Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 24.novembra 77.nolikumu
Grozījumi ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 25.novembra 30.nolikumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 25.novembrīNr. 54

protokols Nr. 18, 11. punkts

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums
Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu,
15.panta 2.punktu, 5.punktu, 6.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek izstrādāti un vērtēti iniciatīvas projektu pieteikumi, finansēti un īstenoti iniciatīvas projekti. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

2. Iniciatīvas projektu (turpmāk – Projekti) mērķis ir veicināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) iedzīvotāju un viesu līdzdalību Jūrmalas pilsētas vides un sociālās dzīves sekmēšanai, veselības veicināšanas, vides uzlabošanas, kultūras un integrācijas procesu attīstībai, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidei, kā arī Jūrmalas pilsētas tēla popularizēšanai. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

3. Projekti tiek vērtēti šādās kategorijās:

3.1. publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, tai skaitā atpūtas infrastruktūras atjaunošana vai izveide;

3.2. sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana;

3.3. veselības aprūpes pieejamības palielināšanas un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu īstenošana; Svītrots ar domes 2022.gada 24.novembra 77.nolikumu

3.4. sabiedrības izglītošanas pasākumu īstenošana vides aizsardzības sekmēšanai; Grozīts ar domes 2022.gada 24.novembra 77.nolikumu

3.5. kultūras un mākslas nozares attīstības veicināšanas pasākumu īstenošana.

4. Katrai no Nolikuma 3.punktā uzskaitītajām kategorijām katru gadu profilējošo komiteju ietvaros tiek apstiprinātas pārskata gada prioritātes. Projekta idejai ir jābūt balstītai uz kādu no šīm prioritātēm.

5. Projekta iesniedzējs (turpmāk – Iesniedzējs) var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums, kā arī reliģiska organizācija.

6. Projekta īstenošanas vieta ir Jūrmalas pilsētas administratīvā teritorija un faktiskie labuma guvēji ir Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji un viesi. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

7. Projektu īstenošanas laika periods ir līdz 12 mēnešiem no vienošanās par Projekta īstenošanu noslēgšanas brīža. Projekta īstenošanas uzsākšana plānojama ne ātrāk kā divu mēnešu laikā pēc Nolikuma 13.punktā noteiktā Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu

8. Maksimālā pašvaldības līdzfinansējuma intensitāte jeb līdzfinansējuma apjoms (turpmāk – pašvaldības līdzfinansējums) vienam Projektam ir 90% (deviņdesmit procenti) no Projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

9. Dome līdzfinansējumu piešķir kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (EK) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr.L 352/1) un Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 24.novembra 77.nolikumu

10. Iesniedzējam ir tiesības Projektu īstenot partnerībā, Projekta partnerus un Projekta partneru līdzfinansējumu identificējot Nolikuma 20.punktā noteiktajos dokumentos. Projekta partneris Projekta aktivitāšu īstenošanas laikā nevar būt preču vai pakalpojumu sniedzējs. Projekta partnera līdzfinansējumam ir jābūt ieskaitītam Projektam nodrošinātajā norēķinu kontā. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu

11. Katrai no Nolikuma 3.punktā uzskaitītajām kategorijām katru gadu profilējošo komiteju ietvaros tiek apstiprināta maksimālā pārskata gadā piešķiramā pašvaldības līdzfinansējuma summa viena Projekta īstenošanai.

12. Informāciju par iniciatīvas projektu konkursa (turpmāk – Konkursa) izsludināšanu Dome izvieto pašvaldības tīmekļa vietnē un pašvaldības informatīvajā izdevumā. Informāciju par Konkursa pirmās kārtas izsludināšanu Dome publicē ne vēlāk kā līdz iepriekšējā gada 1.decembrim. Ja 1.decembris ir brīvdiena, tad publikāciju izvieto līdz nākamajai darba dienai. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

13. Publikācijā par Konkursa izsludināšanu Dome norāda informāciju par Nolikuma 4.punktā minētajām prioritātēm un Nolikuma 11.punktā minēto pašvaldības līdzfinansējuma maksimālo apmēru vienam Projektam. Papildus norāda atbildīgo personu kontaktinformāciju saskaņā ar Nolikuma 3.punktā noteiktajām kategorijām, informatīvo semināru norises datumus un Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu. Konkursa pirmās kārtas Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts līdz pārskata gada 31.janvārim. Ja 31.janvāris ir brīvdiena, tad Projektu pieteikumu iesniegšanas beigu datums ir nākamā darba diena. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

II. Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība

14. Atbilstoši Nolikuma 19.punktam aizpildīta Projekta pieteikuma dokumentācija (turpmāk – Pieteikums) vienā eksemplārā Domei ir jāiesniedz vai jāizsūta ar pasta zīmoga datumu līdz Nolikuma 13.punktā norādītajam termiņam. Pieteikumi, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti Iesniedzējam. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

15. Informāciju par Projekta pieteikuma dokumentācijas iesniegšanu katrā no nākamajām Konkursa kārtām Dome publicē kopā ar informatīvo paziņojumu par atkārtotu Konkursa izsludināšanu. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

16. Pieteikumu papīra formātā var iesniegt personīgi Domes Apmeklētāju apkalpošanas centros vai sūtot pa pastu uz adresi: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015. Pieteikumam ir jābūt ievietotam slēgtā aploksnē, ar norādi „Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursam”. Papildus uz aploksnes ir jānorāda Nolikuma 3.punktā norādītā kategorija, kurā Iesniedzējs iesniedz Pieteikumu, Iesniedzēja organizācijas nosaukums, kontaktpersonas vārds un uzvārds. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 24.novembra 77.nolikumu

17. Papildus Pieteikumu un tā pielikumus līdz Nolikuma 13.punktā noteiktajam termiņam ir jāiesniedz elektroniskā formātā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi - pasts@jurmala.lv, pavadvēstulē norādot Nolikuma 3.punktā norādīto kategoriju, kurā Iesniedzējs iesniedz Pieteikumu, iesniedzēja organizācijas nosaukumu un kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, kā arī norādi „Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursam”. Ja elektroniski iesūtītais Pieteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, Pieteikums papīra formātā nav jāiesniedz. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

18. Iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt ne vairāk kā vienu konkrētu Pieteikumu kādā no Nolikuma 3.punktā uzskaitītajām kategorijām, kopsummā ne vairāk kā vienu Pieteikumu katrā no Konkursa kārtām.

III. Projekta pieteikuma noformējums un saturs

19. Pieteikums un tā pielikumi ir jānoformē datorrakstā valsts valodā uz A4 lapām. Papīra formāta Pieteikuma un tā pielikumu lapām ir jābūt caurauklotām un sanumurētām, norādot kopējo lapu skaitu. Elektroniskā formāta Pieteikuma un tā pielikumu lapām ir jābūt sanumurētām, sagatavotām .doc vai .pdf datņu formātā. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu

20. Pieteikumā jāietver:

20.1. korekti aizpildīts Nolikuma 3.pielikums „Iesniegums dalībai Projektu konkursā”; Svītrots ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu

20.2. korekti aizpildīts Nolikuma 4.pielikums „Pieteikuma veidlapa”, kuru ir parakstījis Projekta koordinators, Iesniedzēja paraksttiesīgā persona un Projekta partneru parakstiesīgās personas; Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 30.nolikumu

20.3. korekti aizpildīts Nolikuma 5.pielikums „Budžeta izmaksu veidlapa”, kuru ir parakstījis Projekta koordinators, Iesniedzēja paraksttiesīgā persona un Projekta partneru paraksttiesīgās personas, kas Projekta īstenošanā plāno piedalīties ar līdzfinansējumu, ja Projekta īstenošanas laikā netiek plānots gūt ieņēmumus; Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 30.nolikumu

20.4. korekti aizpildīts Nolikuma 6.pielikums „Budžeta izmaksu un ieņēmumu veidlapa”, kuru ir parakstījis Projekta koordinators, Iesniedzēja paraksttiesīgā persona un Projekta partneru paraksttiesīgās personas, kas Projekta īstenošanā plāno piedalīties ar līdzfinansējumu, izņemot Nolikuma 45.punktā noteiktā mantiskā nodrošinājuma sniedzēju, ja Projekta īstenošanas laikā tiek plānots gūt ieņēmumus; Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 30.nolikumu

20.5. korekti aizpildīts „Dzīves un darba gājums (CV)”, kurā ir sniegta informācija par Projekta īstenošanai pieaicināto speciālistu zināšanām un profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā. Kā paraugs ir izmantojams Nolikuma 7.pielikums „Dzīves un darba gājums (CV)”; Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 30.nolikumu

20.6. korekti aizpildīts Nolikuma 8.pielikums “Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai”, kas atbilst 2014.gada 2.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.740 1.pielikuma redakcijai un kuru aizpildot norāda informāciju par Iesniedzēja organizāciju; Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu

20.7. ja Pieteikums tiek sagatavots saskaņā ar Nolikuma 3.1.punktu, papildus iepriekš uzskaitītajam ir jāsagatavo un jāiesniedz:

20.7.1. korekti aizpildīts Nolikuma 9.pielikums „Situācijas plāna apraksts”. Ja Projekta ietvaros tiek plānots uzstādīt vai izbūvēt kādu no 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgi būvnoteikumi” 1.pielikuma sadaļas “2.Inženierbūvju iedalījums grupās” 8.punkta otrajā kolonnā (I grupa) noteiktajiem elementiem, tad Nolikuma 9.pielikuma “Situācijas plāna apraksts” vietā ir jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes (turpmāk – būvvalde) apstiprināta labiekārtojuma projekta ieceres dokumentācija, tai skaitā paskaidrojuma raksts ar būvvaldes atzīmi par ieceres akceptu; Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 30.nolikumu

20.7.2. korekti aizpildīts Nolikuma 10.pielikums „Saskaņojuma lapa”; Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 30.nolikumu

20.7.3. korekti aizpildīts Nolikuma 11.pielikums „Kopīpašnieku saskaņojuma lapa”, ja Projekts skar daudzdzīvokļu ēkas un/vai tām piegulošās zemes kopīpašumu (vismaz 51% no kopīpašniekiem ir jāatbalsta Projekta ideja un tās īstenošana). Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 30.nolikumu

20.7.4. Papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

20.8. Papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 30.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

21. Pieteikumam var pievienot arī citus pielikumus pēc Iesniedzēja ieskatiem, ja tas var sniegt papildu informāciju par Iesniedzēja un pieaicināto Projekta partneru kompetenci vai Projekta ideju kopumā. Ja Projekta ietvaros tiek plānots organizēt publisku pasākumu, Pieteikumam var pievienot korekti aizpildītu „Iesniegumu par publiska pasākuma rīkošanu” (turpmāk – Iesniegums). Iesnieguma forma un informācija par tā aizpildīšanu ir pieejama Domes Apmeklētāju apkalpošanas centros. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

22. Nolikuma 20.3.punktā norādītajā “Budžeta izmaksu veidlapā” un 20.4.punktā norādītajā “Budžeta izmaksu un ieņēmumu veidlapā” ir iekļaujamas izmaksu pozīcijas, kas norādāmas veselos skaitļos vai atbilstoši plānoto izmaksu pamatojošiem dokumentiem:

22.1. Projekta administrēšanas, koordinēšanas un vadīšanas izmaksas, pašvaldības līdzfinansējuma daļai nepārsniedzot 15% (piecpadsmit procentus) no kopējā plānotā pašvaldības līdzfinansējuma apjoma, tai skaitā:

22.1.1. Projekta personāla atlīdzības izmaksas un nodokļu maksājumi;

22.1.2. darba vietas telpu īres, nomas un apsaimniekošanas izmaksas;

22.1.3. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

22.1.4. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

22.1.5. transporta izmaksas;

22.1.6. biroja un kancelejas preču iegādes izmaksas;

22.1.7. atsevišķa norēķinu konta atvēršanas un uzturēšanas izmaksas.

22.2. pasākumu organizēšanas izmaksas, tai skaitā:

22.2.1. ēdināšanas izmaksas (pašvaldības līdzfinansējumam nepārsniedzot piecus euro dienā vienai personai);

22.2.2. transporta izmaksas;

22.2.3. nekustamā īpašuma noma, tai skaitā telpu nomas izmaksas;

22.2.4. iekārtu, inventāra un aparatūras īres un nomas izmaksas, tehniskās apkalpošanas izmaksas;

22.2.5. materiālu iegādes izmaksas;

22.2.6. piesaistīto speciālistu atalgojuma izmaksas un nodokļu maksājumi;

22.2.7. publicitātes izmaksas, pašvaldības līdzfinansējuma daļai nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no kopējā plānotā pašvaldības līdzfinansējuma apjoma.

22.3. infrastruktūras labiekārtojuma elementu iegādes, uzstādīšanas un demontāžas izmaksas, tai skaitā:

22.3.1. esošas labiekārtojuma infrastruktūras demontāžas izmaksas;

22.3.2. celtniecības un dārza tehniskas īres un nomas izmaksas, tehniskās apkalpošanas izmaksas;

22.3.3. transportēšanas izmaksas;

22.3.4. labiekārtojuma infrastruktūras elementu iegādes un uzstādīšanas izmaksas;

22.3.5. apzaļumošanas izmaksas;

22.3.6. publicitātes izmaksas, pašvaldības līdzfinansējuma daļai nepārsniedzot 5% (piecus procentus) no kopējā plānotā pašvaldības līdzfinansējuma apjoma.

22.4. citas Nolikuma 2.punktā noteiktā mērķa īstenošanai nepieciešamās izmaksas, tai skaitā nodokļu un nodevu maksājumi. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas nav sedzamas no pašvaldības līdzfinansējuma, ja Iesniedzējs tās var atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

23. Nolikuma 20.3.punktā norādītajā “Budžeta izmaksu veidlapā” un 20.4.punktā norādītajā “Budžeta izmaksu un ieņēmumu veidlapā” nav iekļaujamas šādas izmaksas:

23.1. prēmiju, materiālās stimulēšanas un naudas balvu izmaksas;

23.2. komandējumu izmaksas;

23.3. izmaksas citu projektu īstenošanai vai citu projektu ilgtspējas nodrošināšanai;

23.4. izmaksas kredītsaistību un parādu nomaksai;

23.5. citas izmaksas, kas nav noteiktas kā iekļaujamas atbilstoši Nolikuma 22.punktam, un nav saistītas ar Nolikuma 2.punktā noteiktā mērķa īstenošanu.

IV. Projektu pieteikumu izvērtēšanas kārtība

24. Pieteikumu izvērtēšanu veic ar Domes rīkojumu apstiprināta Pieteikumu izvērtēšanas un Projektu īstenošanas uzraudzības darba grupa (turpmāk – Darba grupa). Katrai no Nolikuma 3.punktā minētajām kategorijām tiek izveidota sava Darba grupa. Savukārt lēmumu par Pieteikumu apstiprināšanu un pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, pamatojieties uz Darba grupas sniegto novērtējumu, pieņem ar Domes rīkojumu apstiprināta Projektu vērtēšanas komisija (turpmāk – Vērtēšanas komisija). Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

25. Darba grupas sastāvu veido:

25.1. Darba grupas vadītājs - konkrētās jomas Domes struktūrvienības vadītājs; Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

25.2. Darba grupas vadītāja vietnieks - konkrētās jomas Domes struktūrvienības pārstāvis ar specifiskām zināšanām un pieredzi konkrētajā jomā; Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

25.3. finansists – Domes darbinieks ar zināšanām un pieredzi finanšu vadībā vai grāmatvedībā; Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

25.4. Darba grupas vadītājs ir tiesīgs Darba grupas sastāvā iekļaut arī citus pašvaldības darbiniekus. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

26. Darba grupa objektīva priekšstata gūšanai Pieteikumu izvērtēšanai ir tiesīga pieaicināt neatkarīgus ekspertus. Eksperti nepiedalās Pieteikumu vērtēšanā.

27. Iesniedzējs pēc paša vēlēšanās var piedalīties Darba grupas sanāksmē un prezentēt Pieteikumu. Iesniedzējs tikšanās laiku ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc Nolikuma 13.punktā norādītā termiņa beigām saskaņo ar Darba grupas vadītāju. Iesniedzējs nepiedalās Pieteikumu vērtēšanā. Svītrots ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu

28. Darba grupa 15 darba dienu laikā pēc Nolikuma 13.punktā norādītā termiņa beigām veic Pieteikumu izvērtēšanu atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā noteiktajiem kritērijiem. Ja Pieteikumu izvērtēšanas laikā Darba grupa secina, ka Pieteikums ir noraidāms, par konstatēto faktu Iesniedzēji rakstveidā tiek informēti 10 darba dienu laikā. Noraidīti tiek tie Pieteikumi: Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 30.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

28.1. kuri neatbilst kaut vienam no vērtēšanas Administratīvajiem kritērijiem (1.pielikums); Grozīts ar domes 2022.gada 24.novembra 77.nolikumu

28.2. kuru Iesniedzējiem, Projekta partnerim vai ar tiem saistītajām organizācijām (kurā dibinātājs, dalībnieks vai valdes loceklis ir Iesniedzēja vai Projekta partnera dibinātājs, dalībnieks vai valdes loceklis) pastāv nenokārtotas saistības pret pašvaldību;

28.3. kur Iesniedzējiem pastāv Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi un valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

28.4. kuri pēc būtības neatbilst kategorijai vai pārskata gadā noteiktajai kategorijas prioritātei, kurā iesniegti, atbilstoši Nolikuma 3. un 4.punktam.

29. Pieteikumu pārbaudes un izvērtēšanas gaitā, ne ilgāk kā 20 darba dienu laikā pēc Nolikuma 13.punktā minētajā publikācijā norādītā termiņa beigām, Darba grupa ir tiesīga apmeklēt Projektu plānotās īstenošanas vietas un tikties ar Iesniedzējiem klātienē, kā arī pieprasīt no Iesniedzējiem papildu informāciju vai dokumentus, kas nepieciešami Darba grupai Pieteikumu izvērtēšanai atbilstoši Nolikumam. Pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz piecu darba dienu laikā, pretējā gadījumā Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par Pieteikuma noraidīšanu. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu

29.1 Papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu

30. Ne vēlāk kā 25 darba dienu laikā pēc Nolikuma 13.punktā norādītā termiņa beigām pēc Darba grupas ierosinājuma tiek sasaukta Vērtēšanas komisijas sēde. Pirms Vērtēšanas komisijas sēdes Darba grupai atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam ir jāizvērtē Pieteikumu atbilstība vērtēšanas Specifiskajiem kritērijiem (1.pielikums). Pieteikuma kopējais vērtējums tiek iegūts, Darba grupas locekļu piešķirto punktu summu dalot ar vērtētāju skaitu. Iegūtie rezultāti tiek prezentēti Vērtēšanas komisijas sēdē. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 30.nolikumu

31. Darba grupa ir tiesīga Vērtēšanas komisijai sniegt priekšlikumus izmaiņu veikšanai Pieteikumos un/vai to pielikumos, lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējuma efektīvu izmantošanu.

31.1 Papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

32. Vērtēšanas komisijas sastāvu veido:

32.1. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs – pašvaldības izpilddirektors;

32.2. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Attīstības pārvaldes vadītājs;

32.3. Vērtēšanas komisijas locekļi – Labklājības pārvaldes vadītājs, Kultūras nodaļas vadītājs, Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes vadītājs, Revīzijas un audita nodaļas vadītājs un Budžeta nodaļas vadītājs. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

32.4. Papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

33. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja un Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka prombūtnes laikā Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja pienākumus veic Vērtēšanas komisijas locekļu deleģēts Vērtēšanas komisijas pārstāvis.

33.1 Papildināts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

34. Lēmums par Pieteikumu apstiprināšanu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai vai to noraidīšanu, pamatojoties uz Darba grupas sniegto prezentāciju, priekšlikumiem, un piešķirto punktu vērtējumu, tiek pieņemts Vērtēšanas komisijas sēdē, Vērtēšanas komisijas locekļiem balsojot. Vērtēšanas komisijas sēde ir slēgta un tiek sasaukta ne vēlāk kā 25 darba dienu laikā pēc Nolikuma 13.punktā norādītā termiņa beigām. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu

35. Vērtēšanas komisija ir tiesīga pagarināt Pieteikumu izvērtēšanas un lēmumu pieņemšanas termiņu ne ilgāk kā par 15 darba dienām, izņemot Nolikuma 37.punktā noteikto gadījumu, par to trīs darba dienu laikā rakstiski informējot Iesniedzējus. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu

36. Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieprasīt no Iesniedzējiem papildu informāciju vai dokumentus. Pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz piecu darba dienu laikā, pretējā gadījumā Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par Pieteikuma noraidīšanu.

37. Ja Iesniedzējs Pieteikumu iesniedzis Nolikuma 3.1.punktā minētajā kategorijā un Pieteikumam klāt nav pievienoti Nolikuma 20.7.1.punktā minētie būvvaldes apstiprinātie dokumenti, Vērtēšanas komisija ir tiesīga pagarināt konkrētā Pieteikuma izvērtēšanas laiku līdz 30 darba dienām, ar nosacījumu, ka Iesniedzējs šī termiņa laikā Domei iesniedz nepieciešamos dokumentus. Par Vērtēšanas komisijas lēmumu Iesniedzējs rakstiski tiek informēts trīs darba dienu laikā. Svītrots ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu

38. Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par daļēju Pieteikumā norādīto Projektā plānoto aktivitāšu atbalstīšanu un daļēju pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, kā arī atteikt Nolikuma 45.punktā norādītā mantiskā nodrošinājuma iekļaušanu Projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai, ja nav iespējams gūt skaidru priekšstatu par mantiskā nodrošinājuma patieso vērtību.

39. Darba grupa Iesniedzējus par Pieteikumu apstiprināšanu vai noraidīšanu rakstiski informē 15 darba dienu laikā pēc Vērtēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas, par pieņemtajiem lēmumiem informējot profilējošo komiteju, ievērojot Domes, komiteju, komisiju un konsultatīvo padomju sēžu grafiku. Izvērsts Pieteikuma noraidīšanas pamatojums Iesniedzējam tiek sniegts, pamatojoties uz Iesniedzēja rakstisku pieprasījumu Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu

40. Kopā ar pozitīvu Vērtēšanas komisijas lēmumu Darba grupa Iesniedzējam nosūta rakstisku uzaicinājumu ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas ierasties parakstīt vienošanos par Projekta īstenošanu (turpmāk – Vienošanās) atbilstoši Nolikuma 12. vai 13.pielikumam. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 30.nolikumu

41. Ja Vienošanās no Iesniedzēja puses netiek parakstīta Nolikuma 40.punktā noteiktajā termiņā vai Iesniedzējs rakstiski atsakās parakstīt Vienošanos, Darba grupa par šo faktu informē Vērtēšanas komisiju, kura ir tiesīga lemt par piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma pārdali, izsludinot jaunu konkursu vai pārskatot iepriekšējā konkursa rezultātus.

42. Informācija par Pieteikumu apstiprināšanu un pašvaldības līdzfinansētu Projektu īstenošanu tiek publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē 10 darba dienu laikā pēc Vienošanās parakstīšanas un pašvaldības informatīvajā izdevumā atbilstoši plānotajam izdošanas datumam un tematikai. Publikācijā tiek norādīts Iesniedzēja nosaukums, Projekta nosaukums, plānotais Projekta īstenošanas laiks un finansējuma apjoms, tai skaitā piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma apjoms. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu

V. Projektu finansēšanas kārtība

43. Iesniedzējam Projekta ieviešanai ir jāparedz pašu finansējums ne mazāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no kopējā Pieteikumā norādītā Projekta īstenošanai paredzētā finansējuma. Iesniedzējs Projekta īstenošanai var piesaistīt līdzfinansējumu no citiem avotiem, jeb Projekta partneru līdzfinansējumu, taču šis līdzfinansējums nevar būt no pašvaldības budžeta. Projekta aktivitāšu īstenošanas laikā gūtie ieņēmumi nav klasificējami kā Iesniedzēja vai Projekta partnera līdzfinansējums.

44. Iesniedzējam Projekta īstenošanai ir jānodrošina priekšfinansējums ne mazāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Projekta īstenošanai paredzētā pašvaldības līdzfinansējuma kopsummas atbilstoši Nolikuma 12.pielikumam vai ne mazāk kā 60% (sešdesmit procentu) apmērā no Projekta īstenošanai paredzētā pašvaldības līdzfinansējuma kopsummas atbilstoši Nolikuma 13.pielikumam. Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 30.nolikumu

45. Iesniedzējs daļu no pašu finansējuma, taču ne vairāk kā 50% (piecdesmit procentu) apmērā no pašu finansējuma summas, var aizstāt ar Projekta partnera vai Projekta atbalstītāja, kurš Projekta īstenošanā nepiedalās ar līdzfinansējumu naudas izteiksmē, sniegtu mantisku nodrošinājumu, pie Pieteikuma iesniedzot Projekta partnera vai Projekta atbalstītāja paraksttiesīgās personas parakstītu apliecinājumu, kurā norādīts mantiskā nodrošinājuma apjoms un vērtība. Mantiskajam nodrošinājuma ir jābūt izmantotam Projekta īstenošanā un ir jābūt iekļautam Nolikuma 20.3.punktā minētajā „Budžeta izmaksu veidlapā” vai 20.4.punktā minētajā „Budžeta ieņēmumu un izmaksu veidlapā”. Mantiskā nodrošinājuma vērtībai ir jābūt pārbaudāmai un norādītai atbilstoši tirgus cenām.

46. Pašvaldības līdzfinansējumu Dome Iesniedzējam pārskaita atbilstoši Nolikuma 12.pielikuma „Vienošanās par projekta īstenošanu” un 13.pielikuma „Vienošanās par projekta īstenošanu” noteiktajai kārtībai, paredzot: Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 30.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

46.1. avansa maksājumu ne vairāk kā 40% (četrdesmit procentu) apmērā no pašvaldības līdzfinansējuma kopsummas;

46.2. atbilstoši Nolikuma 12.pielikumā noteiktajam Iesniedzējs var saņemt starpposma maksājumu ne vairāk kā 50% (piecdesmit procentu) apmērā no pašvaldības līdzfinansējuma summas, ja ir apgūts avansa maksājums, pēc Nolikuma 67.punktā minētā lēmuma pieņemšanas un Vienošanās noteiktās starpposma atskaites (turpmāk – Starpposma atskaite) iesniegšanas un parakstīšanas no Domes puses. Iesniedzējs, aizpildot Nolikuma 20.2.punktā minēto „Pieteikuma veidlapa”, norāda, vai Projekta īstenošanas laikā plānots iesniegt Starpposma atskaiti starpposma maksājuma saņemšanai (veidlapas sadaļa “Laika grafiks”); Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 30.nolikumu

46.3. noslēguma maksājumu pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas, Nolikuma 72.punktā minētā lēmuma pieņemšanas un Vienošanās noteiktās atskaites (turpmāk – Atskaite) parakstīšanas no Domes puses. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

47. Projekta izmaksas ir attiecināmas ar brīdi, kad ir parakstīta Vienošanās.

48. Ja Projekta īstenošanas laikā faktiskās Projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas ir mazākas kā Vienošanās noteikts, tad pašvaldības līdzfinansējuma daļa tiek samazināta atbilstoši Vienošanās noteiktajai procentuālajai proporcijai.

49. Ja Projekta īstenošanas laikā faktiskās Projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas ir lielākas kā Vienošanās noteikts, pašvaldības līdzfinansējuma kopējais apjoms paliek nemainīgs, tiek samazināta pašvaldības līdzfinansējuma procentuālā proporcija.

50. Ja Konkursa īstenošanai pārskata gadā paredzētā pašvaldības līdzfinansējuma summa netiek apgūta, Vērtēšanas komisija var lemt par jaunas Konkursa kārtas izsludināšanu. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu

51. Iesniedzējam ir pienākums atmaksāt pašvaldības līdzfinansējumu, ja:

51.1. tiek konstatēts, ka pašvaldības līdzfinansējums ir piešķirts uz nepatiesu vai nepilnīgu datu pamata;

51.2. Iesniedzējs nepilda Vienošanās noteikumus un pēc Domes rakstiska brīdinājuma saņemšanas turpina tos nepildīt; Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

51.3. Iesniedzējs pārtrauc Projekta īstenošanu, neievērojot Vienošanās noteikto kārtību;

51.4. Iesniedzējs tiek pasludināts par maksātnespējīgu, tā darbība ir apturēta vai tas ir pakļauts līdzīga rakstura situācijai.

52. Visus Projekta īstenošanas laikā konstatētās neattiecināmās izmaksas, sadārdzinājuma izmaksas vai līgumsodu Iesniedzējs sedz no saviem līdzekļiem.

VI. Projekta īstenošana un uzraudzība

53. Iesniedzējs nodrošina Projekta īstenošanu Nolikuma 7.punktā noteiktajā termiņā atbilstoši Nolikuma un Vienošanās noteikumiem.

54. Iesniedzējs nodrošina Projektā paredzēto līdzekļu samērīgu un ekonomiski pamatotu izlietojumu atbilstoši Projekta mērķim saskaņā ar Vienošanos, kā arī nepieļauj Projektā plānoto aktivitāšu un rezultātu dubulto finansēšanu no dažādiem finanšu avotiem un Projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanas nodošanu trešajām personām, kuras nav minētas Pieteikumā.

55. Iesniedzējs Projekta aktivitāšu īstenošanai nodrošināta atsevišķu norēķinu kontu, caur kuru bezskaidras naudas norēķinu veidā tiek veikti visi ar Projekta īstenošanu saistītie finanšu darījumi, kas ir pamatoti ar izdevumus pamatojošiem dokumentiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī, ka tiek veikta atsevišķa grāmatvedības uzskaite.

56. Iesniedzējs nodrošina, ka iepirkumi Projekta aktivitāšu īstenošanai tiek veikti, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 7.panta un Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumu Nr.299 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” 3.nodaļas “Līguma slēgšanas ierobežojumi” nosacījumus. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

57. Iesniedzējs nodrošina Projekta publicitāti masu saziņas līdzekļos un vizuālo informāciju Projekta īstenošanas vietā, iepriekš to saskaņojot ar Darba grupas vadītāju un Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldi, informāciju par preses relīzēm nosūtot uz e-pasta adresi prese@jurmala.lv un informāciju par mārketinga materiālu vizuālo noformējumu nosūtot uz e-pasta adresi marketings@jurmala.lv. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu

58. Projekta īstenošanas laikā aizliegta politisko partiju reklāma, politiskās kampaņas un aģitācijas.

59. Ar Projekta īstenošanu saistītie jautājumi tiek risināti Darba grupas ietvaros, un Darba grupa var lemt par grozījumiem Projekta budžetā un/vai aktivitātēs, ja šīs izmaiņas neietekmē Projekta mērķa īstenošanu. Šādu izmaiņu gadījumā Iesniedzējs precizē Projekta “Pieteikuma veidlapa”, „Budžeta izmaksu veidlapa” vai „Budžeta izmaksu un ieņēmumu veidlapa”, to saskaņo Darba grupas vadītājs, paraksta Iesniedzēja un Domes paraksttiesīgā persona, un tā kļūst par neatņemamu Vienošanās sastāvdaļu. Visas izmaiņas veicamas pirms Projekta ietvaros plānotās aktivitātes īstenošanas uzsākšanas Vienošanās noteiktajā kārtībā, izņemot Nolikuma 61.punktā noteiktos gadījumus. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

60. Lēmumus, kuri ietekmē Projekta mērķa īstenošanu, pieņem Vērtēšanas komisija, kas tiek sasaukta, pamatojoties uz Darba grupas ierosinājumu. Šādas izmaiņas Projekta īstenošanas termiņos, kā arī citi būtiski grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai pēc pušu rakstiskas vienošanās. Izmaiņas ir veicamas pirms Projekta ietvaros plānotās aktivitātes īstenošanas uzsākšanas Vienošanās noteiktajā kārtībā.

61. Projekta īstenošanas laikā bez iepriekšēja saskaņojuma ar Domi ir pieļaujams un attiecināms finansējuma izlietojuma pieaugums Projekta „Budžeta izmaksu veidlapa” vai „Budžeta izmaksu un ieņēmumu veidlapa” norādītajās izmaksu pozīcijās katrā no tām ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā nepalielinot piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma apjomu. Finansējuma izlietojuma samazinājumam ierobežojums netiek noteikts. Šādas izmaiņas tiek apstiprinātas līdz ar Starpposma atskaites vai Atskaites apstiprināšanu, kuru saskaņo Darba grupas vadītājs, paraksta Iesniedzēja un Domes paraksttiesīgā persona. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

62. Darba grupa veic Projekta īstenošanas uzraudzību, organizējot pārbaudes Projekta īstenošanas vietā, pieprasot sniegt informāciju vai dokumentus. Pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz 10 darba dienu laikā.

63. Darba grupai, konstatējot, ka Iesniedzējs ir pārkāpis Nolikuma vai Vienošanās noteikumus, ir pienākums par šo faktu informēt Vērtēšanas komisiju, kas var lemt par Projekta neattiecināmo izmaksu noteikšanu un pašvaldības līdzfinansējuma neizmaksāšanu, vai Projekta īstenošanas pārtraukšanu un pašvaldības līdzfinansējuma atmaksāšanu.

64. Iesniedzējs ir atbildīgs par Starpposma atskaites korektu sagatavošanu un iesniegšanu saskaņā ar Vienošanās noteiktajiem termiņiem. Starpposma atskaitei pielikumā ir jāpievieno izdevumus pamatojošo dokumentu apstiprinātas kopijas, Projekta norēķinu konta izdruka par pārskata periodu un fotoattēli, kas uzņemti ievērojot fizisko personu datu aizsardzības principus. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu

65. Darba grupa, pamatojoties uz Iesniedzēja rakstisku iesniegumu, var lemt par Starpposma atskaites un tā pielikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu ne ilgāku par 10 darba dienām.

66. Darba grupa pārbauda iesniegtās Starpposma atskaites atbilstību Nolikumam un Vienošanās noteikumiem. Darba grupa ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus, kā arī sniegt priekšlikumus vai norādījumus Starpposma atskaitē iekļautās informācijas precizēšanai, labošanai vai papildināšanai. Papildu pieprasītie vai labotie dokumenti ir jāiesniedz 10 darba dienu laikā.

67. Darba grupa lēmumu par Starpposma atskaites apstiprināšanu pieņem ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā, par to rakstiski trīs darba dienu laikā informējot Iesniedzēju. Starpposma atskaite ir apstiprināta ar brīdi, kad to ir saskaņojis Darba grupas vadītājs un parakstījusi Domes paraksttiesīgā persona. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

68. Visā Projekta īstenošanas laikā Darba grupa ir tiesīga pieprasīt no Iesniedzējiem papildu informāciju vai dokumentus, kā arī apmeklēt Projekta īstenošanas vietas, tiekoties ar Iesniedzējiem, lai iepazītos ar Projekta norisi. Pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz 10 darba dienu laikā.

69. Iesniedzējs ir atbildīgs par Projekta noslēguma Atskaites korektu sagatavošanu un iesniegšanu, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc Projekta īstenošanas pabeigšanas. Atskaites pielikumā ir jāpievieno izdevumus pamatojošo dokumentu apstiprinātas kopijas un fotoattēli, kas uzņemti, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības principus, kā arī bankas apstiprināta Projektam nodrošinātā norēķinu konta izdruka par visiem Projekta īstenošanas laikā veiktajiem darījumiem. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu

70. Darba grupa, pamatojoties uz Iesniedzēja rakstisku iesniegumu, var lemt par Atskaites un tās pielikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu ne ilgāku par 10 darba dienām. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu

71. Darba grupa pārbauda iesniegtās Atskaites atbilstību Nolikumam un Vienošanās noteikumiem. Darba grupa ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus, kā arī sniegt priekšlikumus vai norādījumus Atskaitē iekļautās informācijas precizēšanai, labošanai vai papildināšanai. Papildu pieprasītie vai labotie dokumenti ir jāiesniedz 10 darba dienu laikā.

72. Lēmumu par Atskaites apstiprināšanu pieņem Vērtēšanas komisija, kas tiek sasaukta 20 darba dienu laikā pēc visu Nolikuma 69.punktā minēto dokumentu saņemšanas.

73. Projekts tiek uzskatīts par pabeigtu ar brīdi, kad Darba grupas vadītājs ir saskaņojis, Vērtēšanas komisija ir apstiprinājusi un Domes paraksttiesīgā persona ir parakstījusi Atskaiti. Pamatojoties uz šo Atskaiti, tiek noteikts faktiskais Projekta īstenošanas laiks, faktiskās Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes un šo aktivitāšu izmaksas, kā arī faktiskā pašvaldības līdzfinansējuma summa. Šī Atskaite ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa un papildu grozījumi Vienošanās netiek veikti. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 13.nolikumu

74. Vērtēšanas komisijai ir tiesības Projekta īstenošanas laikā lemt par pašvaldības līdzfinansējuma summas daļas samazinājumu neattiecināmo izmaksu apmērā, kā arī noteikt līgumsoda piemērošanu Iesniedzējam, ja Iesniedzējs pārkāpj Nolikuma vai Vienošanās noteikumus.

75. Ja Projekts tiek īstenots Nolikuma 3.1.punktā minētās kategorijas ietvaros un Projekta īstenošanas vieta ir pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums, pēc Projekta īstenošanas beigām tiek sagatavots un abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts atbilstoši Nolikuma 12.pielikuma 4.pielikumam vai 13.pielikuma 3.pielikumam. Svītrots ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu

76. Iesniedzējam pēc Projekta aktivitāšu īstenošanas beigām 20 darba dienu laikā ir jāatmaksā neizlietotā pašvaldības līdzfinansējuma daļa.

VII. Pārejas noteikumi

77. Ar Nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Domes 2015.gada 12.novembra nolikums Nr.44 “Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikums”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 Vērtēšanas kritēriji DOC Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 30.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 24.novembra 77.nolikumu

Pielikums Nr.2 Vērtējuma tabula DOC Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 30.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 24.novembra 77.nolikumu

Pielikums Nr.3 Iesniegums dalībai projektu konkursā DOC Svītrots ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 30.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 24.novembra 77.nolikumu

Pielikums Nr.4 Pieteikuma veidlapa DOC Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 30.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 24.novembra 77.nolikumu

Pielikums Nr.5 Budžeta izmaksu veidlapa DOC Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 30.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 24.novembra 77.nolikumu

Pielikums Nr.6 Budžeta izmaksu un ieņēmumu veidlapa DOC Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 30.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 24.novembra 77.nolikumu

Pielikums Nr.7 Dzīves un darba gājums (CV) DOC Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 30.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 24.novembra 77.nolikumu

Pielikums Nr.8 Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai DOC Svītrots ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 30.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 24.novembra 77.nolikumu

Pielikums Nr.9 Situācijas plāna apraksts DOC Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 30.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 24.novembra 77.nolikumu

Pielikums Nr.10 Saskaņojuma lapa DOC Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 30.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 24.novembra 77.nolikumu

Pielikums Nr.11 Kopīpašnieku saskaņojuma lapa DOC Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 30.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 24.novembra 77.nolikumu

Pielikums Nr.12 Vienošanās par projekta īstenošanu DOC Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 30.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 24.novembra 77.nolikumu

Pielikums Nr.13 Vienošanās par projekta īstenošanu DOC Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu Svītrots ar domes 2021.gada 25.novembra 30.nolikumu

Pielikums Nr.14 Papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 32.nolikumu Svītrots ar domes 2021.gada 25.novembra 30.nolikumuLejupielāde: DOC un PDF