Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2021.gada 25.novembra 550.lēmumu

2009.gada 27.augustāNr.666

protokols Nr.21, 3. punkts

Par zemes komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes komisijām” 1.panta 1.daļu un 2.1 panta 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot Jūrmalas pilsētas zemes komisiju 5 cilvēku sastāvā.

 2. Apstiprināt zemes komisiju šādā sastāvā:

  2.1. Jolanta Gau -komisijas priekšsēdētāja;

  2.2. Raimonds Munkevics- Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētājas vietnieks; Grozīts ar domes 2010.gada 21.oktobra 693.lēmumu; Grozīts ar domes 2012.gada 5.aprīļa 164.lēmumu; Grozīts ar domes 2013.gada 25.jūlija 413.lēmumu;

  2.3. Andris Bērziņš- pilsētas galvenais arhitekts; Izmaiņa ar Domes 20010.gada 11.februāra 120.lēmumu; Grozīts ar domes 2014.gada 12.jūnija 280.lēmumu

  2.4. Rita Ansule- būvvaldes teritoriālplānošanas nodaļas vecākā teritoriālplānotāja;Izmaiņa ar Domes 20010.gada 11.februāra 120.lēmumu

  2.5. Ilona Vincukova –Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas Jūrmalas biroja vadītāja.Izmaiņa ar domes 2010.gada 11.februāra 120.lēmumu; Grozījumi ar domes 2011.gada 21.aprīļa 166.lēmumu

  2.1 Papildināts ar domes 2013.gada 25.jūlija 413.lēmumu;

 3. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumu Nr.10 „Par zemes komisiju”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics