Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.novembrīNr. 550

protokols Nr. 19, 20. punkts

Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 6.decembra rīkojumu Nr.743 „Par zemes reformas pabeigšanu Jūrmalas pilsētā” Jūrmalas pilsētā tika izsludināta zemes reformas pabeigšana.

Atbilstoši likuma „Par zemes komisijām” 11. panta pirmajai daļai pilsētu zemes komisijas izbeidz savu darbību divu mēnešu laikā pēc tam, kad tiek izsludināta zemes reformas pabeigšana attiecīgajā pašvaldības teritorijā vai visā valstī. Pilsētu zemes komisijām šajā termiņā savi arhīvi jānodod Valsts zemes dienesta attiecīgā rajona nodaļai.

Jūrmalas pilsētas zemes komisijas lietas nodotas Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās pārvaldes arhīvā 2021.gada 3.augustā ar aktu Nr.5 „Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas dokumentu nodošanu un pieņemšanu”. Tādējādi Jūrmalas pilsētas zemes komisija izpildījusi likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 6.panta 4.punktā, 8.panta 1.punktā noteiktos pasākumus.

Jūrmalas pilsētas domē 2021.gada 29.oktobrī ir saņemta Valsts zemes dienesta vēstule Nr.2-04/592 (reģistrēta Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-19/21S-19261), kurā Valsts zemes dienests ierosina Jūrmalas pilsētas domei pieņemt lēmumu par zemes komisijas darbības izbeigšanu Jūrmalas pilsētā un par pieņemto lēmumu lūdz informēt Valsts zemes dienestu.

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 16.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/12), Jūrmalas dome nolemj:

1. Izbeigt Jūrmalas pilsētas zemes komisijas darbību.

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmums Nr.666 “Par zemes komisiju”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF