Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 13

protokols Nr. 3, 19. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.54
“Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu
konkursa nolikums”

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
12.pantu, 15.panta 2.punktu, 5.punktu,
6.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.54 “Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt nolikuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums”;

2. Izteikt 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iniciatīvas projektu konkursa nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek izstrādāti un vērtēti iniciatīvas projektu pieteikumi, finansēti un īstenoti iniciatīvas projekti.

2. Iniciatīvas projektu (turpmāk – Projekti) mērķis ir veicināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotāju un viesu līdzdalību Jūrmalas valstspilsētas vides un sociālās dzīves sekmēšanai, veselības veicināšanas, vides uzlabošanas, kultūras un integrācijas procesu attīstībai, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidei, kā arī Jūrmalas tēla popularizēšanai.”;

3. Aizstāt 6.punktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”;

4. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Maksimālā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) līdzfinansējuma intensitāte jeb līdzfinansējuma apjoms (turpmāk – pašvaldības līdzfinansējums) vienam Projektam ir 90% (deviņdesmit procenti) no Projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas.”;

5. Aizstāt 9.punktā vārdu “Dome” ar vārdiem “Jūrmalas dome”;

6. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

“12. Informāciju par iniciatīvas projektu konkursa (turpmāk – Konkursa) izsludināšanu Jūrmalas valstspilsētas administrācija (turpmāk – Centrālā administrācija) izvieto Pašvaldības tīmekļvietnē un Pašvaldības informatīvajā izdevumā. Informāciju par Konkursa pirmās kārtas izsludināšanu Centrālā administrācija publicē ne vēlāk kā līdz iepriekšējā gada 1.decembrim. Ja 1.decembris ir brīvdiena, tad publikāciju izvieto līdz nākamajai darba dienai. Informāciju par katru nākamo kārtu Centrālā administrācija publicē saskaņā ar nolikuma 24.punktā minētās Projektu vērtēšanas komisijas (turpmāk – Vērtēšanas komisija) pieņemto lēmumu.”;

7. Aizstāt 13., 14. un 15.punktā vārdu “Dome” (atbilstošā locījumā) ar vārdiem “Centrālā administrācija” (atbilstošā locījumā).

8. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

“16. Pieteikumu var iesniegt papīra formātā, iesniedzot personīgi Centrālās administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centros vai sūtot pa pastu uz adresi: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@jurmala.lv. Pieteikumu iesniedzot papīta formātā, tam ir jābūt ievietotam slēgtā aploksnē, ar norādi “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursam”. Papildus uz aploksnes ir jānorāda Nolikuma 3.punktā norādītā kategorija, kurā Iesniedzējs iesniedz Pieteikumu, Iesniedzēja organizācijas nosaukums, kontaktpersonas vārds un uzvārds.”;

9. Aizstāt 17.punktā vārdus “pilsētas domes” ar vārdiem “valstspilsētas pašvaldības”;

10. Aizstāt 20.7.4.apakšpunktā vārdus “Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes” ar vārdiem “Jūrmalas Būvvaldes”;

11. Svītrot 20.8.apakšpunktā vārdu “Jūrmalas”;

12. Aizstāt 21.punktā vārdu “Domes” ar vārdiem “Centrālās administrācijas”;

13. Aizstāt 24.punktā vārdu “Domes” ar vārdu “Pašvaldības”;

14. Izteikt 25.1., 25.2., 25.3. un 25.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“25.1. Darba grupas vadītājs - konkrētās jomas Pašvaldības iestādes struktūrvienības vadītājs;

25.2. Darba grupas vadītāja vietnieks - konkrētās jomas Pašvaldības iestādes struktūrvienības pārstāvis ar specifiskām zināšanām un pieredzi konkrētajā jomā;

25.3. finansists – Pašvaldības iestādes darbinieks ar zināšanām un pieredzi finanšu vadībā vai grāmatvedībā;

25.4. Darba grupas vadītājs ir tiesīgs Darba grupas sastāvā iekļaut arī citus Pašvaldības iestāžu darbiniekus.”;

15. Aizstāt 28.punktā vārdu “informēti” ar vārdu “informēts”;

16. Izteikt 31.1punktu šādā redakcijā:

“31.1 Darba grupas darba kārtība nosaka, ka lēmumi tiek pieņemti sanāksmēs klātienē vai attālināti, protokolēti un apstiprināti ar darba grupas protokolu, kuram tiek piešķirts vienots numurs, atbilstoši kategorijai – gads/kategorija/numurs pēc kārtas – iekļaujot to ar rīkojumu apstiprinātajā nodaļas nomenklatūrā.”;

17. Izteikt 32.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“32.3. Vērtēšanas komisijas locekļi – Jūrmalas Labklājības pārvaldes vadītājs, Centrālās administrācijas Kultūras nodaļas vadītājs, Centrālās administrācijas Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes vadītājs, Centrālās administrācijas Budžeta nodaļas vadītājs, Centrālās administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes vadītājs.”;

18. Aizstāt 32.4.apakšpunktā vārdus “Domes Pilsētplānošanas nodaļas” ar vārdiem “Centrālās administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes”;

19. Papildināt nolikumu ar 33.1punktu šādā redakcijā:

“33.1 Pārējo Vērtēšanas komisijas locekļu prombūtnes laikā viņu pienākumus pilda ar rīkojumu par aizvietošanu noteiktā amatpersona.”;

20. Aizstāt 46.apakšpunktā vārdu “Dome” ar vārdiem “atbildīgā Pašvaldības iestāde”;

21. Aizstāt 46.3.apakšpunktā vārdu “Domes” ar vārdiem “atbildīgās Pašvaldības iestādes”;

22. Aizstāt 51.2.apakšpunktā vārdu “Domes” ar vārdiem “atbildīgās Pašvaldības iestādes”;

23. Aizstāt 56.punktā vārdus un skaitļus “2013.gada 4.jūnija noteikumu Nr.299” ar vārdiem un skaitļiem “2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.104”;

24. Aizstāt 59.punktā vārdu “Domes” ar vārdiem “atbildīgās Pašvaldības iestādes”;

25. Aizstāt 61.punktā vārdu “Dome” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “atbildīgā Pašvaldības iestāde” (attiecīgā locījumā);

26. Aizstāt 67.punktā vārdu “Domes” ar vārdiem “atbildīgās Pašvaldības iestādes”;

27. Aizstāt 73.punktā vārdu “Domes” ar vārdu “Pašvaldības”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF