Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 11

protokols Nr. 3, 11. punkts

Konkursa “Gidu pakalpojumu nodrošināšana
Ķemeru kūrorta parkā un Ķemeru ūdenstornī”
nolikums

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 10.punktu,
Tūrisma likuma 8.pantu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Centrālā administrācija) organizētā konkursa “Gidu pakalpojumu nodrošināšana Ķemeru kūrorta parkā un Ķemeru ūdenstornī” konkursa (turpmāk – Konkurss) nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un vērtēti pieteikumi gidu pakalpojumu nodrošināšanai Ķemeru kūrorta parkā un Ķemeru ūdenstornī.

2. Konkursa mērķis ir nodrošināt gidu pakalpojumus Ķemeru kūrorta parkā un Ķemeru ūdenstornī, veicinot Ķemeru un Jūrmalas kultūrvides un uzņēmējdarbības vides attīstību, popularizējot Ķemerus kā tūrisma galamērķi Jūrmalā un Latvijā.

3. Konkursa priekšmets ir gidu pakalpojumi (turpmāk – pakalpojums), kas tiek nodrošināti Ķemeru kūrorta parkā un Ķemeru ūdenstornī.

4. Konkursā var piedalīties fiziska vai juridiska persona, kurai ir pieredze gidu pakalpojumu sniegšanā un kura vēlas attīstīt savu gida darbību Ķemeru teritorijā (turpmāk – dalībnieks).

II. KONKURSA NORISES KĀRTĪBA

5. Publikācijā par Konkursa izsludināšanu Centrālā administrācija norāda informāciju par pieteikumu iesniegšanas termiņu, kontaktinformāciju un konkursa norises kārtību.

6. Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts līdz kalendāra gada 1.martam. Ja 1.marts ir brīvdiena, tad pieteikumu iesniegšanas beigu datums ir nākamā darba diena.

7. Dalībai Konkursā jāsagatavo un jāiesniedz pieteikums atbilstoši Konkursa nolikuma 1.pielikumam (turpmāk - pieteikums).

8. Konkursa pieteikums tiek iesūtīts papīra formātā, iesniedzot personīgi Centrālās administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centros vai sūtot pa pastu uz adresi: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@jurmala.lv. Pieteikumu iesniedzot papīta formātā, tam ir jābūt ievietotam slēgtā aploksnē, ar norādi “Konkursam “Gidu pakalpojumu nodrošināšana Ķemeru kūrorta parkā un Ķemeru ūdenstornī””. Papildus uz aploksnes ir jānorāda dalībnieka vārds un uzvārds.

9. Konkursa dalībnieks iesniedz aizpildītu pieteikumu Konkursam (1.pielikums) un pievieno klāt savu profesionālās darbības aprakstu (Curriculum vitae jeb CV).

10. Pieteikumam var pievienot arī citus pielikumus pēc dalībnieka ieskatiem, ja tas var sniegt papildu informāciju par dalībnieka pieredzi un kompetenci.

11. Pieteikumi, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiek izskatīti un tiek atgriezti dalībniekiem.

12. Pieteikums un tā pielikumi ir jānoformē datorrakstā valsts valodā uz A4 lapām. Papīra formāta pieteikuma un tā pielikumu lapām ir jābūt caurauklotām (cauršūtām) un sanumurētām, norādot kopējo lapu skaitu. Elektroniskā formāta pieteikuma un tā pielikumu lapām ir jābūt sanumurētām, sagatavotām .doc, .pdf vai .excel datņu formātā.

13. Konkursam iesūtītos pieteikumus piecu darba dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām vērtēs ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojumu apstiprināta Konkursa vērtēšanas komisija (turpmāk - komisija).

14. Pieteikumus vērtēs katrs komisijas loceklis, piešķirot attiecīgu punktu skaitu atbilstoši 2.pielikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

15. Konkursa komisija ir tiesīga pieprasīt no dalībniekiem papildu informāciju vai dokumentus, kas nepieciešami komisijai pieteikumu izvērtēšanai atbilstoši Konkursa nolikumam. Pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz piecu darba dienu laikā, pretējā gadījumā komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par pieteikuma noraidīšanu.

16. Pieteikumi tiks sarindoti pēc iegūtā punktu skaita un apstiprināti tiks ne vairāk kā 10 (desmit) pieteikumi ar visaugstāk saņemto punktu skaitu, kas nav mazāks par 25 (divdesmit pieciem) punktiem.

17. Katra komisijas locekļa piešķirtais vērtējums pieteikumam tiek summēts.

18. Maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 60 (sešdesmit) punkti.

19. Vienādu punktu skaita gadījumā, tiek izvēlēts pakalpojumu sniedzējs ar pakalpojumu sniegšanas pieredzi Ķemeros vai Ķemeru nacionālajā parkā un gatavību sniegt vairāk kā vienu garantētu ekskursiju nedēļā.

20. Informācija par Konkursa nolikumu, vērtēšanas rezultāti un Konkursa uzvarētāji tiks publicēti Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un pašvaldības tūrisma tīmekļa vietnē www.visitjurmala.lv.

21. Konkursā apstiprinātie dalībnieki tiks informēti par konkursa rezultātiem rakstiski 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas.

22. Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa, informējot dalībnieku par komisijas lēmumu apstiprināt pieteikumu, nosūta rakstisku uzaicinājumu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas ierasties parakstīt sadarbības līgumu (3.pielikums).

23. Konkursā apstiprinātie dalībnieki saņems tiesības gadu sniegt gidu pakalpojumus Ķemeru kūrorta parkā un Ķemeru ūdenstornī.

24. Ar katru no Konkursā apstiprinātajiem dalībniekiem (turpmāk – Sadarbības partneris) tiks noslēgts sadarbības līgums uz gadu, un informācija par katru gidu tiks publicēta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tūrisma tīmekļa vietnē www.visitjurmala.lv.

25. Pēc sadarbības līguma noslēgšanas, Centrālā administrācija organizēs gidu sagatavošanas apmācības pakalpojumu sniegšanai Ķemeru kūrorta parkā un Ķemeru ūdenstornī.

26. Sadarbības partnerim jānodrošina garantētas ekskursijas – ekskursijas, ko Sadarbības partneris nodrošina katru nedēļu noslēgtā sadarbības līguma (3.pielikums) darbības laikā, īpaši tūrisma nesezonā (no novembra līdz aprīlim). Ekskursija katru nedēļu tiek nodrošināta konstantā laikā par fiksētu maksu (ar apmeklētāju iepriekšēju pieteikšanos), kas saskaņota ar Centrālo administrāciju. Sadarbības partneris drīkst atcelt ekskursiju, ja ir pieteikušās mazāk nekā piecas personas.

III. PIETEIKUMOS NORĀDĪTĀS INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANAS TIESĪBAS

27. Konkursa dalībnieks var atsaukt iesniegto pieteikumu pēc tā iesniegšanas. Konkursa dalībnieks, iesniedzot un parakstot pieteikumu, piekrīt visām Konkursa nolikuma prasībām un vienlaicīgi apliecina, ka pieteikumā norādītā informācija ir patiesa.

28. Pēc Konkursa noslēguma Centrālā administrācija pašvaldības tīmekļa vietnē www.visitjurmala.lv publicē informāciju par apstiprinātajiem gidu pakalpojumiem, norādot gida kontaktinformāciju - vārdu, uzvārdu, telefona numuru, e-pasta adresi, kā arī gida saziņas valodu. Konkrētās informācijas publicēšana ir priekšnosacījuma gida pakalpojuma sniegšanai, lai nodrošinātu saziņu un gida pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.

IV. KONKURSA DALĪBNIEKU PERSONAS DATU APSTRĀDE

29. Centrālā administrācija nodrošina Konkursa dalībnieku fizisko datu aizsardzību atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējošo normatīvo aktu prasībām.

30. Iesniedzot pieteikumu konkursā, Konkursa dalībnieks piekrīt savai personas datu apstrādei atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta “a” apakšpunktam.

31. Konkursa dalībnieku personas datu apstrādes pārzinis ir Centrālā administrācija, kontaktinformācija: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, tālrunis 67093849, elektroniskā pasta adrese: pasts@jurmala.lv, personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv. Papildus informācija par personas datu apstrādi pieejama Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Personas datu aizsardzība”.

32. Iegūto Konkursa dalībnieku personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt dalību Konkursā, izvēlēties atbilstošākos pretendentus un risināt ar Konkursu saistītos organizatoriskos jautājumus:

32.1. Vārds un uzvārds ir nepieciešams, lai identificētu konkrētu personu kā Konkursa dalībnieku.

32.2. Tālruņa numurs un e-pasta adrese ir nepieciešama, lai vajadzības gadījumā sazinātos ar Konkursa dalībnieku un publicētu informāciju pašvaldības tīmekļa vietnē gidu pakalpojumu saņemšanas pieteikšanai.

32.3. Gida profesionālās darbības apraksts (Curriculum vitae jeb CV) ir nepieciešams, lai Konkursa komisija noskaidrotu Konkursa dalībnieku profesionālās kvalifikācijas vai izglītības atbilstību pakalpojumu sniegšanai.

33. Personas datu apstrādes ilgums:

33.1. Centrālā administrācija saziņas nolūkos līdz Konkursa beigām glabās Konkursā neuzvarējušo dalībnieku personas datus (vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);

33.2. Konkursa uzvarētāju personas dati (vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese) tiks glabāti, kamēr būs spēkā Konkursa dalībnieku piekrišana attiecīgo personas datu apstrādei, lai nodrošinātu Konkursa dalībnieku identifikāciju un iespēju sazināties. Pēc Konkursa beigām ar šiem dalībniekiem tiks noslēgts sadarbības līgums un turpmāka personas datu apstrāde tiks veikta, lai nodrošinātu sadarbības līguma noslēgšanu un no šī līguma izrietošo saistību nodrošināšanai.

33.3. Pēc Konkursa noslēguma Konkursā apstiprināto gidu kontaktinformācija tiks publicēta tīmekļa vietnē www.visitjurmala.lv un būs pieejama tur patstāvīgi, tik ilgi, kamēr būs spēkā starp gidu un Centrālo administrāciju noslēgtais sadarbības līgums par gida pakalpojuma sniegšanu.

34. Konkursa dalībniekam ir tiesības pieprasīt, lai Centrālā administrācija dzēš viņa iesūtītos personas datus. Līdz ar Konkursa dalībnieka iesūtīto personas datu dzēšanu, Konkursa dalībnieks tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā.

35. Ja Konkursa dalībnieks līdz Konkursa rezultātu paziņošanas dienai atsauc savu dalību Konkursā, Centrālā administrācija nekavējoties dzēš savā rīcībā esošos attiecīgā Konkursa dalībnieka personas datus.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF (DOC)

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF