Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.decembrīNr. 639

protokols Nr. 21, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625
“Par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas
2014.–2022.gadam apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un 15.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 6. un 7.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 3.panta otro daļu, 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo un trešo daļu, Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmu 2014.–2022.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2022.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), lai veicinātu Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgu attīstību, plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu, ievērojot lietderības principu, rīkojoties saimnieciski ar publiskās personas finanšu līdzekļiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā saskaņā ar Attīstības programmu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.–2022.gadam apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt Attīstības programmas 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” ar jaunu g) apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kompetencē esošo rīcību izpildei, saskaņā ar 1.pielikumu.

1.2. Aizstāt Attīstības programmas 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” h) apakšnodaļas “Investīciju plāns” Jūrmalas valstspilsētas investīciju plānu 2021.–2023.gadam ar Jūrmalas valstspilsētas investīciju plānu 2022.-2024.gadam, saskaņā ar 2.pielikumu.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai šo lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam un ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikuma Nr.2 pielikums PDF

Pielikuma Nr.2 1.pielikums PDF

Pielikuma Nr.2 2.pielikums PDF

Pielikuma Nr.2 3.pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF