Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2021.gada 25.novembrīNr.19

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

(piedalās attālināti)

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Rita Sproģe (piedalās attālināti), Dace Riņķe, Larisa Loskutova (piedalās attālināti), Jānis Lediņš (piedalās attālināti), Ieva Taranda, Inese Kārkliņa, Andris Čuda (piedalās attālināti), Ints Dālderis (piedalās attālināti no plkst.10.00-10.13, no plkst.10.25-10.57, no plkst.11.03-11.06 un no plkst.11.23 līdz sēdes beigām)

Sēdē nepiedalās deputāti:

Rolands Parasigs-Parasiņš (saskaņā ar 2021.gada 16.novembra rīkojumu Nr.1.1-14/21-213), Anita Adijāne (saskaņā ar 2021.gada 16.novembra rīkojumu Nr.1.1-14/21-213), Andrejs Morozovs (saskaņā ar 2021.gada 16.novembra rīkojumu Nr.1.1-14/21-213), Uldis Kronblūms (veselības apstākļu dēļ)

Sēdē piedalās:

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

(piedalās attālināti)

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

(piedalās attālināti)

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

(piedalās attālināti)

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

(piedalās attālināti)

Nodokļu nodaļas vadītāja p.i.

Edīte Silova

(piedalās attālināti)

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas pilsētsaimniecības un labiekārtošanas speciālists

Ieva Mūrniece- Menska

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

(piedalās attālināti)

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

(piedalās attālināti)

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

(piedalās attālināti)

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

(piedalās attālināti)

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja

Ieva Šponberga

(piedalās attālināti)

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Jekaterina Milberga

(piedalās attālināti)

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elvis Venters

(piedalās attālināti)

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Zane Leite

(piedalās attālināti)

Labklājības pārvaldes Veselības aprūpes nodaļas sabiedrības veselības organizatore

Raimonda Dakša

(piedalās attālināti)

Jūrmalas Mākslas skolas direktore

Taiga Vaišļa

(piedalās attālināti)

Jūrmalas Centrālā bibliotēkas direktore

Sarmīte Brence

(piedalās attālināti)

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” lietvede

Svetlana Savčenkova

(piedalās attālināti)

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

(piedalās attālināti)

Pumpuru vidusskolas direktore

Ausma Bruņeniece

(piedalās attālināti)

Pašvaldības policijas priekšnieks

Uldis Bēniņš

(piedalās attālināti)

SIA “Jūrmalas ūdens” pārstāvis

Mārtiņš Strazds

(piedalās attālināti)

Sēde noris videokonferences režīmā (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” amatiem ārkārtējās situācijas laikā

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

4.

Par Jūrmalas domes 2021.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.38 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”” precizēšanu

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.331 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanu"

7.

Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” noslēgumu

8.

Par dalību European City Facility (EUCF) “Ilgtspējīga investīciju koncepta izstrāde” atklātajā projektu konkursā

9.

Par 2014.gada 30.septembra noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr. 1.2-16/1252 un līguma par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr.1.2-16/1253 pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle"

10.

Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana Jūrmalas pašvaldībā 2021.gadā” noslēgumu

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā”

12.

Pumpuru vidusskolas nolikums

13.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas izstāžu zāles aprīkojuma uzlabošana un virtuālo izstāžu iespēju paplašināšana skolas audzēkņu mācību procesa pilnveidošanai” noslēgumu

14.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta "Grāmata un tulkotājs" noslēgumu

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.84 “Par Jūrmalas pilsētas dalību Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Veselīgo pilsētu kustības tīkla 7.fāzē”

17.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumu apdrošināšanai

18.

Par transportlīdzekļa KIA SPORTAGE, valsts reģistrācijas numurs HA2106, atsavināšanu

19.

Par Jūrmalas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu

20.

Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu

21.

Par būves nojaukšanu Vikingu ielā 24B, Jūrmalā

22.

Par būves nojaukšanu Asaru prospektā 61, Jūrmalā

23.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rītupes ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

24.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Priežu ielā 7, Jūrmalā, un Priežu ielā 7A, Jūrmalā

25.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 53, Jūrmalā

26.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 67, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

27.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65B-22, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

28.

Par dzīvojamās telpas Dzirnavu ielā 39-31, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

29.

Par dzīvojamās telpas Krišjāņa Barona ielā 23A, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

30.

Par zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

31.

Par zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

32.

Par zemesgabala Meža prospektā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

33.

Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

34.

Par zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

35.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra lēmumā Nr.17 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”

36.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

37.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

38.

Par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

39.

Par zemesgabala Sloka 7605, Jūrmalā nomu

40.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1001 ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

41.

Par pilnvarojumu noslēgt/pārjaunot zemes nomas līgumus par apbūvētas zemes nomu ar būves īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem

42.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Brīvības prospekts 0142, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

43.

Par telpu nodrošināšanu Vaivaru pamatskolai

44.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vārnukrogs 2002, Jūrmalā

45.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Paegļu ielā 1, Jūrmalā

46.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Talsu šosejā 64, Jūrmalā

47.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 91, Jūrmalā

48.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 91B, Jūrmalā

49.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ķemeru ielā 86, Jūrmalā

G.Truksnis ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu jautājumus:

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.54 „Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”

· Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA”” dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.2. pasākuma “Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija” projektu iesniegumu atlases kārtā

· Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības pārvērtēšanu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā “PIEJŪRA””

· Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.471 “Par Eiropas Savienības “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) pirmsskolu sektorā “Stratēģiskās partnerības” projekta “Dalīsimies ar rotaļām” īstenošanu"

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra lēmumā Nr.552 “Par Eiropas Savienības "Erasmus+" programmas pamatdarbības Nr.2 skolu apmaiņas partnerību projekta Nr.2019-1-EL01-KA229-062931_2 projekta ""Prevencija ir labāka nekā dziedināšana", kā teica Hipokrāts" īstenošanu”

· Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” dalību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piektajā atlases kārtā

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – nav) nolēma:

apstiprināt darba kārtību:

2.

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” amatiem ārkārtējās situācijas laikā

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

4.

Par Jūrmalas domes 2021.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.38 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”” precizēšanu

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.331 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanu"

7.

Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” noslēgumu

8.

Par dalību European City Facility (EUCF) “Ilgtspējīga investīciju koncepta izstrāde” atklātajā projektu konkursā

9.

Par 2014.gada 30.septembra noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr. 1.2-16/1252 un līguma par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr.1.2-16/1253 pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle"

10.

Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana Jūrmalas pašvaldībā 2021.gadā” noslēgumu

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā”

12.

Pumpuru vidusskolas nolikums

13.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas izstāžu zāles aprīkojuma uzlabošana un virtuālo izstāžu iespēju paplašināšana skolas audzēkņu mācību procesa pilnveidošanai” noslēgumu

14.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta "Grāmata un tulkotājs" noslēgumu

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.84 “Par Jūrmalas pilsētas dalību Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Veselīgo pilsētu kustības tīkla 7.fāzē”

17.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumu apdrošināšanai

18.

Par transportlīdzekļa KIA SPORTAGE, valsts reģistrācijas numurs HA2106, atsavināšanu

19.

Par Jūrmalas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu

20.

Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu

21.

Par būves nojaukšanu Vikingu ielā 24B, Jūrmalā

22.

Par būves nojaukšanu Asaru prospektā 61, Jūrmalā

23.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rītupes ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

24.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Priežu ielā 7, Jūrmalā, un Priežu ielā 7A, Jūrmalā

25.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 53, Jūrmalā

26.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 67, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

27.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65B-22, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

28.

Par dzīvojamās telpas Dzirnavu ielā 39-31, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

29.

Par dzīvojamās telpas Krišjāņa Barona ielā 23A, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

30.

Par zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

31.

Par zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

32.

Par zemesgabala Meža prospektā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

33.

Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

34.

Par zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

35.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra lēmumā Nr.17 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”

36.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

37.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

38.

Par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

39.

Par zemesgabala Sloka 7605, Jūrmalā nomu

40.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1001 ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

41.

Par pilnvarojumu noslēgt/pārjaunot zemes nomas līgumus par apbūvētas zemes nomu ar būves īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem

42.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Brīvības prospekts 0142, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

43.

Par telpu nodrošināšanu Vaivaru pamatskolai

44.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vārnukrogs 2002, Jūrmalā

45.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Paegļu ielā 1, Jūrmalā

46.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Talsu šosejā 64, Jūrmalā

47.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 91, Jūrmalā

48.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 91B, Jūrmalā

49.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ķemeru ielā 86, Jūrmalā

50.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.54 „Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums”

51.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”

52.

Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.2. pasākuma “Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija” projektu iesniegumu atlases kārtā

53.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības pārvērtēšanu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā “PIEJŪRA””

54.

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)

55.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.471 “Par Eiropas Savienības “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) pirmsskolu sektorā “Stratēģiskās partnerības” projekta “Dalīsimies ar rotaļām” īstenošanu"

56.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra lēmumā Nr.552 “Par Eiropas Savienības "Erasmus+" programmas pamatdarbības Nr.2 skolu apmaiņas partnerību projekta Nr.2019-1-EL01-KA229-062931_2 projekta ""Prevencija ir labāka nekā dziedināšana", kā teica Hipokrāts" īstenošanu”

57.

Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” dalību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piektajā atlases kārtā

58.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”2. Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” amatiem ārkārtējās situācijas laikā (lēmums Nr.533)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” amatiem ārkārtējās situācijas laikā.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.534)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

4. Par Jūrmalas domes 2021.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.38 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”” precizēšanu (lēmums Nr.535)

Ziņotājs:

E.Silova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, I.Dālderis), “pret” – 1 (A.Čuda), “atturas” – nav) nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas domes 2021.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.38 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”” precizēšanu.

I.Dālderis tehnisku iemeslu dēļ nav pieslēdzies tiešsaistei no plkst.10.13.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu” (lēmums Nr.536)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav, I .Dālderis nav pieslēdzies tiešsaistei ) nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.331 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanu" (lēmums Nr.537)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav, I .Dālderis nav pieslēdzies tiešsaistei ) nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.331 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanu".

7. Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” noslēgumu (lēmums Nr.538)

Ziņotājs:

I.Šponberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav, I .Dālderis nav pieslēdzies tiešsaistei ) nolēma:

pieņemt lēmumu par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” noslēgumu.

8. Par dalību European City Facility (EUCF) “Ilgtspējīga investīciju koncepta izstrāde” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.539)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav, I .Dālderis nav pieslēdzies tiešsaistei ) nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību European City Facility (EUCF) “Ilgtspējīga investīciju koncepta izstrāde” atklātajā projektu konkursā.

9. Par 2014.gada 30.septembra noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr.1.2-16/1252 un līguma par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr.1.2-16/1253 pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” (lēmums Nr.540)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav, I .Dālderis nav pieslēdzies tiešsaistei ) nolēma:

pieņemt lēmumu par 2014.gada 30.septembra noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr.1.2-16/1252 un līguma par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr.1.2-16/1253 pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle".

10. Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana Jūrmalas pašvaldībā 2021.gadā” noslēgumu (lēmums Nr.541)

Ziņotājs:

I.Mūrniece-Menska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav, I .Dālderis nav pieslēdzies tiešsaistei ) nolēma:

pieņemt lēmumu par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana Jūrmalas pašvaldībā 2021.gadā” noslēgumu.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā” (lēmums Nr.542)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav, I .Dālderis nav pieslēdzies tiešsaistei ) nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā”.

I .Dālderis pieslēdzas tiešsaistei no plkst.10.25 .

12. Pumpuru vidusskolas nolikums (nolikums Nr.29)

Ziņotājs:

A.Bruņeniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Pumpuru vidusskolas nolikumu.

13. Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas izstāžu zāles aprīkojuma uzlabošana un virtuālo izstāžu iespēju paplašināšana skolas audzēkņu mācību procesa pilnveidošanai” noslēgumu (lēmums Nr.543)

Ziņotājs:

T.Vaišļa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas izstāžu zāles aprīkojuma uzlabošana un virtuālo izstāžu iespēju paplašināšana skolas audzēkņu mācību procesa pilnveidošanai” noslēgumu.

14. Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta "Grāmata un tulkotājs" noslēgumu (lēmums Nr.544)

Ziņotājs:

S.Brence

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta "Grāmata un tulkotājs" noslēgumu.

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā” (lēmums Nr.545)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.84 “Par Jūrmalas pilsētas dalību Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Veselīgo pilsētu kustības tīkla 7.fāzē” (lēmums Nr.546)

Ziņotājs:

R.Dakša

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.84 “Par Jūrmalas pilsētas dalību Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Veselīgo pilsētu kustības tīkla 7.fāzē”.

17. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumu apdrošināšanai (lēmums Nr.547)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumu apdrošināšanai.

18. Par transportlīdzekļa KIA SPORTAGE, valsts reģistrācijas numurs HA2106, atsavināšanu (lēmums Nr.548)

Ziņotājs:

U.Bēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par transportlīdzekļa KIA SPORTAGE, valsts reģistrācijas numurs HA2106, atsavināšanu.

19. Par Jūrmalas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr.549)

Ziņotājs:

U.Bēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu.

20. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu (lēmums Nr.550)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu.

21. Par būves nojaukšanu Vikingu ielā 24B, Jūrmalā (lēmums Nr.551)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu.

22. Par būves nojaukšanu Asaru prospektā 61, Jūrmalā (lēmums Nr.552)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Asaru prospektā 61, Jūrmalā.

23. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rītupes ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.553)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rītupes ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

24. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Priežu ielā 7, Jūrmalā, un Priežu ielā 7A, Jūrmalā (lēmums Nr.554)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Priežu ielā 7, Jūrmalā, un Priežu ielā 7A, Jūrmalā.

25. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 53, Jūrmalā (lēmums Nr.555)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 53, Jūrmalā.

26. Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 67, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.556)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 67, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

27. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65B-22, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.557)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65B-22, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

28. Par dzīvojamās telpas Dzirnavu ielā 39-31, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.558)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Dzirnavu ielā 39-31, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

29. Par dzīvojamās telpas Krišjāņa Barona ielā 23A, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.559)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Taranda nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Krišjāņa Barona ielā 23A, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

30. Par zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.560)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

A.Čuda - ņemot vērā šī un arī sēdes nākamajos divos jautājumos izskatāmo zemesgabalu specifiku, proti, ka tos ir paredzēts pārdot vienam potenciālajam investoram, viņaprāt, ir nekorekti izsludināt izsoli un, tai nenotiekot, ievērojami samazināt cenu. Ir skaidrs, ka šī teritorija ir jāattīsta un jānāk pretī investoram, bet ne samazinot cenu līdz mazākajai robežai. Uzskata, ka tas ir nesaimnieciski.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Kārkliņa, I.Taranda, M.Stulpiņš) “pret” – 1 (A.Čuda), “atturas” – 1 (I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

31. Par zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.561)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Kārkliņa, I.Taranda, M.Stulpiņš) “pret” – 1 (A.Čuda), “atturas” – 1 (I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

32. Par zemesgabala Meža prospektā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.562)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Kārkliņa, I.Taranda, M.Stulpiņš, I.Dālderis) “pret” – 1 (A.Čuda), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Meža prospektā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

33. Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.563)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Kārkliņa, I.Taranda, M.Stulpiņš, A.Čuda) “pret” – nav, “atturas” – 1 (I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

34. Par zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.564)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Kārkliņa, I.Taranda, M.Stulpiņš, A.Čuda) “pret” – nav, “atturas” – 1 (I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

I.Dālderis tehnisku iemeslu dēļ nav pieslēdzies tiešsaistei no plkst.10.57.

35. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra lēmumā Nr.17 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” (lēmums Nr.565)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Kārkliņa, I.Taranda, M.Stulpiņš, A.Čuda) “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis nav pieslēdzies tiešsaistei ), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra lēmumā Nr.17 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”.

36. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

(lēmums Nr.566)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Kārkliņa, I.Taranda, M.Stulpiņš, A.Čuda) “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis nav pieslēdzies tiešsaistei ), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

37. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

(lēmums Nr.567)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Kārkliņa, I.Taranda, M.Stulpiņš, A.Čuda) “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis nav pieslēdzies tiešsaistei ), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

38. Par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

(lēmums Nr.568)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Kārkliņa, I.Taranda, M.Stulpiņš, A.Čuda) “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis nav pieslēdzies tiešsaistei ), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.

I.Dālderis pieslēdzas tiešsaistei no plkst.11.03.

39. Par zemesgabala Sloka 7605, Jūrmalā nomu (lēmums Nr.569)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Kārkliņa, I.Taranda, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Sloka 7605, Jūrmalā nomu.

40. Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1001 ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.570)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Kārkliņa, I.Taranda, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1001 ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.

I.Dālderis tehnisku iemeslu dēļ nav pieslēdzies tiešsaistei no plkst.11.06.

41. Par pilnvarojumu noslēgt/pārjaunot zemes nomas līgumus par apbūvētas zemes nomu ar būves īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem (lēmums Nr.571)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Kārkliņa, I.Taranda, M.Stulpiņš, A.Čuda) “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis nav pieslēdzies tiešsaistei ), nolēma:

pieņemt lēmumu par pilnvarojumu noslēgt/pārjaunot zemes nomas līgumus par apbūvētas zemes nomu ar būves īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem.

42. Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Brīvības prospekts 0142, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr.572)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Kārkliņa, I.Taranda, M.Stulpiņš, A.Čuda) “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis nav pieslēdzies tiešsaistei ), nolēma:

pieņemt lēmumu par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Brīvības prospekts 0142, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

43. Par telpu nodrošināšanu Vaivaru pamatskolai (lēmums Nr.573)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, M.Stulpiņš) “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Čuda), I.Kārkliņa nebalso, I.Dālderis nav pieslēdzies tiešsaistei ), nolēma:

pieņemt lēmumu par telpu nodrošināšanu Vaivaru pamatskolai.

44. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vārnukrogs 2002, Jūrmalā (lēmums Nr.574)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Kārkliņa, I.Taranda, M.Stulpiņš, A.Čuda) “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis nav pieslēdzies tiešsaistei ), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vārnukrogs 2002, Jūrmalā.

45. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Paegļu ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.575)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Kārkliņa, I.Taranda, M.Stulpiņš, A.Čuda) “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis nav pieslēdzies tiešsaistei ), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Paegļu ielā 1, Jūrmalā.

46. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Talsu šosejā 64, Jūrmalā (lēmums Nr.576)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Kārkliņa, I.Taranda, M.Stulpiņš, A.Čuda) “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis nav pieslēdzies tiešsaistei ), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Talsu šosejā 64, Jūrmalā.

47. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 91, Jūrmalā (lēmums Nr.577)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Kārkliņa, I.Taranda, M.Stulpiņš, A.Čuda) “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis nav pieslēdzies tiešsaistei ), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 91, Jūrmalā.

48. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 91B, Jūrmalā (lēmums Nr.578)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Kārkliņa, I.Taranda, M.Stulpiņš, A.Čuda) “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis nav pieslēdzies tiešsaistei ), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 91B, Jūrmalā.

49. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ķemeru ielā 86, Jūrmalā (lēmums Nr.579)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Kārkliņa, I.Taranda, M.Stulpiņš, A.Čuda) “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis nav pieslēdzies tiešsaistei ), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ķemeru ielā 86, Jūrmalā.

50. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.54 „Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums”

(nolikums Nr.30)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Kārkliņa, I.Taranda, M.Stulpiņš, A.Čuda) “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis nav pieslēdzies tiešsaistei ), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.54 „Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums”.

51. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu” (lēmums Nr.580)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Kārkliņa, I.Taranda, M.Stulpiņš, A.Čuda) “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis nav pieslēdzies tiešsaistei ), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”.

52. Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA”” dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.2. pasākuma “Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija” projektu iesniegumu atlases kārtā (lēmums Nr.581)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Kārkliņa, I.Taranda, M.Stulpiņš) “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Čuda), I.Dālderis nav pieslēdzies tiešsaistei ), nolēma:

pieņemt lēmumu par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA”” dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.2. pasākuma “Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija” projektu iesniegumu atlases kārtā.

53. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības pārvērtēšanu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā “PIEJŪRA”” (lēmums Nr.582)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Kārkliņa, I.Taranda, M.Stulpiņš) “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Čuda), I.Dālderis nav pieslēdzies tiešsaistei ), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības pārvērtēšanu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā “PIEJŪRA””.

54. Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) (lēmums Nr.583)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Kārkliņa, I.Taranda, M.Stulpiņš, A.Čuda) “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Dālderis nav pieslēdzies tiešsaistei ), nolēma:

pieņemt lēmumu par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu).

I.Dālderis pieslēdzas tiešsaistei no plkst.11.23.

55. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.471 “Par Eiropas Savienības “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) pirmsskolu sektorā “Stratēģiskās partnerības” projekta “Dalīsimies ar rotaļām” īstenošanu” (lēmums Nr.584)

Ziņotājs:

S.Savčenkova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.471 “Par Eiropas Savienības “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) pirmsskolu sektorā “Stratēģiskās partnerības” projekta “Dalīsimies ar rotaļām” īstenošanu".

56. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra lēmumā Nr.552 “Par Eiropas Savienības "Erasmus+" programmas pamatdarbības Nr.2 skolu apmaiņas partnerību projekta Nr.2019-1-EL01-KA229-062931_2 projekta ""Prevencija ir labāka nekā dziedināšana", kā teica Hipokrāts" īstenošanu” (lēmums Nr.585)

Ziņotājs:

S.Savčenkova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra lēmumā Nr.552 “Par Eiropas Savienības "Erasmus+" programmas pamatdarbības Nr.2 skolu apmaiņas partnerību projekta Nr.2019-1-EL01-KA229-062931_2 projekta ""Prevencija ir labāka nekā dziedināšana", kā teica Hipokrāts" īstenošanu”.

57. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” dalību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piektajā atlases kārtā (lēmums Nr.586)

Ziņotājs:

M.Strazds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” dalību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piektajā atlases kārtā.

58. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

(saistošie noteikumi Nr.48)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošu noteikumu projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, A.Čuda, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”.

Sēde slēgta plkst.11.32

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2021.gada 21.decembrī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2021.gada 30.novembrī.


Lejupielāde: DOC un PDF