Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 30.jūnija 267.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 25.novembra 537.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 29.jūlija 287.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2020.gada 23.jūlijāNr. 331

protokols Nr. 10, 6. punkts

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka
un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.593), Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumu Nr.110 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” 2019.gada 29.martā Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijai (turpmāk – Vērtēšanas komisija), kas izveidota pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra lēmumu Nr.396 “Par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanu”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 “Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums” noteiktajam, izvērtēšanai ir iesniegts projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” iesniegums Nr.3.3.1.0/19/I/003.

Pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas 2019.gada 13.augusta lēmumu Nr.1.1.2-3/28 “Lēmums par projekta iesnieguma “ Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” (Nr.3.3.1.0/19/I/003) apstiprināšanu ar nosacījumu”, 2019.gada 11.decembra lēmumu Nr.1.1.2-3/21 “Lēmums par projekta iesnieguma “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” (Nr.3.3.1.0/19/I/003) atkārtotu apstiprināšanu ar nosacījumu” un 2020.gada 11.maija lēmumu Nr.1.1.2-3/7 “Lēmums par projekta iesnieguma “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” (Nr.3.3.1.0/19/I/003) nosacījumu izpildi” projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” iesniegums ir apstiprināts ar tehniskiem precizējumiem, kas izpildāmi līdz Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.90000812928 (turpmāk – CFLA).

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 25.punktā un 26.punktā noteiktajam, Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu ir jānoslēdz līdz 2020.gada 5.augustam.

Atbilstoši CFLA 2020.gada 25.jūnija vēstulē Nr.39-2-40/4280 “Par vienošanās Nr.3.3.1.0/19/I/003 “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” slēgšanas termiņi”, kas Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā reģistrēta 2020.gada 26.jūnijā ar lietvedības Nr.1.1-19/20S-10420, norādītajam, līdz 2020.gada 29.jūlijam CFLA ir jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domes lēmums, kā apliecinājums tās finanšu resursu pieejamībai projektā paredzēto darbību īstenošanai.

Pamatojoties uz augstāk minēto, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam un Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P2.8. “Publiskās telpas labiekārtošana” rīcības virziena R2.8.1. “Publiskās telpas pilnveide” aktivitātei Nr.103 “Pilsētas atpūtas parka un Jauniešu mājas izveide” un prioritātes P3.7. “Atbalsts uzņēmējdarbības iniciatīvām un uzņēmēju sadarbības veicināšana” rīcības virziena R3.7.2. “Vietējās uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstība” aktivitātei Nr.230 “Uzņēmējdarbības veicināšana”, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmuma Nr.662 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Jūrmalas pilsētas investīciju plāns” aktivitāti Nr.48 “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projektu “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros”, Nr.3.3.1.0/19/I/003 (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – palielināt privāto investīciju apjomu, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai un balstoties uz komersantu vajadzībām, nodrošināt komercdarbības attīstībai labvēlīgus apstākļus Jūrmalas pilsētā, izveidojot pilsētas atpūtas parku un jauniešu māju Kauguros, atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktajai pilsētas ekonomiskajai specializācijai.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. projekta ietvaros izbūvēta, publiski pieejama uzņēmējdarbības veikšanai un sabiedrisko aktivitāšu norisei paredzēta infrastruktūra Jūrmalas pilsētas Kauguru apkaimē, 32 355 kvadrātmetru plašā teritorijā starp Mazo Nometņu ielu, Talsu šoseju, Telšu ielu un Lauku ielu, tai skaitā:

3.1.1. izbūvēts labiekārtots Pilsētas atpūtas parks ar apstādījumiem, cietā seguma ietvēm un laukumiem, bērnu rotaļu laukumiem, āra trenažieru zonu un skeitparku zem nojumes;

3.1.2. izbūvēta Jauniešu māja 1 805 kvadrātmetru platībā, kur 30% telpu paredzētas komercdarbības attīstībai un 70% telpu paredzētas Jūrmalas pilsētas domes pakļautībā esošās interešu izglītības iestādes “Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs”, reģistrācijas Nr.90009226256, un tās struktūrvienības “Jaunatnes Iniciatīvu centra” darbības attīstībai;

3.1.3. izbūvēta Sabiedrisko pakalpojumu ēka 165 kvadrātmetru platībā, kur 80% telpu paredzētas komercdarbības attīstībai un 20% telpu paredzētas publiski pieejamas tualetes izveidei;

3.1.4. izbūvēta saimniecības ēka 32 kvadrātmetru platībā, Pilsētas atpūtas parka apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanai;

3.2. sasniegti projekta iznākuma rādītāji:

3.2.1. komersantu skaits, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras - vismaz 5 komersanti;

3.2.2. jaunizveidoto darba vietu skaits komersantos, kuri guvuši labumu no investīcijām infrastruktūrā – vizmas 20 darba vietas;

3.2.3. no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos – līdz 1 370 689.79 EUR (viens miljons trīs simti septiņdesmit tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi euro un 79 centi).

4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2017.gada 5.jūlija līdz 2022.gada 4.oktobrim, (63 (sešdesmit trīs) mēneši), tai skaitā:

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2017.gada 5.jūlija līdz 2020.gada 4.augustam (37 (trīsdesmit septiņi) mēneši);

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar CFLA un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2020.gada 5.augusta līdz 2022.gada 4.oktobrim (26 (divdesmit seši) mēneši).

5. Noteikt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 9 308 427.27 euro (deviņi miljoni trīs simti astoņi tūkstoši četri simti divdesmit septiņi euro un 27 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā: Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 267.lēmumu

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 2 698 915.61 euro (divi miljoni seši simti deviņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti piecpadsmit euro un 61 cents), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 53.39% jeb 1 440 865.05 euro (viens miljons četri simti četrdesmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit pieci euro un 05 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 36.28% jeb 979 004.74 euro (deviņi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši četri euro un 74 centi), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 140 565.73 euro (viens simts četrdesmit tūkstoši pieci simti sešdesmit pieci euro un 73 centi), jeb 5.21% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas;

5.1.2.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 838 439.01 euro (astoņi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņi euro un 01 cents) jeb 31.07% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas.

5.1.3. nacionālais privātais līdzfinansējums jeb Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums projekta privāto attiecināmo izmaksu segšanai, kas atbilstoši MK noteikumu Nr.593 19.2.2.apakšpunktā noteiktajam tiek klasificēts kā valsts atbalsts un ir līdzvērtīgs projektā plānoto neto ieņēmumu vērtībai, ir 10.34% jeb 279 045.82 euro (divi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši četrdesmit pieci euro un 82 centi);

5.2. projekta neattiecināmās izmaksas, kas nepieciešamas šī lēmuma 3.1.apakšpunktā uzskaitītās, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei ir 6 609 511.66 euro (seši miljoni seši simti deviņi tūkstoši pieci simti vienpadsmit euro un 66 centi), tai skaitā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums projekta publisko neattiecināmo izmaksu segšanai, kas nepieciešams transporta, siltumapgādes, ūdensapgādes pieslēguma izbūvei un būvprojekta izstrādes, ekspertīzes, autoruzraudzības un būvuzraudzības PVN izmaksu segšanai ir 178 614.76 euro (viens simts septiņdesmit astoņi tūkstoši seši simti četrpadsmit euro un 76 centi) un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums projekta privāto neattiecināmo izmaksu segšanai, kas nepieciešams ārējās elektroapgādes izbūvei, Pilsētas atpūtas parka un labiekārtojuma, apgaismojuma, telekomunikāciju un video novērošanas sistēmas, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvei, kā arī ēkās paredzēto, pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo telpu izbūvei un papildu 56 bīstamo koku nozāģēšanai ir 6 430 896.90 euro seši miljoni četri simti trīsdesmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit seši euro un 90 centi).

6. Projekta īstenošanai nepieciešamās, šī lēmuma 5.1.3.apakšpunktā, 5.2.apakšpunktā un pielikumā norādītās Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības projekta privātās attiecināmās un privātās neattiecināmās izmaksas līdz 6 497 587.00 euro (seši miljoni četri simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit septiņi euro un 00 centi) finansēt no administrācijas īstenotās saimnieciskās darbības 2021.–2022. gada ieņēmumiem un valsts budžeta aizdevuma, atbilstoši MK noteikumu Nr.593 19.2.2.apakšpunktā un 68.punktā noteiktajam. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 267.lēmumu

7. Projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu, atbilstoši MK noteikumu Nr.593 39.punktā noteiktajam , kā arī šī lēmuma 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu projekta publisko attiecināmo izmaksu segšanai, šī lēmuma 5.2.apakšpunktā noteikto Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums projekta publisko neattiecināmo izmaksu segšanai līdz 1 100 591.00 euro (viens miljons viens simts tūkstoši pieci simti deviņdesmit viens euro un 00 centi), finansēt no administrācijas pamatbudžeta 2021.–2022. gada ieņēmumiem un valsts budžeta aizdevuma. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 267.lēmumu

8. Projekta budžeta atšifrējumu pa aktivitātēm un projekta finansēšanas plānu apstiprināt pēc Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas, pamatojoties uz projekta ietvaros īstenoto iepirkumu konkursu rezultātiem.

9. Pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas 2020.gada 11.maija lēmumā Nr.1.1.2-3/7 “Lēmums par projekta iesnieguma “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” (Nr.3.3.1.0/19/I/003) nosacījumu izpildi” un CFLA 2020.gada 25.jūnija vēstulē Nr.39-2-40/4280 “Par vienošanās Nr.3.3.1.0/19/I/003 “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” slēgšanas termiņi” noteikto, uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai organizēt Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru līdz 2020.gada 5.augustam.

10. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes īstenotā iepirkumu konkursa “Būvdarbi Pilsētas atpūtas parka un Jauniešu mājas izveidei Kauguros” un iepirkumu konkursa “Būvuzraudzība būvdarbiem Pilsētas atpūtas parka un Jauniešu mājas izveidei Kauguros” rezultātiem, uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai izstrādāt un virzīt apstiprināšanai šī lēmuma 8.punktā noteikto projekta budžeta atšifrējumu pa aktivitātēm un projekta finansēšanas plānu, nepieciešamības gadījumā, veicot grozījumus šī lēmuma 5.punktā un Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu.

11. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai un tās Būvniecības daļai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 267.lēmumu