Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 27.janvāra 20.lēmumu

2021.gada 28.oktobrīNr. 487

protokols Nr. 17, 19. punkts

Par Būvvaldes komisijas sastāvu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikuma Nr.32 ”Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums” 8.punktu, ņemot vērā Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 20.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/11), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt Būvvaldes komisiju šādā sastāvā:

1.1. Komisijas priekšsēdētājs - Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas pārvaldes vadītājs;

1.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Jūrmalas pilsētas domes Kultūrtelpas un vides dizaina centra vecākais referents kultūrvēsturiskā mantojuma jautājumos – arhitekts;

1.3. Komisijas locekļi:

1.3.1. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas pārvaldes Būvinspekcijas nodaļas vadītājs;

1.3.2 Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas pārvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītājs;

1.3.3. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītājs.

2. Uzdot komisijas priekšsēdētāja, komisijas priekšsēdētāja vietnieka vai komisijas locekļa prombūtnes gadījumā tā pienākumus pildīt attiecīgajam darbiniekam vai amatpersonai, kuram atbilstoši amata aprakstā vai darba devēja rīkojumā noteiktajam ir pienākums aizvietot prombūtnē esošo darbinieku vai amatpersonu.

3. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 15.novembrī.

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmums Nr.168 “Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis