Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 13.11.2021. Stājas spēkā 14.11.2021.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

2021.gada 28.oktobrīNr. 46

protokols Nr. 17, 24. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73
“Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
13.punktu, 43.panta pirmās daļas 1.punktu un 13.punktu,
Ģeotelpiskās informācijas likuma 6.pantu, 13.panta sesto,
septīto un astoto daļu un 26.panta trešo un 7.1.daļu,
Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu
Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas un tās centrālās datu bāzes
noteikumi” 69. un 79.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr.164, 2020, Nr.147, 2021, Nr.32) šādus grozījumus:

1. Aizstāt nosaukumā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

2. Aizstāt 1.punktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

3. Aizstāt 3.punktā vārdus “Inženierbūvju un ģeodēzijas” ar vārdiem “Pilsētplānošanas pārvaldes Ģeomātikas”.

4. Aizstāt 4.punktā vārdu “pilsētas” ar vārdiem “valstspilsētas”.

5. Aizstāt 1.pielikuma un 2.pielikuma nosaukumā vārdu “pilsēta” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “valstspilsēta” (attiecīgā locījumā).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2021.gada 28.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.46
“Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73
“Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

1.1. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk - ATAVL) 1.pantu administratīvā teritorija ir Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi. Savukārt atbilstoši ATAVL 4.pantam Latvijas Republika tiek iedalīta valstspilsētu pašvaldību teritorijās un novadu pašvaldību teritorijās. Administratīvās teritorijas un to administratīvos centrus nosaka Saeima ATAVL pielikumā. ATAVL pielikuma 3.punktā kā viena no administratīvajām teritorijām ir nosaukta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība. Ņemot vērā minēto, ar 2021.gada 1.jūlijā veiktajiem grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” tika aizstāts Jūrmalas pilsētas pašvaldības nosaukums ar “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība”.

1.2. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra nolikumu Nr.15 “Pilsētplānošanas pārvaldes nolikums”, Jūrmalas pilsētas domes izpildvarā veiktas strukturālas izmaiņas, likvidējot Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļu un Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu, izveidota Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas pārvalde, kuras struktūrā ir iekļauta Ģeomātikas nodaļa.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošajos noteikumos nepieciešams veikt redakcionālas izmaiņas, kas saistītas ar strukturālām izmaiņām izpildvarā un jaunas pašvaldības iestādes izveidošanu, kā arī ar izmaiņām pašvaldības nosaukumā.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas pārvaldes Ģeomātikas nodaļa. Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav veiktas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis