Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 40

protokols Nr. 9, 14. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.3
“Nolikums par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās
daļas 27.apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 21. janvāra nolikumā Nr.3 “Nolikums par naudas balvu piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem” šādus grozījumus:

1. Papildināt nolikuma nosaukumu aiz vārda “Jūrmalas” ar vārdu “valstspilsētas”.

2. Papildināt 1. un 2.punktu aiz vārda “Jūrmalas” ar vārdu “valstspilsētas”.

3. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Naudas balvu fondu katru gadu nosaka Jūrmalas dome , plānojot līdzekļus Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldes (turpmāk – Izglītības pārvalde) budžetā.”.

4. Aizstāt 4.punktā skaitli “10.” ar skaitli “20.”.

5. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Izglītības iestādes vadītājs:

6.1. līdz katra kalendārā gada 2. jūnijam iesniedz Izglītības pārvaldei aizpildītu iesnieguma veidlapu (4.pielikums) par šī nolikuma 19.1.apakšpunktā minētajiem 7.,8.,10. un 11.klašu izglītojamajiem;

6.2. līdz katra kalendārā gada 22. jūnijam iesniedz Izglītības pārvaldei aizpildītu iesnieguma veidlapu (4.pielikums) par šī nolikuma 19.1. apakšpunktā minētajiem 9.un 12.klašu izglītojamajiem.”.

6. Aizstāt 7.punktā e-pasta adresi “infoizglitiba@jpd.gov.lv” ar e-pasta adresi “infoizglitiba@jurmala.lv” .

7. Aizstāt 8.punktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

8. Papildināt 19.punktu aiz vārda “Jūrmalas” ar vārdu “valstspilsētas”.

9. Papildināt 20.punktu ar 20.1. un 20.2. apakšpunktiem šādā redakcijā:

“20.1. līdz katra kalendārā gada 7.jūnijam par 7.,8.,10. un 11.klašu izglītojamajiem;

20.2. līdz katra kalendārā gada 27.jūnijam par 9. un 12.klašu izglītojamajiem.”.

10. Papildināt 25.punktu ar 25.1. un 25.2. apakšpunktiem un 25.punktu izteikt šādā redakcijā:

“25. Izglītojamo apbalvošana notiek:

25.1. 7.,8.,10. un 11. klašu izglītojamiem katra gada jūnijā;

25.2. 9. un 12. klašu izglītojamajiem katra gada jūlijā.”.

11. Izteikt 28.punktu šādā redakcijā:

“28. Informāciju par izglītojamajiem, kuri saņēmuši apbalvojumus, publicē Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā.”.

12. Svītrot 1.pielikuma nosaukumā vārdu “pilsētas”.

13. Papildināt 1.pielikuma preambulu aiz vārda “Jūrmalas” ar vārdu “valstspilsētas”.

14. Svītrot 2.pielikuma nosaukumā vārdu “pilsētas”.

15. Aizstāt 2.pielikumā e-pasta adresi “infoizglitiba@jpd.gov.lv” ar e-pasta adresi infoizglitiba@jurmala.lv.

16. Svītrot 3.pielikuma nosaukumā vārdu “pilsētas”.

17. Aizstāt 3.pielikumā e-pasta adresi “infoizglitiba@jpd.gov.lv” ar e-pasta adresi “infoizglitiba@jurmala.lv”.

18. Svītrot 4.pielikuma nosaukumā vārdu “pilsētas”.

19. Aizstāt 4.pielikumā e-pasta adresi “infoizglitiba@jpd.gov.lv” ar e-pasta adresi “infoizglitiba@jurmala.lv”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF