Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.novembrīNr. 563

protokols Nr. 19, 33. punkts

Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu
un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2019.gada 25.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.388 “Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6309, ar kopējo platību 3754 m2 (turpmāk – zemesgabals) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 32 476 euro, pirmās izsoles soli 2 274 euro un izsoles reģistrācijas maksu 140 euro, kā arī apstiprināja zemesgabala izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2019.gada 30.augustam nereģistrējās neviens izsoles dalībnieks uz 2019.gada 3.septembrī paredzēto zemesgabala izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2.punktam – zemesgabala izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to zemesgabala izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas.

Ņemot vērā, ka uz Domes 2019.gadā organizēto zemesgabala pirmo izsoli nebija reģistrējies neviens izsoles dalībnieks, kā arī to, ka netika izrādīta potenciālo pircēju interese iegādāties zemesgabalu, turpmākā izsole netika organizēta. Ievērojot iepriekš minēto, kā arī to, ka šobrīd tiek izrādīta vairāku potenciālo pircēju interese iegādāties zemesgabalu, tiek turpināta zemesgabala pārdošana, rīkojot otro rakstisko izsoli.

Zemesgabalam noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Grant Thornton Baltic”

noteiktā tirgus vērtība

2019.gada 8.maijā

Sertificēta vērtētāja

SIA “Grant Thornton Baltic”

noteiktā tirgus vērtība

2021.gada 26.oktobrī

Pirmās izsoles

sākumcena

Otrās izsoles

sākumcena (samazinājums

20% apmērā)

VZD kadastrālā vērtība

2019.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2019.gada 3.jūlijā

29 400

47 500

32 476

38000

25 126

32 476

Jūrmalas domes izveidotā Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2021.gada 5.oktobra sēdē (protokola Nr.8.2-7/10) nolēma aktualizēt zemesgabala tirgus vērtību. Saskaņā ar sertificēta vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” noteikto uz 2021.gada 26.oktobri zemesgabala tirgus vērtība ir 47 500 euro. Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajam, publiskai personai jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.

Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2021.gada 3.novembra sēdē (protokola Nr.8.2-7/11) atkārtoti izskatīja jautājumu par zemesgabala otrās izsoles organizēšanu un, nolēma pārdot to otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu saskaņā ar sertificēta vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” aktualizēto vērtību uz 2021.gada 26.oktobri, to samazinot par 20% – 38 000 euro, izsoles soli (7%) – 2 660 euro, izsoles reģistrācijas maksu – 140 euro, nosakot, ka zemesgabalu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot mēneša laikā pēc izsoles).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlijā lēmumu Nr.388 “Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 8.1.2.punktu, Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2021.gada 3.novembra sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/11) un, ņemot vērā Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2021.gada 9.novembra atzinumu (protokols Nr.1.2-29/7), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6309, ar kopējo platību 3754 m2 (turpmāk – zemesgabals), pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, zemesgabalu, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 38 000 euro (trīsdesmit astoņi tūkstoši euro);

2.2. otrās izsoles soli – 2 660 euro (divi tūkstoši seši simti sešdesmit euro);

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 140 euro (viens simts četrdesmit euro);

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10% apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 3 800 euro (trīs tūkstoši astoņi simti euro).

3. Ja ir spēkā attiecīgi epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, izsole notiek bez dalībnieku klātbūtnes.

4. Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt zemesgabala otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumu Nr.388 “Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2. un 3.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF