Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2022.gada 31.martāNr. 27

protokols Nr. 6, 25. punkts

Atklāta projektu konkursa
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste
jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
2.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” (turpmāk – konkurss) organizēšanas pamats – Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētais Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) (turpmāk – Projekts 8.3.4.).

2. Konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu abus Projektā 8.3.4. noteiktos mērķus:

2.1. palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;

2.2. iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

3. Saskaņā ar Metodoloģiskajām vadlīnijām darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) PMP riska grupas izglītojamie ir izglītojamie, kuri pakļauti vienam vai vairākiem šādiem riskiem:

3.1. ar mācību darbu vai izglītības iestādes vidi saistītiem riskiem (neattaisnoti mācību kavējumi, grūtības mācībās, konflikti ar klasesbiedriem, pedagogiem, vardarbība u.c.);

3.2. sociālās vides un veselības riskiem (speciālās vajadzības, ilgstoša slimošana, grūtniecība/mazi bērni, laulība/attiecības, atkarība, slimi vecāki/tuvinieki u.c.);

3.3. ekonomiskiem riskiem (apgrūtināta nokļūšana uz skolu, materiālie apstākļi, pienākumi mājās, kas traucē mācībām u.c.);

3.4. ar ģimeni saistītiem riskiem (vecāki ilgstošā prombūtnē, pieskata brāli/māsu, vecāku atkarība, konflikti/vardarbība ģimenē, vecāku nepietiekams atbalsts vai pārlieku liela iesaiste u.c.).

4. Konkurss tiek organizēts saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumiem Nr.460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.460).

5. Konkursa organizētājs – Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība).

6. Paziņojumu par konkursu un konkursa nolikumu publicē Pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv. Konkursa nolikumu var saņemt arī klātienē Pašvaldības noteiktajā darba laikā klientu apkalpošanas centros.

7. Projekta iesniedzējs – jaunatnes organizācija, jaunatnes organizāciju sarakstā neierakstīta biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, jaunatnes organizācija sadarbībā ar jauniešu iniciatīvu grupu vai jaunatnes organizāciju sarakstā neierakstīta biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, sadarbībā ar jauniešu iniciatīvu grupu.

8. Konkursa mērķis – atbalstīt jaunatnes organizāciju, biedrību vai nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni, un jaunatnes organizāciju vai biedrību vai nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni, sadarbībā ar jauniešu iniciatīvu grupu projektus (turpmāk – projekti), lai nodrošinātu šī nolikuma 2.punktā minēto mērķu sasniegšanu.

9. Projekta mērķa grupa - >vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam, t.sk. PMP riska grupas izglītojamie atbilstoši šī nolikuma 3.punktam.

10. Projekta netiešā mērķa grupa – personas, kas nav minēti šī nolikuma 9.punktā, bet gūst labumu no projekta īstenošanas (jaunieši, pedagogi, vecāki, u.c.).

11. Konkursā atbalstāmās aktivitātes – pasākumi, kas vērsti uz šī nolikuma 3.punktā minēto PMP riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, kā arī iesaistīšanu jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, izmantojot neformālās izglītības [1] principus metodes un ietverot jauniešu iniciatīvu un līdzdalību.

12. Pasākumi tiek plānoti saskaņā ar Pašvaldības un pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo valsts profesionālās izglītības iestāžu preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plānu PMP samazināšanai (1.pielikums). Pašvaldība informē projekta iesniedzējus par iesaistāmo projekta mērķa grupu.

13. Minimālais PMP riska grupas izglītojamo skaits, kas iesaistāms projektā, ir ne mazāks kā 10% no dalībniekiem, ko apliecina saskaņā ar šī nolikuma 4.pielikumā pievienoto formu.

14. Projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šādiem nosacījumiem:

14.1. ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu;

14.2. atbilst metodikas „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros” (turpmāk – Metodika) minētajiem nosacījumiem, vienlaikus nodrošinot projekta iesniegumā norādīto PMP riska grupas izglītojamo īpatsvaru no projekta dalībniekiem;

14.3. nepārklājas ar izmaksām, kas tiek finansētas no Projekta 8.3.4. un citiem līdzekļiem Pašvaldībā un/vai profesionālās izglītības iestādē, kuras izglītojamos plānots iesaistīt kā dalībniekus;

14.4. projekta administrēšanas, informācijas un publicitātes, reprezentācijas un balvu izmaksas kopā nepārsniedz 1150 euro (25%) no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

15. Projekta attiecināmo izmaksu un plānoto aktivitāšu īstenošanas periods ir līgumā par projekta īstenošanu noteiktais projekta īstenošanas laika posms. Projekta īstenošanas termiņš nav īsāks par trīs mēnešiem un nepārsniedz 12 mēnešus. Projekta īstenošana tiek uzsākta kalendārajā gadā, kad apstiprināts projekts un projekts tiek noslēgts ne vēlāk kā līdz 2023.gada 31.augustam. Izmaksas, kas radušās pirms līgumā par projekta īstenošanu noteiktā projekta īstenošanas termiņa, nav attiecināmas.

16. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš – 2022.gada 2.maijs.

17. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs no Projekta 8.3.4. budžeta līdzekļiem ir 4600 euro. Projektu iesniegumu atlases rezultātā tiks atbalstīti divi projekta iesniegumi atbilstoši Projekta 8.3.4. noteiktajai finansējuma kvotai.

18. Pašvaldība veic maksājumus projekta īstenotājam līgumā par projekta īstenošanu noteiktajā kārtībā pēc finansējuma saņemšanas no Projekta 8.3.4.

19. Projekta iesniedzējam, ar kuru tiks noslēgts līgums par projekta īstenošanu, apstiprinātā projekta īstenošanai jābūt biedrības vai nodibinājuma norēķinu kontam bankā. Projekta īstenotājs nodrošina visu projekta ietvaros veikto maksājumu izsekojamību, izmantojot šo norēķinu kontu. Projekta īstenotājs uzskaita projekta attiecināmos izdevumus, izmaksas, naudas plūsmas savā grāmatvedības uzskaitē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un vispārpieņemtajiem grāmatvedības kārtošanas principiem tā, lai tos būtu iespējams identificēt, nodalīt no pārējām izmaksām, ieņēmumiem, izdevumiem, naudas plūsmām un pārbaudīt. Projekta īstenotājs nodrošina atsevišķu grāmatvedības uzskaiti par projekta izdevumiem vai atbilstošu uzskaites kodu sistēmu attiecībā uz visiem ar projektu saistītajiem dokumentiem.

II. Projekta iesnieguma iesniegšana

20. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz datorrakstā latviešu valodā. Projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (2.pielikums) un, ja attiecināms, – sadarbības partnera apliecinājuma par dalību projektā, kas tiek apstiprināts ar sadarbības partnera paraksttiesīgās personas parakstu (3.pielikums) un citiem pielikumiem, kas pamato projekta iesniegumā minēto, ja nepieciešams.

21. Šī nolikuma 20.punktā minētos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

21.1. ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formātā, tas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Projekta iesnieguma eksemplāru papīra formā iesniedz caurauklotu, lapas sanumurējot un caurauklošanai izmantoto auklu nostiprinot ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauraukloto lapu skaits un kas tiek apstiprināta ar projekta iesniedzēja paraksttiesīgās personas parakstu. Projekta iesnieguma pavadvēstuli iesniedz atsevišķi, to necaurauklojot;

21.2. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniskā formātā, tas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”.

22. Projekta iesniegumu iesniedz šī nolikuma 16.punktā noteiktajā termiņā Pašvaldībā – Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015, iesniedzot personīgi, pasta sūtījumā vai nosūtot kā elektronisku dokumentu:

22.1. ja projekta iesniegums tiek iesniegts personīgi vai pasta sūtījumā, tad projekta iesniegumu iesniedz vienā eksemplārā, vienā vai vairākās aizlīmētās un apzīmogotās aploksnēs (ja aploksnes ir vairākas, tās sanumurē) ar norādi: „Atklātam projektu konkursam „PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS. Neatvērt līdz projektu izvērtēšanas uzsākšanai.”, pievienojot arī projekta iesniegumu datu nesējā, uz kura norādīts projekta iesniedzēja un projekta nosaukums, vai nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: pasts@jurmala.lv.

22.2. ja projekta iesniegums sagatavots kā elektronisks dokuments, to nosūta uz Pašvaldības oficiālo elektronisko adresi: pasts@jurmala.lv;

22.3. ja projekta iesniegums tiek nosūtīts pa pastu, par tā iesniegšanas laiku tiek uzskatīts laiks, kad sūtījums nodots pastā (zīmogs);

22.4. ja projekta iesniegums sagatavots un iesniegts kā elektronisks dokuments, par tā iesniegšanas laiku tiek uzskatīts laiks, kad tas ir saņemts Pašvaldībā.

23. Visas izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu, sedz projekta iesniedzējs no saviem līdzekļiem, un tās nav attiecināmas finansēšanai no projekta līdzekļiem.

24. Projekta iesniedzējs atbild par sniegto ziņu patiesumu. Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju par projektu no projekta iesniedzēja, piemēram, ja tā nepieciešama publicitātes vajadzībām, statistikas analīzei u.c. Pašvaldība visus apstiprinātos projekta iesniegumus nosūta uz Projekta 8.3.4. elektroniskā pasta adresi: pmp@ikvd.gov.lv.

25. Šī nolikuma 7.punktā minētie projekta iesniedzēji šajā projektu konkursā var iesniegt vienu projekta iesniegumu . Projekta iesniedzēji ir tiesīgi piedalīties citu pašvaldību izsludinātajos Projekta 8.3.4. konkursos.

III. Projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma vērtēšana

26. Pašvaldība iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai izveido konkursa projekta iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija) vismaz trīs balsstiesīgo komisijas locekļu sastāvā. Ievērojot atklāta projektu konkursa specifiku un interešu konflikta neesamību, vērtēšanas komisijā var iekļaut pārstāvjus no valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un citām institūcijām, kuru darbs ir saistīts ar jaunatni. Projekta 8.3.4. finansējuma saņēmēja (Izglītības kvalitātes valsts dienesta) īstenošanas personālam ir tiesības piedalīties vērtēšanas komisijas darbā novērotāja statusā.

27. Vērtēšanas komisija darbojas saskaņā ar vērtēšanas komisijas nolikumu un vērtēšanas komisijas locekļi ir atbildīgi par:

27.1. projektu iesniegumu savlaicīgu, objektīvu un rūpīgu izvērtēšanu atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un šī nolikuma 5.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem;

27.2. lēmumu pieņemšanu par projekta iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai projekta iesnieguma noraidīšanu atbilstoši nolikumam.

28. Ja vērtēšanas komisijas loceklim jebkurā vērtēšanas procesa stadijā rodas interešu konflikts saistībā ar izvērtējamo projekta iesniegumu, tas nekavējoties jāpaziņo vērtēšanas komisijas vadītājam un jāpārtrauc darbs pie konkrētā projekta iesnieguma vērtēšanas. Vērtēšanas komisijas loceklis nav tiesīgs piedalīties vērtēšanas komisijas sēdes daļā, kurā tiek izskatīts projekta iesniegums, kura izskatīšanā komisijas loceklim ir interešu konflikts.

29. Atbilstoši likumam „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” interešu konflikts ir situācija, kurā vērtēšanas komisijas loceklim jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt vērtēšanas komisijas locekļa vai tā radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

30. Vērtēšanas komisijas vadītājs ir atbildīgs par vērtēšanas procesa koordinēšanu un interešu konflikta nepieļaušanu.

31. Projekta iesniegumus vērtēšanas komisija vērtē šādos vērtēšanas posmos:

31.1. vērtēšana saskaņā ar atbilstības vērtēšanas kritērijiem (5. pielikuma 1.punkts);

31.2. vērtēšana saskaņā ar kvalitātes kritērijiem (5.pielikuma 2.punkts).

32. Ja projekta iesniedzējs neatbilst šī nolikuma 5.pielikuma 1.1.1.apakšpunktā noteiktajam atbilstības kritērijam vai projekta iesniedzējs un sadarbības partneri (ja attiecināms) neatbilst šī nolikuma 5.pielikuma 1.1.2.apakšpunktā noteiktajam atbilstības kritērijam, vai projekta iesniegums neatbilst šī nolikuma 5.pielikuma 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. un 1.2.8.apakšpunktā noteiktajiem atbilstības kritērijiem, to noraida.

33. Ja projekta iesniegums neatbilst šī nolikuma 5. pielikuma 1.1.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7. un 1.2.9.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, to virza tālākai izvērtēšanai atbilstoši kvalitātes kritērijiem, taču projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu iekļauj nosacījumus projekta iesnieguma precizēšanai, kuru izpilde ir priekšnosacījums līguma par projekta īstenošanu slēgšanai.

34. Veiktie precizējumi nedrīkst grozīt projekta iesnieguma saturu pēc būtības un tiem ir tikai precizējošs raksturs.

35. Ja projekta iesnieguma vērtēšanas procesā vērtējumā iegūti mazāk par 30 punktiem vai kādā no kvalitātes kritērijiem ir saņemts vērtējums, kas ir zemāks par trīs punktiem, vērtēšanas komisija sagatavo lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

36. Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas atbilstoši šī nolikuma 31.punktam, vērtēšanas komisija sagatavo vērtēto projektu iesniegumu sarakstu, kurā tos sakārto prioritārā secībā atbilstoši vērtēšanas procesā iegūtajam vērtējumam.

37. Ja divi vai vairāki projektu iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, tos vērtēto projektu iesniegumu sarakstā sarindo šādā prioritārā secībā:

37.1. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu šī nolikuma 5.pielikuma 2.1.apakšpunktā minētajā kritērijā;

37.2. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu šī nolikuma 5.pielikuma 2.4.apakšpunktā minētajā kritērijā;

37.3. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu šī nolikuma 5.pielikuma 2.7.apakšpunktā minētajā kritērijā.

IV. Lēmuma pieņemšana

38. Vērtēšanas komisija atbilstoši pieejamās kvotas finansējumam, kā arī saskaņā ar šī nolikuma III sadaļu pieņem lēmumu par projekta iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai projekta iesnieguma noraidīšanu.

39. Ar lēmuma par projekta iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai projekta iesnieguma noraidīšanu pieņemšanu tiek noslēgts atklātais projektu konkurss. Lēmums tiek pieņemts mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

40. Finansējumu piešķir to projektu īstenošanai, kuri ieguvuši lielāko punktu skaitu, ievērojot projektu konkursam paredzēto finansējuma apmēru.

41. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem var iekļaut šādus nosacījumus:

41.1. precizēt projekta iesniegumu, lai tas atbilst šī nolikuma 5.pielikuma 1.1.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7. un 1.2.9. apakšpunktā minētajām prasībām;

41.2. novērst pretrunas projekta iesniegumā norādītajā informācijā.

41.3. precizēt indikatīvo izmaksu tāmi (labot aritmētiskās kļūdas, detalizēt iekļautās pozīcijas, aizvietot neattiecināmās izmaksas). Precizējot projekta iesniegumu, attiecināmo izmaksu kopsumma nevar tikt mainīta.

42. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, projekta iesniedzējs nodrošina lēmumā noteikto nosacījumu izpildi 10 (desmit) darba dienu laikā pēc to saņemšanas. Vērtēšanas komisija 10 (desmit) darbdienu laikā pēc atbilstoši lēmumā minētajiem nosacījumiem precizēta projekta iesnieguma saņemšanas izskata to un, ja lēmumā noteiktie nosacījumi ir izpildīti noteiktajā termiņā, sagatavo atzinumu par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi. Ja lēmumā noteiktie nosacījumi nav izpildīti vai nav izpildīti noteiktajā termiņā, tiek pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu.

43. Vērtēšanas komisijas lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai projekta iesnieguma noraidīšanu Pašvaldība septiņu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam pa pastu un uz projekta iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta adresi.

44. Paziņojumu par atklāta projektu konkursa rezultātiem publicē Pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

45. Lēmumi apstrīdami Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Līguma par projektu īstenošanu noslēgšana un projektu īstenošana

46. Pašvaldība, izsūtot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbilstoši šī nolikuma 43.punktā noteiktajam, uzaicina projekta iesniedzēju 30 dienu laikā slēgt līgumu par projekta īstenošanu (turpmāk – līgums).<

47. Projekta iesniedzējs var atsaukt iesniegto projekta iesniegumu jebkurā laikā, kamēr nav noslēgts līgums.

48. Ja projekta iesniedzējs atsakās slēgt līgumu, Pašvaldība uzaicina slēgt līgumu projekta iesniedzēju, kas ir saņēmis nākamo lielāko punktu skaitu.

49. Pašvaldība slēdz līgumu ar projekta iesniedzēju lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu norādītajā termiņā.

50. Līgumā iekļauj vismaz šādu informāciju:

50.1. projekta īstenošanas pamatnosacījumi;

50.2. Pašvaldības un projekta īstenotāja pienākumi un tiesības, kas jāievēro projekta ieviešanā un uzraudzībā;

50.3. Projekta īstenotāja un projekta sadarbības partnera pienākumi un tiesības, tai skaitā projekta īstenotāja un sadarbības partnera veicamās aktivitātes, maksājumu kārtība un citi nosacījumi, kas jāievēro, projektā ieviešanā un uzraudzībā, un iesaistot sadarbības partneri (ja attiecināms);

50.4. finanšu līdzekļu maksājumu nosacījumi;

50.5. noslēguma pārskatu iesniegšanas kārtība;

50.6. finansējuma izlietojuma nosacījumi un projekta izmaksu pamatojošo dokumentu uzskaites un uzglabāšanas prasības, t.sk. nodrošinot atsevišķu projekta grāmatvedības uzskaiti;

50.7. finansējuma atmaksas kārtība;

50.8. līguma termiņš, līguma izbeigšanas un grozīšanas kārtība;

50.9. strīdu izskatīšanas kārtība;

50.10. publicitātes nosacījumi.

51. Noslēdzot līgumu, projekta iesniedzējs iegūst projekta īstenotāja statusu un nodrošina projekta īstenošanu atbilstoši līgumam.

52. Projekta īstenotājs vienojas ar Pašvaldību par grozījumiem projekta īstenošanas līgumā gadījumos, kad izmaiņas projektā ir saistītas ar plānoto izmaksu kopsummu 4600 euro apmērā un/vai mērķa sasniegšanu (piemēram, pārplānojot aktivitātes). Pašvaldība informē par izmaiņām Projekta 8.3.4. finansējuma saņēmēja (Izglītības kvalitātes valsts dienesta) īstenošanas personālu. Citos gadījumos projekta īstenotājs apraksta izmaiņas noslēguma pārskatā.

53. Pēc projekta īstenošanas pabeigšanas līgumā noteiktajā termiņā projekta īstenotājs iesniedz Pašvaldībā noslēguma pārskatu ar pielikumiem, tai skaitā jaunatnes iniciatīvu projekta dalībnieku sarakstu ar dalībnieku kontaktinformāciju un parakstiem (kopiju) un apliecinājumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un uzskaiti saskaņā ar Metodikas 1.pielikumu.

54. Lēmumu par projekta mērķa sasniegšanu un noslēguma pārskata apstiprināšanu pieņem Pašvaldība. Projekta 8.3.4. finansējuma saņēmēja (Izglītības kvalitātes valsts dienesta) īstenošanas personālam ir tiesības piedalīties komisijas darbā bez balsstiesībām.

55. Pašvaldība projekta īstenotājam avansa un noslēguma maksājumu veic saskaņā ar līgumā noteikto kārtību.

56. Ja šī nolikuma 53.punktā minētie rezultātus apliecinošie dokumenti Pašvaldībā netiek iesniegti vai Pašvaldības lēmums par iesniegto noslēguma pārskatu nav pozitīvs, projekta īstenotājs līgumā noteiktajā kārtībā atmaksā Pašvaldībai saņemto avansu.

57. Projekta īstenotājs ar projektu saistītos dokumentus uzglabā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par attiecīgo dokumentu uzglabāšanas laiku, kā arī nodrošina Latvijas Republikas institūcijām pieeju minētajiem dokumentiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 "Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai" PDF

Pielikums Nr.2 "Projekta iesnieguma veidlapa" PDF DOCX

Pielikums Nr.3 "Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā" PDF DOCX

Pielikums Nr.4 "Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem" PDF DOCX

Pielikums Nr.5 "Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji" PDF1 Termins “neformālā izglītība” šajā nolikumā lietots Eiropas Savienības programmas “Jaunatne darbībā” izpratnē. Skat. programmas vadlīnijas (http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/tools/documents/guide13_lv.pdf)


Lejupielāde: DOC un PDF