Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.novembrīNr. 537

protokols Nr. 19, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.331
“Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka
un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.593) nosacījumus, starp Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.900000812928 (turpmāk – CFLA), 2020.gada 4.augustā noslēgtās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.3.3.1.0/19/I/003 (turpmāk – Vienošanās par projekta īstenošanu), Dome īsteno Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansētu projektu “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” (turpmāk – projekts).

Projekta ietvaros tiek veikta Pilsētas atpūtas parka un Jauniešu mājas izbūve Kauguros, zemes vienībā Kauguri 2102, un funkcionālai saistītās infrastruktūras izbūve zemes vienībai piegulošajās teritorijās. Iecere tiek īstenota realizējot SIA “K IDEA”, reģistrācijas Nr.40103251384, 2019.gada 26.martā izstrādāto būvprojektu “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros, Jūrmalā (kad.Nr.13000202102)” (turpmāk – būvprojekts) un SIA “DH Solutions”, reģistrācijas Nr.42103074453, 2018.gada 21.novembrī izstrādāto būvprojektu “Siltumtrases pievada izbūve Jauniešu mājai Kauguros, Jūrmalā (kad.Nr.13000202102)”.

Pamatojoties uz Domes 2020.gadā īstenotā iepirkumu konkursa ID JPD 2020/41 “Būvdarbi Pilsētas atpūtas parka un Jauniešu mājas izveidei Kauguros” rezultātiem, 2021.gada 16.februārī, starp Domi un sabiebrību ar ierobežotu atbildību “MERKS”, reģistrācijas Nr.40003304295, (turpmāk – būvuzņēmējs) ir noslēgts būvdarbu līgums Nr.1.2-16.4.2/21-155 (turpmāk – būvdarbu līgums) par būvdarbu veikšanu objektā Pilsētas atpūtas parka un Jauniešu mājas izveide Kauguros un objekta nodošanu ekspluatācijā. Atbilstoši būvdarbu līgumā noteiktajam, būvprojekta realizācijas būvdarbu izpildes un objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš ir 2022.gada 31.marts.

Pamatojoties uz būvuzņēmēja 2021.gada 8.oktobra vēstulē Nr.21/291-3/14/1.1-37/21S-1807 “Par būvdarbu gaitu un būvdarbu termiņa pagarinājumu” norādīto informāciju par objektīviem apstākļiem, kas kavē būvdarbu izpildi sākotnēji plānotajā termiņā, tai skaitā nepieciešamība veikt būvprojekta izmaiņu risinājumu izstrādi, tos pielāgojot būvobjekta vides īpatnībām ar mērķi maksimāli saglabāt būvobjektā augošos kokus, kā arī valstī un Eiropā noteikto ierobežojumu negatīvo ietekmi uz būvmateriālu sagādes un piegādes termiņiem, veiksmīgai un kvalitatīvai būvprojekta realizācijas būvdarbu izpildei un objekta nodošanai ekspluatācijā, ievērojot būvdarbu līguma 9.5.punktā un 9.6.punktā noteikto, ir nepieciešams pagarināt būvdarbu līgumā noteikto darbu izpildes termiņu par diviem mēnešiem – līdz 2022.gada 1.jūnijam.

Atbilstoši būvdarbu līguma 3.pielikuma “Finanšu piedāvājums” 1.būvdarbu kārtas lokālajā tāmē Nr.4.8. “Būvlaukuma organizācija” un 2.būvdarbu kārtas lokālajā tāmē Nr.4.2. “Būvlaukuma organizācija” noteiktajam, būvdarbu līgumā noteikto darbu izpildes termiņa pagarinājumam un vienošanās pie būvdarbu līguma noslēgšanai, ievērojot Vienošanās par projekta īstenošanu nosacījumus, ir nepieciešamas papildus Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta finansējums projekta privāto neattiecināmo izmaksu segšanai 16 030,62 euro (sešpadsmit tūkstoši trīsdesmit euro un 62 centi) apmērā.

Pamatojoties uz augstāk minēto, lai nodrošinātu veiksmīgu un kvalitatīvu būvprojekta realizācijas būvdarbu izpildi un ERAF līdzfinansētā projekta īstenošanu, un Domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteikto, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.331 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 5., 6. un 7.punktus šādā redakcijā:

“5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 8 969 979,71 euro (astoņi miljoni deviņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit deviņi euro un 71 cents), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

5.1.projekta attiecināmās izmaksas 2 698 915,61 euro (divi miljoni seši simti deviņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti piecpadsmit euro un 61 cents), kur:

5.1.1.Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 53,39% jeb 1 440 865,05 euro (viens miljons četri simti četrdesmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit pieci euro un 05 centi);

5.1.2.nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 36,28% jeb 979 004,74 euro (deviņi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši četri euro un 74 centi), no tā:

5.1.2.1.valsts budžeta dotācija ir 140 565,73 euro (viens simts četrdesmit tūkstoši pieci simti sešdesmit pieci euro un 73 centi), jeb 5,21% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas;

5.1.2.2.Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 838 439,01 euro (astoņi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņi euro un 01 cents) jeb 31,07% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas.

5.1.3.nacionālais privātais līdzfinansējums jeb Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums projekta privāto attiecināmo izmaksu segšanai, kas atbilstoši MK noteikumu Nr.593 19.2.2.apakšpunktā noteiktajam tiek klasificēts kā valsts atbalsts un ir līdzvērtīgs projektā plānoto neto ieņēmumu vērtībai, ir 10,34% jeb 279 045,82 euro (divi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši četrdesmit pieci euro un 82 centi);

5.2. projekta neattiecināmās izmaksas, kas nepieciešamas šī lēmuma 3.1.apakšpunktā uzskaitītās, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei ir 6 246 866,52 euro (seši miljoni divi simti četrdesmit seši tūkstoši astoņi simti sešdesmit seši euro un 52 centi), tai skaitā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums projekta publisko neattiecināmo izmaksu segšanai, kas nepieciešams transporta, siltumapgādes un ūdensapgādes pieslēguma izbūvei ir 163 352,84 euro (viens simts sešdesmit trīs tūkstoši trīs simti piecdesmit divi euro un 84 centi) un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums projekta privāto neattiecināmo izmaksu segšanai, kas nepieciešams ārējās elektroapgādes izbūvei, Pilsētas atpūtas parka labiekārtojuma, apgaismojuma un video novērošanas sistēmas, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvei, kā arī ēkās paredzēto, pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo telpu izbūvei ir 6 083 513,68 euro (seši miljoni astoņdesmit trīs tūkstoši pieci simti trīspadsmit euro un 68 centi);

5.3.vienošanās par projekta īstenošanu neiekļauto - ārpus projekta izmaksu summa, kas netiek norādīta projekta iesniegumā, bet ir nepieciešama būvprojektu izmaiņu risinājumu izstrādei un ekspertīzei, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 69.punktā noteikto, un paredzot būvprojektā noteiktā Pilsētas atpūtas parka celiņu trasējuma, elektroapgādes ārējo tīklu un vājstrāvu ārējo tīklu trasējuma maiņu ar mērķi maksimāli saglabāt būvprojekta teritorijā augošos kokus, būvprojekta risinājumus pielāgojot faktiskajai situācijai dabā, ir 24 197,58 euro (divdesmit četri tūkstoši viens simts deviņdesmit septiņi euro un 58 centi). Ārpus projekta izmaksas tiek finansētas no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

6. Projekta īstenošanai nepieciešamās, šī lēmuma 5.1.3.apakšpunktā, 5.2.apakšpunktā un pielikumā norādītās Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības projekta privātās attiecināmās un privātās neattiecināmās izmaksas līdz 6 150 205,00 euro (seši miljoni viens simts piecdesmit tūkstoši divi simti četri euro un 00 centi) apmēram finansēt no Domes īstenotās saimnieciskās darbības 2021.–2022.gada ieņēmumiem un valsts budžeta aizdevuma, atbilstoši MK noteikumu Nr.593 19.2.2.apakšpunktā un 68.punktā noteiktajam.

7. Projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu, atbilstoši MK noteikumu Nr.593 39.punktā noteiktajam , kā arī šī lēmuma 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu projekta publisko attiecināmo izmaksu segšanai, šī lēmuma 5.2.apakšpunktā noteikto Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums projekta publisko neattiecināmo izmaksu segšanai un šī lēmuma 5.3.apakšpunktā noteiktās ārpus projekta izmaksas līdz 1 109 524,00 euro (viens miljons viens simts deviņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro un 00 centi) apmēram, finansēt no Domes pamatbudžeta 2021.–2022.gada ieņēmumiem un valsts budžeta aizdevuma.”.

2. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF