Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2021.gada 28.oktobra 487.lēmumu

2010.gada 11.februārīNr.168

protokols Nr.4, 52. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumu Nr.32 „Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izveidot Jūrmalas pilsētas domes būvvaldi (komisiju) sekojošā sastāvā:

1.1. Vita Zvejniece, Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas vadītāja p.i.-Būvvaldes vadītāja (komisijas priekšsēdētāja);

1.2. Andris Bērziņš, Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas arhitekts - Būvvaldes vadītājas 1.vietnieks; Grozīts ar domes 2014.gada 10.aprīļa 173.lēmumu Grozīts ar domes 2020.gada 27.marta 147.lēmumu

1.3. Anita Maija Naudiša, Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciāliste - Būvvaldes vadītājas 2.vietnieks; Grozīts ar domes 2020.gada 27.marta 147.lēmumu

1.4. Ģirts Brambergs, Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas galvenais inženieris; Grozīts ar domes 2014.gada 10.aprīļa 173.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 73.lēmumu

1.5. Jānis Artemjevs, Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas amatpersona. Grozīts ar domes 2014.gada 10.aprīļa 173.lēmumu

2. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes vadītājam ir tiesības pieaicināt citus pašvaldības speciālistus, kā arī ekspertus būvniecības jomā ar padomdevēja tiesībām.

3. Papildināts ar domes 2020.gada 27.marta 147.lēmumu

Priekšsēdētājs

R.Munkevics