, izveidojot:

1. grupu dzīvokļa pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūru 8 (astoņām) personām ar garīga rakstura traucējumiem pašvaldībai piederošā zemes vienībā Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā (turpmāk - DI plāna 1.rīcība);

2. sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru (dienas aprūpes centra (tai skaitā konsultācijām un individuālam atbalstam), “atelpas brīža” un specializēto darbnīcu pakalpojumam) 30 (trīsdesmit) personām ar garīga rakstura traucējumiem Sociālo pakalpojumu centra “Ķemeri” ēkās Dūņu ceļš 2, Jūrmalā (turpmāk - DI plāna 2.rīcība);

3. rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūru 63 (sešdesmit trīs) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem PII “Podziņa” telpās un teritorijā Lībiešu ielā 21, Jūrmalā (turpmāk - DI plāna 3.rīcība);

4. ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma infrastruktūru 8 (astoņiem) bērniem pašvaldībai piederošā zemes vienībā un ēkās Sēravotu ielā 9, Jūrmalā (turpmāk - DI plāna 4.rīcība);

5. jauniešu mājas pakalpojuma infrastruktūru 8 (astoņiem) jauniešiem pašvaldībai piederošā zemes vienībā un ēkās Sēravotu ielā 9, Jūrmalā (turpmāk - DI plāna 5.rīcība).

Augstāk minētās infrastruktūras izveidi, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.111 “Par dalību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” noteiktajam, tiek plānots veikt īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr.9.3.1.1/19/I/031), (turpmāk – Projekts).

Jūrmalas pilsētas dome, 2019.gada 29.martā izvērtēšanai iesniedza Projekta iesniegumu un 2019.gada 23.oktobrī saņēma Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas lēmumu Nr.1.1.2-3/19 “Lēmums par projekta iesnieguma “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” Nr.9.3.1.1/19/I/031 nosacījumu izpildi”, saskaņā ar kuru Projekta iesniegums tiek virzīts apstiprināšanai un, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” (turpmāk - MK noteikumi Nr.784) 25.punkta nosacījumiem, 30 darbdienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās, t.i. – līdz 2019.gada 4.decembrim ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) bija noslēdzama Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu. Atbilstoši MK noteikumu Nr.784 26.punkta nosacījumiem, Jūrmalas pilsētas dome ir lūgusi CFLA un CFLA ar 2019.gada 7.novembra vēstuli Nr.1.1-19/5993 “Par Vienošanās Nr.9.3.1.1/19/I/031 noslēgšanas termiņa pagarināšanu” ir piekritusi pagarināt Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.9.3.1.1/19/I/031 noslēgšanas termiņu līdz 2020.gada 22.janvārim.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 6.oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/323 “Par darba grupas izveidošanu” ir izveidota darba grupa, kas veikusi “Ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras pieejamību” (turpmāk – Ziņojums) izstrādi.

Ziņojums ietver rīcības plānu, saskaņā ar kuru pilsētā plānots optimizēt sociālo pakalpojumu sniegšanas procesu un iesaistītās institūcijas, veicot izmaiņas Jūrmalas pilsētas sociālo pakalpojumu organizatoriskajā struktūrā, pārdalot un mainot atbildības jomas starp pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Tāpat Ziņojumā tiek rekomendēts sociālo pakalpojumu nodrošināšanai un attīstīšanai veikt ieguldījumus pilsētā jau esošo infrastruktūras objektu pārbūvē un atjaunošanā, lai nodrošinātu pilsētā esošo infrastruktūras objektu efektīvu izmantošanu ilgtermiņā. Ziņojums atbalstīts ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 12.decembra Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēdes atzinumu Nr.1.2-25/16 ”Par ”Ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras pieejamību” apstiprināšanu”.

Pamatojoties uz Ziņojumā iekļauto izvērtējumu un rīcības plānu, ir apzināta nepieciešamība precizēt DI plānā noteiktās rīcības. Atbilstoši 2019.gada 19.decembra Jūrmalas pilsētas domes lēmumā Nr.657 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā Nr.299 “Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” projekta Nr.9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020.gadam” 2.redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu” pielikumā”, noteiktajam, Jūrmalas pilsētas dome ir ierosinājusi veikt grozījumus DI plānā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 30.2.apakšpunktā noteiktajam, grozījumus DI plānā apstiprina Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome.

Atbilstoši Ziņojumā norādītajam, sociālo pakalpojumu optimizācijas ieceres īstenošanas rezultātā tiek paplašināts PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka”” sniegto pakalpojumu klāsts, turpmāk nodrošinot DI plāna 1.rīcībā un 2.rīcībā iekļauto pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Ņemot vērā Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumu Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 87.punktā noteiktos ierobežojumus grupu dzīvokļa pakalpojuma nodrošināšanai, PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka”” piegulošā, neapbūvētā īpašuma Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā apbūve grupu dzīvokļu infrastruktūras izveidei nav ieteicama un papildu grupu dzīvokļu infrastruktūras izveide Dūņu ceļā 2, Jūrmalā nav iespējama. Attiecīgi, Jūrmalas pilsētas pašvaldības resursus optimizācijas un sociālo pakalpojumu kvalitātes pilnveides nolūkos, DI plāna 1.rīcībā noteikto grupu dzīvokļa pakalpojuma infrastruktūru personām ar garīga rakstura traucējumiem tiek paredzēts veidot Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā ēkā Hercoga Jēkaba ielā 4 (kadastra Nr.1300 021 6625), savukārt DI plāna 2.rīcībā noteikto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru personām ar garīga rakstura traucējumiem tiek paredzēts turpināt attīstīt Sociālo pakalpojumu centra “Ķemeri” ēkās Dūņu ceļā 2, Jūrmalā.

Jūrmalas pilsētas pašvaldība, īstenojot projektu “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” (Nr.9.2.2.1/15/I/002), Jūrmalas pilsētā dzīvojošiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošina plašu rehabilitācijas pakalpojumu klāstu, tos iepērkot no dažādiem pakalpojumu sniedzējiem. Pakalpojumu kvalitāte un pieejamība apmierina pašreizējo pieprasījumu, un būtiska nepieciešamība jaunu pakalpojumu ieviešanai šobrīd nav konstatēta. Ņemot vērā, ka īstenojot DI plāna 3.rīcību – attīstot rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūru PII “Podziņa” telpās, būtu nepieciešams veikt ieguldījumus gan esošās infrastruktūras, gan administratīvā resursa pilnveidē, veidojot papildus jaunas speciālistu amata vienības, kas veidotu negatīvu ietekmi uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetu, Ziņojumā tiek rekomendēts turpināt pakalpojumu nodrošināšanu ārpakalpojumu ietvaros.

DI plāna 4.rīcība paredz infrastruktūras izveidi ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma nodrošināšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, savukārt DI plāna 5.rīcība paredz jauniešu mājas pakalpojuma infrastruktūras izveidi bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem jauniešiem.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.599 “ Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomu” noteikto, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta nolikuma Nr.27 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Sprīdītis” nolikums” 7.1.apakšpunktā un 8.punktā noteiktajam, bērnu un jauniešu mājas, kurās tiek nodrošināti ģimeniskai videi pietuvināti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un jauniešiem, ir izveidotas divās adresēs. Bērnu māja ir izveidota adresē – Ventspils šoseja 20A, Jūrmalā, un Jauniešu māja ir izveidota adresē - Ventspils šoseja 20A k-1, Jūrmalā. Bērnu un jauniešu mājās kopā tiek izmitināti ne vairāk kā 16 bērni un jaunieši.

Vērtējot ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma aktualitāti ilgtermiņā, secināts, ka lēnām, bet dinamikā pieprasījums pēc šī pakalpojuma Jūrmalas pilsētā samazinās. Izvērtējot aktuālo bērnu un jauniešu skaitu, kas šobrīd saņem ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu, ievērojot šo bērnu vecumu struktūru, deinstitucionalizācijas procesa pamatnostādnes, kas paredz aktīvu darbu pie ģimeņu atkalapvienošanas un audžu ģimeņu kustības attīstīšanas, Ziņojuma ietvaros tiek rekomendēts neveikt ieguldījumus divu jaunu ēku būvniecībā, bet pakalpojumu turpināt nodrošināt pašreizējās adresēs vai citā īpašumā.

Pamatojoties uz augstāk minēto ir secināms, ka sākotnēji definētais Projekta mērķis – attīstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūru Jūrmalas pilsētā, veicot ieguldījumus esošu ēku pārbūvē vai atjaunošanā, jaunas ēkas būvniecībā un to aprīkošanā, lai nodrošinātu kvalitatīvu un ilgtspējīgu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu bez vecāku gādības palikušiem bērniem un jauniešiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, vairs nav aktuālas.

Atbilstoši Ziņojumā norādītajam un ierosinātajiem DI plāna grozījumiem, Projekta ietvaros, sākotnēji plānoto piecu DI plānā norādīto rīcību vietā faktiski ir nepieciešams īstenot DI plāna 1. un 2.rīcību.

Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk - MK noteikumi Nr.871) 11.punktā un 39.punktā noteiktajam, Projekta ietvaros ir īstenojamas un finansējamas tikai tās darbības, kas noteiktas DI plānā.

Pamatojoties uz augstāk minēto, Projekta iesniegumā ir nepieciešams precizēt Projekta mērķi un tā sasniegšanai īstenojamās darbības.

Atbilstoši MK noteikumu Nr.871 18.punktā noteiktajam, projekta iesniegumu atlasi pirmajā un otrajā atlases kārtā noslēdz 12 mēnešu laikā pēc attiecīgā plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna apstiprināšanas. DI plāns, atbilstoši Sociālo pakalpojumu attīstības padomes lēmumam Nr.7 “Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu”, ir apstiprināts 2018.gada 25.oktobrī, un projektu iesniegumu atlase ir noslēgusies 2019.gada 24.oktobrī. Attiecīgi, jauna projekta iesnieguma izstrāde nav iespējama.

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” (turpmāk – MK noteikumi Nr.784) 27.punktā noteiktajam, apstiprinātais Projekta iesniegums šobrīd nav precizējams un, atbilstoši 26.punktā noteiktajam, lai saglabātu Projekta īstenošanas tiesības, līdz 2020.gada 22.janvārim ir nepieciešams ar CFLA noslēgt Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.9.3.1.1/19/I/031 (turpmāk – Vienošanās par projekta īstenošanu).

Atbilstoši MK noteikumu Nr.784 48.punktā noteiktajam, pēc Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas un DI plāna grozījumu apstiprināšanas, pamatojoties uz aktuālo DI plāna redakciju, Jūrmalas pilsētas dome, ievērojot noteikumu 51.punktā noteikto kārtību, CFLA iesniegs Vienošanās par projekta īstenošanu grozījumu pieprasījumu, tai skaitā precizētu Projekta iesniegumu, precizējot Projekta mērķi, Projekta ietvaros veicamās darbības un Projekta budžetu.

Ja grozījumi DI plānā netiks apstiprināti, Jūrmalas pilsētas dome, pamatojoties uz Vienošanās par projekta īstenošanu 11.2.punktā noteikto, rosinās CFLA izbeigt vienošanos, pirms Vienošanās noteikto saistību izpildes termiņa iestāšanās.

Pamatojoties uz augstāk minēto, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.5. “Kvalitatīvs sociālais atbalsts” virziena R3.5.1.”Sociālo pakalpojumu attīstība” aktivitāti Nr.216 “Sociālā atbalsta infrastruktūras attīstība”, Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2018.-2020.gadam 2.pielikuma “Integrētās teritoriju investīcijas” projektu Nr.17 “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projektu “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā”, Nr.9.3.1.1/19/I/031 (turpmāk – Projekts).

2. Noteikt Projekta precizēto mērķi – attīstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūru Jūrmalas pilsētā, veicot ieguldījumus esošu ēku pārbūvē vai atjaunošanā, to aprīkošanā, lai nodrošinātu kvalitatīvu un ilgtspējīgu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

3. Noteikt precizētos ieguvumus no Projekta īstenošanas:

3.1. palielināta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu kvalitāte un sniegšanas veiktspēja pilsētā;

3.2. uzlabota sociālo pakalpojumu infrastruktūra pilsētā, t.sk.:

3.2.1. pārbūvētas un aprīkotas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centra – Sloka” lietošanā esošās ēkas Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem; Grozīts ar domes 2023.gada 26.janvāra 4.lēmumu

3.2.2. pārbūvēta un aprīkota Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša ēka Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā, grupu dzīvokļa pakalpojuma nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem.

4. Noteikt Projekta sasniedzamos rezultātus:

4.1. izveidota infrastruktūra sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai 34 (trīsdesmit četrām) pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (34 vietas); Grozīts ar domes 2023.gada 26.janvāra 4.lēmumu

4.2. izveidota infrastruktūra grupas dzīvokļa pakalpojuma nodrošināšanai 8 personām ar garīga rakstura traucējumiem (8 vietas).

5. Noteikt Projekta īstenošanas laiku no 2020. gada 17. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim (48 (četrdesmit astoņi) mēneši), ar termiņa pagarinājumu gala norēķinu veikšanai par pašvaldības līdzekļiem līdz 2024. gada 31. maijam. Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 506.lēmumu

6. Noteikt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 2 443 082.27 euro (divi miljoni četri simti četrdesmit trīs tūkstoši astoņdesmit divi euro, 27 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā: Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 506.lēmumu

6.1. projekta attiecināmās izmaksas 1 625 583.25 euro (viens miljons seši simti divdesmit pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit trīs euro, 25 centi), kur:

6.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85 %, jeb 1 381 745.76 euro (viens miljons trīs simti astoņdesmit viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit pieci euro, 76 centi);

6.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 15 %, jeb 243 837.49 euro (divi simti četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit septiņi euro, 49 centi), no tā:

6.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 2.25 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, jeb 36 575.63 euro (trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci euro, 63 centi);

6.1.2.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 12.75 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, jeb 207 261.86 euro (divi simts septiņi tūkstoši divi simti sešdesmit viens euro, 86 centi), kas sedzams no pašvaldības budžeta līdzekļiem, tai skaitā piesaistot valsts budžeta aizdevumu.

6.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība ir 812 845.21 euro (astoņi simti divpadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci euro, 21 cents).

6.3. ārpus projekta izmaksu summa, kas izlietota būvprojekta dokumentācijas izmaksu segšanai un CFLA atzinumā norādītas kā ārpus projekta izmaksas ir 4 653.81 euro (četri tūkstoši seši simti piecdesmit trīs euro, 81 cents), un kas jāsedz no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta.

7. Noteikt, ka Projekta īstenošanai nepieciešamais priekšfinansējums 10 % apmērā no vienošanās par projekta īstenošanu iekļautām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma un Valsts budžeta dotācija summām jeb 142 238.18 euro (viens simts četrdesmit divi tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi euro, 18 centi), atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumu Nr. 130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā” 19. punktā noteiktajam, ir sedzams no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžeta līdzekļiem, tai skaitā piesaistot valsts budžeta aizdevumu. Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 377.lēmumu

8. Projekta naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu, atbilstoši precizētajam Projekta darbību ieviešanas kalendārajam plānam. Projekta izmaksu sadārdzinājuma gadījumā, ja tiek pārsniegts šī lēmuma 6.punktā noteiktais projekta izmaksu apjoms līdz 1% no projekta kopsummas, izmaiņas tiek precizētas veicot budžeta grozījumus.

9. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai organizēt Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu ar CFLA atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam līdz 2020.gada 22.janvārim un Vienošanās par projekta īstenošanu grozījumu veikšanu pēc grozījumu DI plānā apstiprināšanas.

10. Projekta ieviešanu uzdot Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai sadarbībā ar Labklājības pārvaldi.

11. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai organizēt Vienošanās par projekta īstenošanu izbeigšanu, ja netiek apstiprināti grozīji DI plānā vai grozījumi Vienošanās par projekta īstenošanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 506.lēmumu