Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 14

protokols Nr. 3, 21. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29
“Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma
“Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 2.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 “Jūrmalas pilsētas domes Administratīvas komisijas nolikums” šādus grozījumus:

1. Svītrot nosaukumā vārdus “pilsētas domes”;

2. Izteikt 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1. Jūrmalas Administratīvā komisija (turpmāk - Administratīvā komisija) tiek izveidota ar Jūrmalas domes (turpmāk - dome) lēmumu un atrodas domes pakļautībā. Administratīvā komisija tiek uzturēta no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

2. Administratīvajai komisijai ir savs zīmogs un noteikta parauga veidlapas.”;

3. Aizstāt 5.7.apakšpunktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”;

4. Aizstāt 6.5.apakšpunktā vārdu “domes” ar vārdiem “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības”;

5. Svītrot 8.4.apakšpunktā vārdu “pilsētas”;

6. Aizstāt 8.10.apakšpunktā vārdus “pilsētas domes” ar vārdiem “valstspilsētas administrācijas”;

7. Aizstāt 10.5.apakšpunktā vārdu “domes” ar vārdiem “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas”;

8. Aizstāt 11.8.apakšpunktā vārdu “domes” ar vārdiem “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas”

9. Aizstāt 12.5.apakšpunktā vārdu “iedalās” ar vārdu “piedalās”;

10. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

“14. Administratīvā komisija darbojas domes pakļautībā un Jūrmalas valstspilsētas administrācijas administratīvā pārraudzībā.”;

11. Aizstāt 16.punktā vārdu “dome” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Jūrmalas valstspilsētas administrācija” (attiecīgā locījumā);

12. Aizstāt 17.punktā vārdus “protokoliem par administratīvajiem pārkāpumiem” ar vārdiem “lēmumiem par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF