Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.decembrīNr. 638

protokols Nr. 21, 1. punkts

Par nekustamā īpašuma Strēlnieku prospektā 32,
Jūrmalā, iegādi

Jūrmalas dome 2021.gada 25.novembrī pieņēma lēmumu Nr.573 “Par telpu nodrošināšanu Vaivaru pamatskolai”, ar kuru uzdeva Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram organizēt pārrunas ar nekustamā īpašuma Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā, īpašnieku par iespējamo šī nekustamā īpašuma iegādi pašvaldība funkcijas īstenošanai.

Nekustamais īpašums Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 2701, sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 010 2701, ar kopējo platību 3120 m2, un ēkas, kadastra apzīmējums 1300 010 2701 001, ar kopējo platību 928,20 m2, (turpmāk – Nekustamais īpašums).

Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu 2019.gada 18.februārī nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Strēlnieku 32”, reģistrācijas Nr.40203192585 (turpmāk – Sabiedrība), Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5551.

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2021.gada 14.decembrī saņemts Sabiedrības iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā Nr.1.1-37/21S-21952), kurā Sabiedrība izteic piekrišanu atsavināt tai piederošo Nekustamo īpašumu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai autonomās funkcijas īstenošanai, par cenu ne mazāku kā 440 000 euro.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Nekustamais īpašums atrodas Publiskās apbūves teritorijā (P13), kas, cita starpā, paredz kultūras, izglītības un zinātnes iestāžu, kā arī sporta ēku un būvju apbūvi.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5551 ierakstiem, Nekustamajam īpašumam ir noteikti šādi apgrūtinājumi:

- ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis;

- ievērot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas noteikumus.

Nekustamā īpašuma sastāvā esošā ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis “Ģimnāzija” (valsts aizsardzības Nr.5685), kas ir agrākā Luda Bērziņa-Šmidhena ģimnāzijas ēka. Šobrīd ēka atrodas avārijas stāvoklī, nesošās ēku daļu konstrukcijas ir zaudējušas savu mehānisko stiprību, stabilitāti un lietošanas drošību, radot draudus cilvēku veselībai un dzīvībai. Ēkas fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis un ārējais izskats neatbilst pilsētvides ainavas prasībām.

Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība pēc Valsts zemes dienesta datiem uz 2021.gada 26.aprīli ir 280 040,00 euro. Sertificēta vērtētāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROEKSPERTS”, reģistrācijas Nr.40003650352, noteiktā Nekustamā īpašuma tirgus vērtība 2021.gada 20.novembrī ir 440 000 euro.

Nekustamais īpašums robežojas ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, uz kura atrodas Jūrmalas Mūzikas vidusskola, Jūrmalas Mākslas skola, kā arī Jūrmalas Centrālā bibliotēka, veidojot Dubultu kultūras kvartālu. Pēc arhitektūras pieminekļa iegūšanas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā, tā rekonstrukcijas/pārbūves veikšanas, ēka būtu piemērota vieta Vaivaru pamatskolas darbības nodrošināšanai, kas sakārtotu un papildinātu Dubultu kultūras kvartāla funkcionalitāti.

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.).

Vaivaru pamatskola kopš tās dibināšanas jau 26.gadu īsteno iekļaujošas izglītības programmas izglītojamajiem ar attīstības traucējumiem. Mācību procesa organizēšana speciālās izglītības programmu izglītojamajiem prasa virkni atbalsta pasākumu, galvenokārt, individuāli un atsevišķās telpās. Atbilstoša vieta jaunās skolas ēkas būvniecībai būtu Nekustamais īpašums.

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts noteic, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, turklāt šī likuma 21.panta pirmās daļas 17.punkts noteic, ka tikai dome var lemt par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. Minētā likuma 77.panta otrā daļa noteic, ka pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes).

Izskatot Sabiedrības iesniegumu ar tās izteikto piedāvājumu un izvērtējot lietas faktiskos apstākļus, Jūrmalas dome konstatē, ka Nekustamais īpašums nepieciešams likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju izpildei, kā arī Jūrmalas pilsētas Attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam ietvaros noteikto pašvaldības uzdevumu - saglabāt Jūrmalas pilsētvidei raksturīgo dabas un kultūrvēstures raksturu, nodrošināšanai. Pašvaldībai iegādājoties Nekustamo īpašumu tiktu sakārtots un izveidots vienots Dubultu kultūras kvartāls.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.un 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 77.panta otro daļu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Iegādāties nekustamo īpašumu Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 2701, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 3120 m2, un ēkas, kadastra apzīmējums 1300 010 2701 001, ar kopējo platību 928,20 m2, par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Strēlnieku 32”, reģistrācijas Nr.40203192585, piedāvāto pirkuma summu 440 000 euro (četri simti četrdesmit tūkstoši euro) pašvaldības autonomās funkcijas izpildes nodrošināšanai.

2. Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļai ieplānot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetā līdzekļus 440 000 euro apmērā lēmuma 1.punktā minētā darījuma izpildei.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas nodrošināt lēmuma 1.punktā minētā Nekustamā īpašuma pirkuma summas samaksu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt lēmuma 1.punktā minētā Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF